EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rändestatistika

Rändestatistika

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 862/2007 – ELi rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega (EÜ) nr 862/2007 kehtestatakse ELi ja EFTA riikidele kogu ELis kehtivad eeskirjad rännet (väljaränne* ja sisseränne*), rahvusvahelist kaitset (varjupaik), seaduslikku ja ebaseaduslikku rännet* ning tagasipöördumisi käsitleva statistika kogumise ja koostamise kohta.
 • Selleks et tagada usaldusväärne, asjakohane ja õigeaegne statistika rände ja rahvusvahelise kaitse valdkonnas ning toetada Euroopa rände tegevuskava, kehtestatakse muutmismäärusega (EL) 2020/851 Eurostati kogutav täiendav statistika ning lisatakse eeskirjad prooviuuringute tegemiseks, et katsetada uute andmete kogumise või uute jaotuste paindlikkust määruse (EÜ) nr 862/2007 kohaldamisalas.

PÕHIPUNKTID

Statistikale esitatavad nõuded

Määrus sätestab erinevate andmekategooriate statistikale esitatavad nõuded.

 • Rahvusvahelise rände kohta peavad ELi riigid esitama Eurostatile järgmise statistika:
  • ELi riigi territooriumile sisserändajad;
  • ELi riigi territooriumilt väljarändajad;
  • tavaliselt ELi riigi territooriumil elavad isikud;
  • ELi riigi kodakondsuse saanud isikud.
 • Kolmandate riikide kodanike elamislubade ja elamise kohta peavad ELi riigid esitama Eurostatile järgmise statistika:
  • väljastatud elamisload, sisserändaja seisundi või riigis viibimise põhjuse muutumise tõttu väljastatud elamisload ja väljastatud pikaajalised elamisload;
  • kehtivate elamislubade ja pikaajaliste elamislubade arv.
 • Rahvusvahelise kaitse kohta peavad ELi riigid esitama Eurostatile järgmise statistika:
  • isikud, kes taotlevad rahvusvahelist kaitset, sealhulgas esmakordsed ja korduvad taotlused;
  • rahvusvahelise kaitse taotluse esitanud saatjata lapsed;
  • menetluses olevad rahvusvahelise kaitse taotlused;
  • tagasivõetud varjupaigataotlused;
  • kiirmenetluses käsitletud taotlused;
  • taotlejad, kellele tagatakse materiaalsed vastuvõtutingimused;
  • tagasilükatud rahvusvahelise kaitse taotlused;
  • omistatud pagulas-, täiendava kaitse, riikliku humanitaarkaitse ja ajutise kaitse seisundid;
  • Dublini III määrusest tulenevad taotlused ja uuesti läbivaatamise taotlused, otsused ja üleandmised;
  • ümberasustamisele* kuuluvad isikud.
 • Ebaseadusliku riiki sisenemise ja riigis viibimise ennetamise ning tagasipöördumiste kohta peavad ELi riigid esitama Eurostatile järgmise statistika:
  • kolmandate riikide kodanikud, kellele keelati ELi riiki sisenemine selle välispiiril;
  • kolmandate riikide kodanikud, kes leiti ebaseaduslikult viibimas ELi riigi territooriumil;
  • haldus- või kohtuotsused, mis kohustavad ELi riigi territooriumilt lahkuma;
  • nende kolmandate riikide kodanike arv, kes on ELi riigi territooriumilt pärast lahkumiskorralduse saamist lahkunud.

Andmeallikad

Statistika põhineb mitmel allikal, sealhulgas:

 • haldus- ja õigusmeetmete dokumendid;
 • isikute või haldusmeetmete registrid;
 • loendused;
 • valikuuringud.

Üldjuhul on statistika liigitatud vanuse, soo ja kodakondsuse kaupa. Andmeid kogutakse ka muude kategooriate kohta, nagu elamisloa andmise põhjus või sünniriik ja eelmise või järgmise elukohariigi rändeandmed.

Prooviuuringud

 • Muutmismääruse (EL) 2020/851 alusel korraldatakse prooviuuringuid, et katsetada uute andmete kogumise või uute jaotuste paindlikkust määruse (EÜ) nr 862/2007 kohaldamisalas.

ELi eelarvest on riiklikele asutustele ette nähtud rahalised toetused selleks, et:

 • töötada välja rände ja rahvusvahelise kaitse statistika uusi meetodeid ning
 • töötada välja või rakendada kuni viie aasta jooksul uusi andmekogumisviise ja jaotusi, sealhulgas ajakohastada andmeallikaid ja IT-süsteeme.

Rakendamine

Iga kolme aasta järel esitab Euroopa Komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamise kohta. 2018. aasta aruandes leiti, et andmete kättesaadavus, täielikkus, kvaliteet ja ajakohasus on märgatavalt paranenud.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 20. augustist 2007.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Väljaränne: tegevus, mille käigus isik, kes on eelnevalt alaliselt elanud ELi riigis, asub alaliselt elama teise riigi territooriumile perioodiks, mis on, või on eeldatavalt, vähemalt 12 kuud.
Sisseränne: tegevus, mille käigus isik asub alaliselt elama teise ELi riigi või ELi mittekuuluva riigi territooriumile perioodiks, mis on, või on eeldatavalt, vähemalt 12 kuud.
Ebaseaduslik ränne: isikute üle piiri liikumine, mis on vastuolus lähetava, transiit- või vastuvõtva riigi haldus- või õigusnormidega.
Ümberasustamine: ELi mittekuuluva riigi kodaniku üleviimine ELi riiki, kus tal lubatakse rahvusvahelise kaitse saamise eesmärgil elada.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 311/76 võõrtöötajaid käsitleva statistika koostamise kohta (ELT L 199, 31.7.2007, lk 23–29)

Määruse (EL) nr 862/2007 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat käsitleva määruse (EÜ) nr 862/2007 rakendamise kohta (COM(2018) 594 final, 16.8.2018)

Komisjoni 23. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 351/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007 (mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat) sünniriigi rühmade, eelmise või järgmise alalise elukohariigi rühmade ja kodakondsuse rühmade kategooriate määratlemise osas (ELT L 104, 24.4.2010, lk 37–39)

Komisjoni 15. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 216/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007 (mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat) seoses elamisloa andmise põhjuste kategooriate määratlustega (ELT L 66, 16.3.2010, lk 1–2)

Viimati muudetud: 24.08.2020

Top