Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi riikide vaheline koostöö kuritegelikul teel saadud tulu jälitamise valdkonnas

ELi riikide vaheline koostöö kuritegelikul teel saadud tulu jälitamise valdkonnas

KOKKUVÕTE:

nõukogu otsus 2007/845/JSK, mis käsitleb ELi riikide kriminaaltulu jälitamise talituste vahelist koostööd kuritegelikul teel saadud tulu või kuritegevusega seotud muu vara jälitamise ja tuvastamise valdkonnas

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse ELi riikidele nõue luua riiklikud kriminaaltulu jälitamise talitused.

PÕHIPUNKTID

Kriminaaltulu jälitamise talituste eesmärk on hõlbustada kuritegelikul teel saadud tulu jälitamist ja tuvastamist, mille kohta võib kriminaal- või tsiviilmenetluse käigus teha blokeerimis-, arestimis- või konfiskeerimisotsuse.

ELi riikidel on nõue luua või määrata oma territooriumil vähemalt üks (maksimaalselt kaks) kriminaaltulu jälitamise talitus. Kriminaaltulu jälitamise talitused peavad üksteisega teavet vahetama, sõltumata oma staatusest (õiguskaitse-, õigus- või haldusasutus).

ELi riigi kriminaaltulu jälitamise talitus või muu sarnast ülesannet täitev asutus võib teise ELi riigi kriminaaltulu jälitamise talituselt nõuda kriminaal- või tsiviilmenetluse käigus teavet. Teabe taotlus peab sisaldama järgmisi üksikasju:

  • taotluse eesmärk ja põhjus;
  • menetluste laad;
  • jälgitav või otsitav vara ja/või asjaga arvatavalt seotud füüsilised või juriidilised isikud (eraisikud või ettevõtted).

Kriminaaltulu jälitamise talitus võib ilma eelneva taotluseta vahetada omaalgatuslikult teavet, mida tema hinnangul on teise ELI riigi kriminaaltulu jälituse talitusel vaja oma ülesannete täitmiseks.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 18. detsembrist 2007.

TAUST

Pärast raamotsuse vastuvõtmist käivitas Euroopa Komisjon mitteametliku platvormi, et jätkata ELi koostöö parandamist ja teabe ning parimate tavade vahetuse koordineerimist.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 6. detsembri 2007. aasta otsus 2007/845/JSK, mis käsitleb kriminaaltulu jälitamise talituste vahelist koostööd kuritegelikul teel saadud tulu või kuritegevusega seotud muu vara jälitamise ja tuvastamise valdkonnas (ELT L 332, 18.12.2007, lk 103–105)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/42/EL kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus (ELT L 127, 29.4.2014, lk 39–50). Direktiivi 2014/42/EL parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Nõukogu 22. juuli 2003. aasta raamotsus 2003/577/JSK vara või tõendite arestimise otsuste täitmise kohta Euroopa Liidus (ELT L 196, 2.8.2003, lk 45–55). Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta raamotsus 2006/783/JSK konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 59–78). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 25.04.2016

Top