Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mitteliikmesriikide kodanikele väljastatavate viisade ühtne vorm

Mitteliikmesriikide kodanikele väljastatavate viisade ühtne vorm

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1683/95 – eeskirjad ELi ühtse viisavormi kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

1995. aastal lõi EL ühtse ELi viisa vormi, mis sai mitte-ELi riigi kodanike, kelle suhtes kohaldatakse viisanõuet, reisidokumendile kinnitatava kleebise kuju.

Selles määruses kehtestatakse mitte ainult Schengeni riikide*, vaid ka Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühtse viisavormi eeskirjad.

PÕHIPUNKTID

Ühtset viisavormi kohaldatakse:

  • plaanipärasele viibimisele ühes või enamas Schengeni ala riigis kokku mitte üle kolme kuu;
  • Schengeni riikide lennujaamade rahvusvaheliste transiitalade läbimisele („lennujaama transiitviisa“).

Schengeni riikide puhul annab näiteks nendest ühe väljastatud lühiajaline viisa selle omanikule õiguse reisida 26 riigis 90 päeva 180-päevase ajavahemiku jooksul.

Viisadele, mis annavad õiguse sellest pikemaks külastuseks, kohaldatakse siseriiklikke menetlusi (nt viisad, mis võimaldavad nende omanikel tööle asuda või tegelda ettevõtluse, kaubanduse või kutsetegevusega).

Teave viisakleebise kohta

Ühtsel viisakleebisel on kirjas päevade arv, mille jooksul mitte-ELi riigi kodanik võib viibida Schengeni alal, Iirimaal ja Ühendkuningriigis. Schengeni viisa korral tuleb päevi arvestada arvates kuupäevast, mil ta siseneb Schengeni alale (sisenemistempel) kuni kuupäevani, mil ta Schengeni alalt väljub (väljumistempel), mõlemad kuupäevad kaasa arvatud.

Viisa kehtivuse täpne aeg märgitakse viisakleebisele pealkirja all „külastuse kestus“.

Määrusega (EL) 2017/1370 kehtestatakse viisakleebise uus kujundus koos täiendavate turvaelementidega, et takistada järeletegemist. Iirimaa ja Ühendkuningriigi suhtes ei kohaldata uusi meetmeid, mis jõustusid 17. augustil 2017. Selles hoolimata võivad need riigid Euroopa Komisjonilt taotleda korra, mille kohaselt vahetatakse selle liikmesriigiga tema välja antavate viisadega seotud tehnilist teavet.

Tehnilised nõuded

Ühtne viisa peab vastama:

  • tehniliste nõuete nimekirjale, millega kehtestatakse üldiselt äratuntavad turvaelemendid, mis on palja silmaga selgesti nähtavad, sealhulgas:
    • kõrgete turvastandardite kohaselt teostatud foto,
    • tähest või tähtedest koosnev logo, mis näitab viisa väljastanud riiki või riikide rühma (Beneluxi riikide puhul);
  • teistele tehnilistele nõuetele, mille eesmärk on ennetada viisa järeletegemist ja võltsimist ning pakkuda meetodeid viisa täitmiseks.

Iga ELi riik peab määrama ainult ühe asutuse, kes viisasid trükib. Ta peab edastama selle asutuse nime komisjonile ja teistele ELi riikidele.

Uue viisakleebise tehnilised nõuded sätestatakse komisjoni rakendusotsuses. Määrust kohaldatakse mitte hiljem kui 15 kuud pärast määruses (EÜ) nr 1683/95 osutatud täiendavate tehniliste nõuete vastuvõtmist.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 3. augustist 1995.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Schengeni riigid: Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Šveits.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1683/95, 29. mai 1995, ühtse viisavormi kohta (EÜT L 164, 14.7.1995, lk 1–4)

Määruse (EÜ) nr 1683/95 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 810/2009, 13. juuli 2009 , millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (ELT L 243, 15.9.2009, lk 1–58).

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 333/2002, 18. veebruar 2002, ühtse vorminguga vormide kohta liikmesriigi väljastatud viisa kinnitamiseks isikutele, kelle reisidokumenti vormi koostav liikmesriik ei tunnusta (EÜT L 53, 23.2.2002, lk 4–6)

Viimati muudetud: 01.02.2018

Top