EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Veiste embrüote ELi-sisene kaubandus ja import

Veiste embrüote ELi-sisene kaubandus ja import

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 89/556/EMÜ – koduveiste embrüote ELi-sisese kaubanduse ja nende mitte/ELi riikidest impordi loomatervishoiu nõuded

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiviga sätestatakse embrüote ELi riikide vahelise kaubanduse ning mitte-ELi riikidest importimise suhtes kohaldatavad loomatervishoiu nõuded.
 • Selle abil loodetakse vähendada loomahaiguste leviku ohtu.

PÕHIPUNKTID

 • Embrüod, mis on mõeldud ELi-siseseks kaubanduseks, peavad vastama viljastumise, kogumise, tootmise, töötlemise, säilitamise ja sertifitseerimise tingimustele. Neil peab transpordi ajal olema kaasas veterinaartõend, mis kinnitab, et need vastavad käesolevale direktiivile.
 • Direktiiviga nähakse ette süsteem embrüokogumis- ja -tootmisrühmade heakskiitmiseks ELi riikides ja mitte-ELi riikides. Asjaomase riigi pädev asutus registreerib kõik rühmad ja igale rühmale antakse veterinaarloa number.
 • Iga ELi riik ajakohastab korrapäraselt embrüokogumis- ja -tootmisrühmade nimekirja ning seejärel edastab selle teistele ELi riikidele ja avalikkusele.
 • Embrüote import mitte-ELi riikidest on lubatud üksnes juhul, kui embrüod on:
  • pärit riikidest, mis on direktiivi artiklis 18 sätestatud menetluse kohaselt kantud nimekirja seoses teatavate kriteeriumidega, nagu:
   • eluskarja tervislik seisund;
   • teave taudide kohta;
   • loomahaiguste ennetamine ja nende vastu võitlemine;
   • veterinaarteenistuste struktuur;
   • ettenähtud tagatised;
  • kogutud ja toodetud pädevate asutuste poolt heakskiidetud ja nimekirja kantud embrüokogumis- ja -tootmisrühmades.
 • Direktiiviga nähakse ette kaitse- ja kontrollimeetmed kogumisriigis ja sihtriigis.

Kehtetuks tunnistamine

Määrusega (EL) 2016/429 asendatakse direktiiv 89/556/EMÜ ja tunnistatakse see kehtetuks alates 21. aprillist 2021.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 29. septembrist 1989. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. jaanuariks 1991.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiiv 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta (EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1–11)

Direktiivi 89/556/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 4. jaanuari 2006. aasta otsus 2006/168/EÜ, millega kehtestatakse loomatervishoiu ja veterinaarsertifikaatide nõuded veiseembrüote ühendusse importimiseks ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/217/EÜ (ELT L 57, 28.2.2006, lk 19–34)

Vt otsuse 2006/168/EÜ konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Viimati muudetud: 04.05.2020

Top