EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi-sisene veiste ja sigadega kauplemine

ELi-sisene veiste ja sigadega kauplemine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Selles sätestatakse aretamiseks, piima- või lihatootmiseks, tapmiseks ja näitustel esitlemiseks ettenähtud veiste* või sigadega* ELi-sisese kauplemise eeskirjad.
 • Seda ei kohaldata spordi- või kultuuriüritustel kasutatavatele loomadele.

PÕHIPUNKTID

 • Direktiivi kohaldamisalasse kuuluva looma transportimine teise ELi riiki on lubatud vaid järgmistel tingimustel:
  • loomal ei ole kliinilisi haigustunnuseid;
  • loom ei ole pärit ELi või liikmesriigi õigusaktide kohaselt keelatud allikast või piirangutsoonist;
  • loom on kooskõlas ELi direktiivide ja määrustega märgistatud;
  • transportimisel on kaasas loomale kehtiv veterinaarsertifikaat;
  • loom on pärit karjast, mis on ametlikult tunnistatud vabaks tuberkuloosist, brutselloosist ja (veiste puhul) veiste enzootilisest leukoosist;
  • transpordi ajal on välistatud looma kokkupuutumine madalama tervisestaatusega loomadega.
 • Loomade transportimiseks kasutatavad sõidukid peavad vastama loomade heaolu nõuetele ning alljärgnevatele nõuetele:
  • need peavad olema ehitatud nii, et loomade väljaheited, allapanu ega sööt ei saaks sõidukist lekkida;
  • need tuleb kasutamise järel ja vajaduse korral ka enne uute loomade laadimist heakskiidetud meetodil desinfitseerida;
  • nende kohta tuleb pidada kuupäevastatud ja kellaajastatud lähte- ja sihtkohalogi, millesse pannakse kirja transporditud loomade andmed ning teave sõiduki puhastamise ja desinfitseerimise kohta, kusjuures logi tuleb säilitada vähemalt kolm aastat.
 • Tapmiseks ettenähtud loomad tuleb tappa 72 tunni jooksul pärast sihtkohta jõudmist, kui sihtkohaks on tapamaja, või kolme tööpäeva jooksul, kui sihtkohaks on tunnustatud kogumispunkt.
 • Asjaomaste haiguste tundemärkidest majandis tuleb teavitada pädevat asutust.
 • Veterinaarse läbivaatuse järel peab riiklik veterinaararst kirjutama veterinaarsertifikaadi.
 • Kõik turustajad, nende ettevõtted ja majandid peavad olema registreeritud ja tunnustatud ning ELi riigid peavad looma selle nõude täitmise tagamiseks järelevalvesüsteemi ja kehtestama karistused.

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 64/432/EMÜ tunnistatakse alates 21. aprillist 2021 kehtetuks määrusega (EL) 2016/429.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Euroopa Ühenduse (praegune EL) kuus asutajariiki pidid selle oma siseriiklikku õigusesse üle võtma 30. juuniks 1965.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Veis: alamsugukond (pärisveislased, Bovinae), millesse kuuluvad muu hulgas koduveis, seebu, jakk, piison ja pühvel.
Siga: alamsugukond (Suinae), millesse kuuluvad muu hulgas kodusiga ja metssiga.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiiv 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta (eestikeelne eriväljaanne: peatükk 03, köide 001, lk 13–33)

Direktiivi 64/432/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Viimati muudetud: 04.05.2020

Top