EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemine liigi säilimist ohustamata

Looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemine liigi säilimist ohustamata

 

KOKKUVÕTE:

Määrus (EÜ) nr 338/97 – kauplemise reguleerimine looduslike looma- ja taimeliikide kaitseks

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kaubanduskontroll

 • Ohustatud liikidest isendite ELi importimisel on vaja sihtliikmesriigi asutuse väljaantud luba või imporditeatist.
 • EList eksportimisel on vaja isendite asukoha ELi riigi asutuse väljaantud ekspordiluba või reekspordisertifikaati.
 • Liikide kategooriad on loetletud määruse lisades A–D.
 • Lisas A loetletud liikidega (nt gepard) kauplemine on keelatud, kuna elusloomade edasitoimetamiseks liikmesriikide piires on vaja eelnevat luba.
 • Lisades B ja C loetletud liikide isendite (nt kobra või mangust) edasitoimetamine peab toimuma vastavalt sertifikaatide väljaandmist, hoidmistingimusi ja hooldust käsitlevatele eeskirjadele, samas lisas D käsitletakse teisi elusloomade, terviknahkade ja taimsete toodete transiitvedude juhtusid.
 • Konkreetsetel juhtudel võidakse kehtestada lisakitsendusi ning ELi riigid võivad sätestada rangemaid eeskirju.
 • Erieeskirju kohaldatakse vangistuses sündinud ja kasvatatud või kunstlikult paljundatud isenditele, kui need kuuluvad isiklike asjade hulka või on ette nähtud teadusasutustele.

Organisatsioon ja teate edastamine

 • ELi riigid peavad:

  • määrama tolliasutused, kes vastutavad kontrollimise eest;
  • määrama korraldusasutused ja rakendamise eest vastutavad teaduslikud usaldusasutused;
  • jälgima määruse sätetest kinnipidamist ja kehtestama rikkumiste suhtes sanktsioonid;
  • koostama aruandeid ja vahetama teavet määruse rakendamise ning loataotluse tagasilükkamise kohta.
 • 2014. aasta veebruaris avaldas Euroopa Komisjon teatise, millega alustas arutelu selle üle, kuidas peaks EL võitlema looduslike liikidega kaubitsemise vastu. Sellele järgnes 2016. aasta veebruaris komisjoni tegevuskava looduslike liikidega kaubitsemise kohta.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. juunist 1997.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (ELT L 61, 3.3.1997, lk 1–69)

Määruse 338/97/EÜ hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on ainult dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 4. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 166, 19.6.2006, lk 1–69)

Vt konsolideeritud versioon

Komisjoni 23. augusti 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 792/2012, millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006 (ELT L 242, 7.9.2012, lk 13–45)

Vt konsolideeritud versioon

Nõukogu 6. märtsi 2015. aasta otsus (EL) 2015/451, mis käsitleb Euroopa Liidu ühinemist ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) (ELT L 75, 19.3.2015, lk 1–3)

Komisjoni 7. mai 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/736, millega keelatakse teatavate looduslike looma- ja taimeliikide isendite sissetoomine Euroopa Liitu (ELT L 117, 8.5.2015, lk 25–44)

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile, milles käsitletakse ELi põhimõtteid seoses looduslike liikidega kaubitsemise vastase võitlusega (COM(2014) 64 final, 7.2.2014)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi tegevuskava looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks“ (COM(2016) 87 final, 26.2.2016)

Viimati muudetud: 27.07.2017

Top