EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus (ETKR)

Riikidevaheliste piirkondliku ja kohaliku tasandi projektide väljatöötamine oli varem keeruline ja pikaajaline protsess, mis eeldas sageli riikide valitsuste vahelisi läbirääkimisi kahepoolsete lepingute sõlmimiseks. Alles 2007. aastal loodi Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus (ETKR), edendamaks piirkondadevahelist koostööd.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta.

KOKKUVÕTE

ETKRid on juriidilised isikud, mis on loodud eesmärgiga hõlbustada piiriülest, rahvusvahelist või piirkondadevahelist koostööd Euroopa Liidus (EL). Need võimaldavad eri liikmesriikide piirkondlikel ja kohalikel asutustel (väiksemates või tsentraliseeritud riikides ka riigiasutustel) ning teistel avaliku sektori ettevõtjatel luua ühiste teenuste osutamiseks juriidilise isiku staatusega rühmitusi. Liikmesriigid peavad sõlmima kokkuleppe oma riigist võimalike liikmete osalemise kohta.

ETKRide loomis- ja tööprotsessi selgemaks ja lihtsamaks muutmise eesmärgil muudeti 2013. aastal esialgset õigusakti ehk määrust (EÜ) nr 1082/2006 määrusega (EL) nr 1302/2013.

Kokkulepe, piirkond ja eesmärgid

ETKRi eesmärgid ja ülesanded on sätestatud selle liikmete algatusel sõlmitud siduvas koostöökokkuleppes. ETKR võib ellu viia ELi kaasrahastatavaid programme või mistahes muid piiriüleseid ELi rahastatavaid või mitterahastatavaid koostööprojekte. Üldjuhul on rühmituse liikmed vähemalt kahest liikmesriigist, ent naaberriikide ja -piirkondade ning ülemeremaade ja -territooriumide (ÜMT) kaasamise korral kehtivad erieeskirjad. Kokkuleppes on kindlaks määratud ETKRi tegevused ja tegutsemisaeg ning tegevuse lõpetamise tingimused. Kokkuleppe suhtes kohaldatakse selle riigi õigust, kus on ETKRi registreeritud asukoht.

Põhikiri

Põhikirjas on sätestatud alljärgnev:

  • ETKRi organid, nende pädevus ja tegevuse kirjeldus;
  • otsuste tegemise kord ja töökeel(ed);
  • töökord ja lepingud töötajatega;
  • liikmete rahaline panus, raamatupidamist, auditeerimist ja eelarvet käsitlevad eeskirjad.

Juriidilise isiku staatuse saamine

ETKR saadab kümne tööpäeva jooksul alates kokkuleppe ja põhikirja registreerimisest või avaldamisest riigis, kus on ETKRi registreeritud asukoht, ETKRide registrit pidavale Regioonide Komiteele selle kohta teatise. Regioonide Komitee edastab teabe Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele, kes avaldab Euroopa Liidu Teatajas teatise ETKRi asutamise kohta.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1082/2006

1.8.2006

-

ELT L 210, 31.7.2006

Muutmisakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 1302/2013

21.12.2013Kohaldamine: 22.6.2014

-

ELT L 347, 20.12.2013

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1299/2013 erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil (ELT L 347, 20.12.2013).

Viimati muudetud: 16.06.2014

Top