EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Loomade heaolu vedamise ajal – ELi eeskirjad

KOKKUVÕTE:

nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Sellega reguleeritakse elusloomade vedamist ühest ELi riigist teise ja nähakse ette ELi sisenevate või sealt väljuvate loomade kontrollid. Üksikasjalike eeskirjade eesmärk on vältida loomade vigastusi ja tarbetuid kannatusi.

PÕHIPUNKTID

Määrusega kehtestatakse järgmised nõuded.

 • Eelnevalt peavad olema tehtud kõik vajalikud veokorraldused teekonna lühendamiseks ja loomade vajaduste rahuldamiseks.
 • Loomad peavad olema veovalmis.
 • Veovahendid ning peale- ja mahalaadimisseadeldised peavad olema nõuetekohaselt konstrueeritud ja ehitatud ning neid tuleb hoida korras ja käitada nii, et vältida loomade vigastamist ja kannatusi ning tagada loomade ohutus.
 • Loomi hooldavad isikud peavad olema asjakohase väljaõppega ning ei tohi kasutada mingit vägivalda.
 • Vedu sihtkohta peab toimuma viivituseta ning hõlmama loomade heaolu korrapärast kontrollimist.
 • Ruum peab olema piisavalt kõrge ja loomadel peab olema piisavalt põrandapinda.
 • Vajadusel antakse loomadele juua ja süüa ning võimaldatakse neile puhkust.
 • Vedajad peavad:
  • omama asjaomase siseriikliku ametiasutuse luba kõigiks üle 65 km pikkusteks reisideks;
  • esitama dokumendid, milles on muu hulgas kirjas loomade päritolu ja omandiline kuuluvus, sihtkoht ja reisiks eeldatavalt kuluv aeg;
  • tagama, et loomadega on kaasas saatja, välja arvatud juhul, kui loomi veetakse konteinerites, mis sisaldavad piisavalt toitu ja vett.
 • Riiklikud ametiasutused peavad eelnevalt kontrollima sõidukeid ja laevu, mida kasutatakse loomade pikal teekonnal vedamiseks maanteel ja merel, ning need heaks kiitma.
 • Loomapidajad ja kogumiskeskuste (põllumajandusettevõtted, kogumispunktid ja turud) käitajad peavad tagama eeskirjade ja heaolustandardite järgimise erinevates lähte-, ümberlaadimis- ja sihtkohtades.
 • Riiklikud ametiasutused peavad nõudma, et vedajad:
  • omaksid tegevuskohta ELi riigis;
  • näitaksid, et nende käsutuses on piisavalt nõuetele vastavat personali, seadmeid ja menetlusi;
  • ei oleks eelneva kolme aasta jooksul pannud toime ELi ega siseriiklike loomakaitseõigusaktide tõsiseid rikkumisi.
 • ELi riikide vahel ja kolmandatesse riikidesse vedamisel kehtivad pikkade teekondade puhul järgmised nõuded:
  • vedajal peab olema vajalik luba, dokumentatsioon, satelliitnavigatsioonisüsteem ja varuplaan hädaolukordade puhuks;
  • riiklikud ametiasutused peavad tegema kontrolle lähtekohas ja edaspidi pistelise valiku põhimõttel.
 • Hädaolukorra või heaolu nõuete rikkumise korral võivad riiklikud ametiasutused nõuda vedajalt:
  • autojuhi või saatja väljavahetamist;
  • veovahendi esialgset remonti;
  • partii ümberlaadimist teise sõidukisse;
  • loomade toimetamist tagasi lähtekohta;
  • loomade mahalaadimist ja nõuetekohase varju alla paigutamist.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 25. jaanuarist 2005.

TAUST

Lisateave: vt Loomade heaolu – peamised saavutused (Euroopa Komisjoni veebileht).

ÕIGUSAKT

Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1–44)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 21. juuni 2004. aasta otsus 2004/544/EÜ loomade kaitset rahvusvaheliste vedude ajal käsitleva Euroopa konventsiooni allakirjutamise kohta (ELT L 241, 13.7.2004, lk 21)

Nõukogu 25. juuni 1997. aasta määrus (EÜ) nr 1255/97 ühenduse kriteeriumide kohta peatuspaikadele ja direktiivi 91/628/EMÜ lisas osutatud teekonnaplaanide muutmise kohta (ELT L 174, 2.7.1997, lk 1–6).

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/97 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni 18. aprilli 2013. aasta rakendusotsus 2013/188/EL nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97) kohaselt tehtud mittediskrimineerivaid kontrolle käsitlevate aastaaruannete kohta (teatavaks tehtud numbri C(2013) 2098 all) (ELT L 111, 23.4.2013, lk 107–114)

Viimati muudetud: 18.04.2016

Top