EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) – tagab ELis ohutu toidu ja sööda

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 178/2002 – toidualaste õigusnormide üldpõhimõtted ja -nõuded, Euroopa Toiduohutusameti loomine ning toiduohutuse tagamise kord

määrus (EL) 2019/1381 – toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Selle üldiste toidualaste õigusnormide määrusega karmistatakse ELis toidu ja sööda ohutust käsitlevaid eeskirju.
 • Samuti luuakse sellega Euroopa Toiduohutusamet (EFSA), mis toetab toidu ja sööda hindamist ning teaduslikku katsetamist.
 • Määrus ei hõlma koduseks isiklikuks kasutamiseks mõeldud esmatoodangut ega toidu käitlemist kodus.

PÕHIPUNKTID

 • Müügile ei tohi jõuda ükski tervisele ohtlik või söögikõlbmatu toit. Arvesse võetakse järgmisi tegureid:
  • toidu tavapärased kasutustingimused tarbija poolt kasutamisel;
  • tarbijale esitatav teave;
  • lühi- ja pikaajaline mõju tervisele;
  • kumulatiivne toksiline mõju;
  • teatud tarbijarühmade toidutalumatus.
 • Kui ohtlik toit või sööt on sama partii osa, siis eeldatakse, et kogu partii on samuti ohtlik.
 • Toitu käsitlevaid õigusakte kohaldatakse toiduahela kõigile etappidele alates tootmisest ja töötlemisest ning lõpetades transportimise, levitamise ja tarnimisega. Eelkõige peavad toidukäitlemisettevõtted
  • tagama toidu, sööda ja toiduloomade jälgitavuse kõigis tootmise ja turustamise etappides;
  • viivitamata toidu või sööda turult kõrvaldama või juba tarnitud tooted tagasi kutsuma, kui neid loetakse tervisele kahjulikuks;
  • teavitama asjaomaseid asutusi ja vajaduse korral tarbijaid.
 • EFSA annab Euroopa Komisjonile ja ELi riikidele teadus- ja tehnoabi kõigis valdkondades, millel on mõju toidu ohutusele. Samuti on ameti ülesanne koordineerida riskide hindamist, selgitada välja tekkivad riskid ja nõustada kriisijuhtimise küsimustes.
 • Kui terviseriskide analüüsi tulemusena selgub, et on olemas risk, võivad ELi riigid ja komisjon rakendada ajutisi ettevaatusabinõusid, mis on kooskõlas tervisekaitse kõrge tasemega.
 • ELi riike, komisjoni ja EFSAt hõlmava toidu- ja sööda kiirhoiatussüsteemi (RASFF) abil jagatakse järgmist teavet:
  • meetmed toidu ringluse piiramiseks või toidu kõrvaldamiseks turult;
  • meetmed toidu või sööda turuleviimise või võimaliku kasutamise vältimiseks, piiramiseks või eritingimuste kehtestamiseks;
  • imporditud toidupartii tagasilükkamine.
 • Vajaduse korral tuleb teha see teave kättesaadavaks ka üldsusele.
 • Kui toit või sööt kujutab tervisele või keskkonnale tõsist ja kontrollimatut ohtu, võib komisjon hädaolukorra kaitsemeetmete raames peatada tootega kauplemise või selle impordi. Kui komisjon meetmeid ei võta, võivad ELi riigid võtta sarnaseid meetmeid.
 • Komisjon peab koos EFSA ja ELi riikidega koostama üldise kriisohjamiskava. See kava peab hõlmama olukordi, mille puhul tavalistest hädaolukorra kaitsemeetmetest ei piisa. Sellise juhtumi tuvastamisel peab komisjon viivitamata looma kriisikeskuse, et selgitada välja võimalused inimeste tervise kaitsmiseks.
 • Samuti on ELi eesmärk anda tarbijatele lähtekohad teadlike valikute tegemiseks seoses toiduga ning kaitsta neid pettusel põhineva ja ebaausa tegevuse eest toidukaubanduses (nt toidu võltsimine, nagu hobuseliha kasutamine veiselihatoodetes).

Määrus (EL) 2019/1381, milles käsitletakse toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust, muudab peamiselt määrust (EÜ) nr 178/2002. Selle eesmärk on järgmine.

 • Tagada suurem läbipaistvus: üldsusel on riskihindamise alguses automaatne juurdepääs kõikidele EFSA-le esitatud taotluste toetavatele uuringutele ja teabele, nt. kõigile uuringutele, mis toetavad toidukäitleja loa taotlemist. Nõuetekohaselt põhjendatud konfidentsiaalset teavet ei avaldata. Esitatud uuringute puhul konsulteeritakse ka sidusrühmade ja üldsusega. Saadud tagasiside võimaldab EFSA-l enne teadusnõu esitamist tutvuda võimalikult mitmekülgse tõendusmaterjaliga.
 • Suurendada esitatud teadusuuringute sõltumatust ja usaldusväärsust: EFSAt teavitatakse eeltaotlusetapis kõigist tellitud uuringutest, pidades silmas tulevast taotlusmenetlust. See tagab, et lube taotlevad ettevõtjad esitavad kogu asjakohase teabe ja ei takista ebasoodsaid uuringuid. Samuti annab EFSA enne dokumentide esitamist üldisi nõuandeid taotlejatele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Komisjon võib paluda, et EFSA telliks kontrolli eesmärgil lisauuringud tõsiste vastuolude või vastuoluliste tulemuste erandjuhtudel. Komisjon korraldab ka teabekogumismissioone, et hinnata seda, kuidas laborid kohaldavad asjaomaseid standardeid EFSA-le uuringute tegemisel. Teabekogumismissioonide tulemused esitatakse läbivaatusaruandes.
 • Tugevdada juhtimist ja teaduskoostööd: EL riigid, kodanikuühiskond ja Euroopa Parlament kaasatakse EFSA juhtimisse, tagades nende nõuetekohase esindatuse juhatuses. ELi riigid julgustavad arendama EFSA teadussuutlikkust näiteks ühisprojektide ja parimate tavade jagamise kaudu ning korraldavad edendustegevusi, et tagada EFSA töös parimate sõltumatute ekspertide osalemine.
 • Arendada laiaulatuslikku riskidest teavitamist: rakendusaktiga võetakse vastu riskide teavitamise üldkava, et tagada riskianalüüsi protsessis laiaulatusliku riskidest teavitamise raamistik koos avatud dialoogiga kõigi huvitatud poolte vahel.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust (EÜ) nr 178/2002 kohaldatakse alates 21. veebruarist 2002.

Määruse (EL) 2019/1381 muutmises sisalduvaid uusi eeskirju kohaldatakse alates 27. märtsist 2021.

TAUST

Samuti muudetakse määrusega (EL) 2019/1381 läbipaistvuse küsimuses veel kaheksat valdkondlikku õigusakti (st õigusaktid seotud valdkondade kohta):

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1–24)

Määruse (EÜ) nr 178/2002 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1381, 20. juuni 2019, mis käsitleb toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 1829/2003, (EÜ) nr 1831/2003, (EÜ) nr 2065/2003, (EÜ) nr 1935/2004, (EÜ) nr 1331/2008, (EÜ) nr 1107/2009 ja (EL) 2015/2283 ning direktiivi 2001/18/EÜ (ELT L 231, 6.9.2019, lk 1–28)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrus (EL) 2017/745, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (ELT L 117, 5.5.2017, lk 1–175)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (ELT L 327, 11.12.2015, lk 1–22)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1–50)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 354, 31.12.2008, lk 1–6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ (ELT L 338, 13.11.2004, lk 4–17)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29–43)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 22.10.2019

Top