Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Tööstusheide

Go to the summaries’ table of contents

Tööstusheide

EL on tööstusheite vähendamiseks töötanud välja komplekssel lubade süsteemil põhineva üldraamistiku. See tähendab, et lubade andmisel tuleb võtta arvesse seadmete kogu keskkonnaalast tõhusust, et vältida saaste suunamist ühest keskkonnaelemendist teise, nt õhku, vette või pinnasesse. Esmatähtsaks tuleb pidada saaste vältimist tekkekohas ning loodusvarade säästlikku kasutamist ja majandamist.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll).

KOKKUVÕTE

EL on tööstusheite vähendamiseks töötanud välja komplekssel lubade süsteemil põhineva üldraamistiku. See tähendab, et lubade andmisel tuleb võtta arvesse seadmete kogu keskkonnaalast tõhusust, et vältida saaste suunamist ühest keskkonnaelemendist teise, nt õhku, vette või pinnasesse. Esmatähtsaks tuleb pidada saaste vältimist tekkekohas ning loodusvarade säästlikku kasutamist ja majandamist.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesolevas direktiivis on uuesti sõnastatud seitse varasemat tööstusheidet käsitlevat õigusakti ja selles sätestatakse eeskirjad õhku, vette või pinnasesse juhitava heite vältimiseks ja piiramiseks ning jäätmete tekke vältimiseks suurtes tööstuskäitistes.

PÕHIPUNKTID

  • Käesolevas õigusaktis käsitletakse järgmisi tööstusvaldkondi: energeetika, metallide tootmine ja töötlemine, mineraalsed materjalid, kemikaalid, jäätmekäitlus ja muud tegevusvaldkonnad, sealhulgas paberimassi ja paberi tootmine, tapamajad ning kodulindude või sigade intensiivkasvatus.
  • Kõik käesoleva direktiiviga hõlmatud tööstuskäitised peavad vältima ja vähendama saastust, kohaldades selleks parimat võimalikku tehnikat*, kasutades energiat tõhusalt, vältides jäätmete teket ja neid käideldes, rakendades meetmeid õnnetuste vältimiseks ning nende tagajärgede piiramiseks.
  • Käitistel on õigus tegutseda ainult juhul, kui neil on selleks luba, ning vastavalt loal kehtestatud tingimustele.
  • Komisjoni vastu võetud järeldused parima võimaliku tehnika kohta on viitedokumendiks lubade tingimuste kehtestamisel. Heite piirväärtused tuleb määrata tasemel, mis tagab, et heide ei ületa taset, mis on saavutatav parima võimaliku tehnikaga. Teisalt peaks olema võimalik kehtestada sellest tasemest kõrgemaid heite piirväärtuseid, kui on tõestatud, et see tooks kaasa ebaproportsionaalselt suured kulud sellest saadava keskkonnaalase kasuga võrreldes.
  • Pädevad asutused peavad viima läbi käitiste korrapärast järelevalvet.
  • Üldsus peab saama õigeaegse võimaluse loamenetluses osaleda.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni tööstusheite veebilehelt.

PÕHIMÕISTE

* Parim võimalik tehnika: heite vältimiseks või vähendamiseks kõige tõhusam tehnika, mis on tehniliselt teostatav ja majanduslikult otstarbekas vastavas tööstussektoris.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2010/75/EL

6.1.2011

7.1.2013

ELT L 334, 17.12.2010, lk 17-119

Direktiivi 2010/75/EL kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes dokumenteerimisvahendina.

Viimati muudetud: 30.06.2015

Top