EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa Keskkonnaamet - keskkonnateave ja keskkonnavaatlus

Euroopa Keskkonnaamet - keskkonnateave ja keskkonnavaatlus

Määrus (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse Euroopa Keskkonnaameti (EEA) ning Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu (EIONET) sihid ja eesmärgid. See võimaldab neil asutustel toetada ELi keskkonnapoliitika kujundamist.

PÕHIPUNKTID

EEA on ELi amet, mille eesmärk on kaitsta ja parandada keskkonda ning toetada säästvat arengut. Selleks pakub EEA objektiivset, usaldusväärset ja võrreldavat teavet, mille abil on võimalik

võtta vajalikke keskkonnakaitsemeetmeid;

hinnata nende meetmete tulemusi;

tagada üldsuse küllaldane informeeritus keskkonna seisundist ning

tagada ELi riikidele vajalik tehniline ja teaduslik tugi.

Selle ülesanded on järgmised:

koguda, töödelda ja analüüsida andmeid, et anda ELile efektiivse keskkonnapoliitika kujundamiseks vajalikku objektiivset teavet;

osutada abi keskkonnameetmete seire alal;

talletada, võrrelda ja hinnata andmeid keskkonna seisundi kohta ning levitada neid elanikkonna hulgas;

tagada kogu Euroopa andmete võrreldavus;

soodustada Euroopa keskkonnateabe lülitamist rahvusvahelistesse keskkonnaseire programmidesse, mida on koostanud näiteks Ühinenud Rahvaste Organisatsioon;

stimuleerida keskkonnale tekitatud kahju ning keskkonnaalaste ennetus-, kaitse- ja taastusabinõude maksumuse hindamismeetodite arendamist;

stimuleerida teabevahetust parima kättesaadava tehnoloogia abil, et ennetada või vähendada keskkonnale tekitatavat kahju, ning

avaldada iga viie aasta järel aruanne keskkonna seisundi, suundumuste ja väljavaadete kohta.

Peamiselt keskendutakse järgmistele andmetele:

mulla ning loomade ja taimede seisund,

kliimamuutus ja kliimamuutusega kohanemine.

EEA haldusnõukogusse kuulub üks esindaja igast ELi riigist, kaks esindajat Euroopa Komisjonist ja kaks keskkonnakaitse valdkonna teadlast, kelle määrab liikmeks Euroopa Parlament. EEA igapäevase juhtimise eest vastutab tegevdirektor.

EEA teeb koostööd teiste ELi ja rahvusvaheliste asutustega, näiteks ELi statistikaametiga (Eurostat) ja Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusega, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni keskkonnaprogrammiga ja Maailma Terviseorganisatsiooniga.

EEA koordineeritav EIONET on ELi teabevõrgustik keskkonnaküsimustes. Sellel on esindused kõigis ELi riikides, Islandil, Liechtensteinis, Norras, Šveitsis ja Türgis.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

10. juunist 2009.

TAUST

Euroopa Keskkonnaameti veebileht.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 401/2009

10.6.2009

-

ELT L 126, 21.5.2009, lk 13-22

Viimati muudetud: 22.09.2015

Top