Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi energiatõhususe kava 2011

ELi energiatõhususe kava 2011

Energiatõhusus on Euroopa Liidu (EL) energiapoliitika keskne osa ja tõhus vahend kliimamuutusega võitlemisel, energiaarvete vähendamisel ja ELi välistarnetest sõltumatuse suurendamisel.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Energiatõhususe kava 2011” (KOM(2011) 109 (lõplik), 8.3.2011).

KOKKUVÕTE

Energiatõhusus on Euroopa Liidu (EL) energiapoliitika keskne osa ja tõhus vahend kliimamuutusega võitlemisel, energiaarvete vähendamisel ja ELi välistarnetest sõltumatuse suurendamisel.

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises ettenähtud kava eesmärgiks on edendada majandust, mis võtab arvesse planeedi piiratud ressursse, rakendada vähese CO2-heitega süsteemi, suurendada ELi energiasõltumatust ja energiavarustuse kindlust.

PÕHIPUNKTID

TAUST

See kava on osa ELi 2020. aasta kliima- ja energiapaketi 20-20-20 eesmärkidest. Kaks ülejäänud eesmärki on vähendada kasvuhoonegaaside heidet 20% võrreldes 1990. aasta tasemega ning jõuda selleni, et 20% ELi energiast tuleks taastuvatest allikatest.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni energiatõhususe, ökodisaini ja Euroopa aruka energiakasutuse programmi käsitlevatelt veebisaitidelt.

PÕHIMÕISTED

Vastuolulised stiimulid on termin, millega kirjeldatakse tavalist olukorda, kus omanik ja üürnik on mõlemad tõrksad maksma üüritava kinnisvara energiatõhususe parandamise eest, sest sellest tulenev kasu jaotub nende vahel.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10-35).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1-56).

Viimati muudetud: 27.08.2015

Top