EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energiat tarbivate seadmete ökodisain

Energiat tarbivate seadmete ökodisain

Kogu ELi hõlmava õigusliku metoodika kasutusele võtmine energiamõjuga toodete ökodisaini* jaoks on tõhus ja järjepidev meede, mis aitab hoida ära dubleerimist ja vabatahtlike või reguleerivate riiklike algatuste erinevusi.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks.

KOKKUVÕTE

Kogu ELi hõlmava õigusliku metoodika kasutusele võtmine energiamõjuga toodete ökodisaini* jaoks on tõhus ja järjepidev meede, mis aitab hoida ära dubleerimist ja vabatahtlike või reguleerivate riiklike algatuste erinevusi.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga kehtestatakse raamistik ökodisaini miinimumnõuete kohta, millele energiamõjuga kaubad peavad vastama enne nende kasutamist või müümist ELis. Seda ei kohaldata inimeste ega kaupade veoks kasutatavate transpordivahendite suhtes.

PÕHIPUNKTID

 • Ökodisaini nõuded hõlmavad toote olelusringi kõiki etappe alates toorainest, tootmisest, pakendamisest ja turustamisest ning lõpetades paigaldamise, hooldamise, kasutamise ja kasutuselt kõrvaldamisega.
 • Iga etapi puhul hindavad ELi riikide määratud asutused mitmesuguseid keskkonnaaspekte. Muu hulgas vaadeldakse materjale ja energiakulu, eeldatavaid heitkoguseid ja jäätmeid ning korduskasutuse, ringlussevõtu ja taaskasutamise võimalusi.
 • Tootjad peavad koostama oma toodete ökoloogilise profiili* ja selle abil kaaluma alternatiivseid konstruktsioonivõimalusi.
 • Nõuetele vastavad tooted kannavad CE-märgist ja neid võib müüa kõikjal ELis.

Direktiiviga 2012/27/EL muudeti 2009. aasta õigusakti, et energiatõhusust* veelgi parandada. Selle kohaselt tuleb ELi riikide ametiasutustel:

 • kehtestada soovituslik riiklik energiatõhususe eesmärk;
 • kinnitada elu- ja ärihoonete renoveerimise pikaajaline strateegia;
 • renoveerida alates 1. jaanuarist 2014 riigile kuuluvate hoonete põrandapinnast 3%;
 • võtta kasutusele energiatõhususe kohustuste kavad, et 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini 2020 oleks lõpptarbijatel võimalik saavutada aastas 1,5% energiakokkuhoid*;
 • kehtestada suurettevõtetele alates 2016. aastast sõltumatu energiaauditi nõue;
 • tagada, et tarbijatele esitatakse vähemalt kord aastas arve tegeliku tarbimise alusel;
 • teavitada komisjoni 31. detsembriks 2015 tõhusa koostootmise* ning kaugkütte ja -jahutuse* võimalustest.

Vt ka:

PÕHIMÕISTED

* Ökodisain - keskkonnanõuete arvestamine toote projekteerimisel või kavandamisel eesmärgiga parandada toote keskkonnatoimet toote kogu olelusringi jooksul.

* Ökoloogiline profiil - kogu olelusringi jooksul kohaldatav toote keskkonnamõju seisukohast oluliste sisendite ja väljundite (nt materjalid, heitmed ja jäätmed) kirjeldus. Neid sisendeid ja väljundeid mõõdetakse füüsikalistes suurustes.

* Energiatõhusus - sama teenuse osutamine väiksema energiakuluga. Sellisteks toodeteks on näiteks energiatõhusad külmikud ja pesumasinad.

* Energiakokkuhoid - teenusest loobumine või selle kasutamise vähendamine energia säästmise eesmärgil (näiteks lambi väljalülitamine).

*Koostootmine - kasutatava soojuse ja elektrienergia samaaegne tootmine.

* Kaugküte - küttevõrk, mis võimaldab ära kasutada ja kasutuskohta toimetada energiat, mis elektri tootmise või tööstuslike protsesside käigus tihtipeale raisku läheb.

*Kaugjahutus - jahutusenergia tsentraliseeritud tootmine ja jaotamine. Kaugjahutusvõrgus ringleva külma vee abil jahutatakse ventilatsioonisüsteemides ringlevat õhku. Seejärel suunatakse vesi tagasi tootmisjaama, kus see uuesti jahutatakse.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2009/125/EÜ

20.11.2009

20.11.2010

ELT L 285, 31.10.2009, lk 10-35

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2012/27/EL

4.12.2012

5.6.2014

ELT L 315, 14.11.2012, lk 1-56

Viimati muudetud: 25.08.2015

Top