Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Elektrienergia siseturg

Go to the summaries’ table of contents

Elektrienergia siseturg

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/72/EÜ – elektrienergia siseturu eeskirjad

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiivi eesmärk on kehtestada elektrienergia tootmise, edastamise, jaotamise ja tarnimise ühiseeskirjad.
 • Direktiivis sätestatakse ka universaalteenuse osutamise kohustused ja tarbijate õigused ning selgitatakse konkurentsinõudeid.

PÕHIPUNKTID

Sektori korralduse eeskirjad

Sektori korralduse eeskirjade eesmärk on arendada välja konkurentsivõimeline, turvaline ja looduskeskkonda säästev elektriturg.

ELi riigid võivad kehtestada elektrisektori ettevõtjatele avalike teenuste osutamise kohustused, mis on seotud turvalisuse ja varustuskindlusega, tarnete korrapärasuse, kvaliteedi ja hinnaga ning keskkonnakaitse ja energiatõhususega.

ELi riigid peavad tagama, et kõikidel tarbijatel on õigus valida elektritarnijat ja võrguettevõtja abiga kolme nädala jooksul hõlpsasti tarnijat vahetada. Samuti peavad nad tagama, et tarbijad saavad asjakohaseid tarbimisandmeid.

Elektritarnijad on kohustatud edastama lõpptarbijatele järgmise teabe:

 • iga energiaallika osakaal;
 • põhjustatud keskkonnamõju;
 • tarbija õigused erimeelsuste korral.

ELi riigid peavad kehtestama sõltumatu mehhanismi (energiaombudsman või tarbijakaitseorgan) kaebuste tõhusaks käsitlemiseks ja vaidluste lahendamiseks.

Samuti on ELi riigid kohustatud tagama varustuskindluse järelevalve ning määrama kindlaks tehnilised ohutusnõuded, et tagada oma siseriiklike turgude integreerimine ühel või mitmel piirkondlikul tasandil. Lisaks peavad riiklikud reguleerivad asutused tegema koostööd Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametiga, et tagada reguleerivate raamistike piirkondadevaheline kooskõla.

Elektritootmine

ELi riigid peavad määrama kindlaks oma territooriumil elektritootmisvõimsuse ehitamise kriteeriumid, võttes muu hulgas arvesse järgmisi aspekte:

 • elektrivõrkude ohutus ja turvalisus;
 • tervisekaitse ja avalik turvalisus;
 • komisjoni 20-20-20 eesmärkide saavutamiseks antud panus.

Põhivõrgu kasutamine

Alates 3. märtsist 2012 pidid ELi riigid eristama põhivõrgud ja põhivõrguettevõtjad.

Enne ametlikult põhivõrguettevõtjaks määramist peab ettevõtja olema sertifitseeritud. ELi riikide põhivõrguettevõtjate nimekiri tuleb avaldada Euroopa Liidu Teatajas.

Põhivõrguettevõtja peamised kohustused on järgmised:

 • tagada süsteemi pikaajaline võime rahuldada elektrinõudlust;
 • tagada piisavad vahendid teenuse osutamise kohustuse täitmiseks;
 • aidata tagada tarnekindlust;
 • korraldada elektrivooge võrgus;
 • anda teiste võrkude võrguettevõtjatele piisavat teavet ühendatud süsteemi toimimise, arengu ja koostalitlusvõime kohta;
 • vältida vahetegemist võrgukasutajate vahel;
 • anda võrgukasutajatele võrgule juurepääsuks vajalikku teavet;
 • koguda põhivõrguettevõtjate vahelise hüvitamismehhanismi alusel ülekoormustasusid ja makseid.

Jaotusvõrgu kasutamine

ELi riigid peavad määrama jaotusvõrguettevõtjad või nõudma, et seda teeksid ettevõtjad, kelle omandisse või vastutusalasse jaotusvõrgud kuuluvad.

Jaotusvõrguettevõtja peamised kohustused on järgmised:

 • tagada võrgu pikaajaline võime edastada elektrienergiat ning võrgu toimimine, hooldus, arendamine ja keskkonnakaitse;
 • tagada võrgu kasutajatele läbipaistvus;
 • anda võrgukasutajatele teavet;
 • katta energiakaod ja elektrienergia reservvõimsus.

ELi riigid võivad rajada suletud jaotusvõrgu elektri jaotamiseks geograafiliselt piiratud tootmiskoha, ärirajatise või ühisteenuste koha piires.

Eristamine ja raamatupidamise läbipaistvus

ELi riikidel ja pädevatel asutustel on õigus tutvuda elektriettevõtjate raamatupidamisega, kuid samas peavad nad säilitama teatava teabe konfidentsiaalsuse.

Elektriettevõtjad peavad pidama edastamis- ja jaotamistegevuse kohta eraldi arvestust.

Võrgule juurdepääsu korraldamine

ELi riigid peavad paika panema kolmandate isikute põhi- ja jaotusvõrkudele juurepääsu süsteemi. Sellel süsteemil põhinevad tariifid avaldatakse.

Samuti peavad ELi riigid kehtestama objektiivsed ja mittediskrimineerivad kriteeriumid oma territooriumil otseliinide ehitamise lubade andmiseks.

Siseriiklikud reguleerivad asutused

ELi riigid peavad määrama siseriiklikul tasandil reguleeriva asutuse, mis peab olema sõltumatu ja teostama oma volitusi erapooletult. Selle peamised kohustused on järgmised:

 • kehtestada edastus- ja jaotustariifid;
 • teha koostööd piiriülestes küsimustes;
 • jälgida põhivõrguettevõtjate investeerimiskavasid;
 • tagada juurdepääs tarbijate tarbimisandmetele.

Jaemüügiturud

Kindlaks tuleb määrata lepingulised suhted, kohustused tarbijate ees, andmevahetus ja arvelduseeskirjad, andmete omandiõigus ja mõõtmiskohustus.

Mitte-kodutarbijad võivad sõlmida lepingu üheaegselt mitme tarnijaga.

Erandid

Kui turul tekib ootamatu kriis või kui seatakse ohtu isikute turvalisus, võib ELi riik võtta asjakohaseid kaitsemeetmeid. Samuti võidakse teha erandeid eraldatud võrkude toimimises esinevate probleemide korral.

Direktiiviga 2009/72/EÜ tunnistati kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ alates 3. märtsist 2011.

Arukas energiakulu arvestamine – senised edusammud

2012. aastal võttis Euroopa Komisjon vastu soovituse 2012/148/EL. Sellega sätestati üksikasjalikud soovitused seoses järgmisega:

 • andmekaitse ja andmete turvalisus;
 • arukate mõõtmissüsteemide arendamise pikaajaliste kulude ja tulude majandusliku hindamise metoodika ning
 • elektrienergia arukate mõõtmissüsteemide ühised funktsionaalsed miinimumnõuded.

Kooskõlas direktiiviga 2009/72/EÜ teatasid ELi riigid 2012. aastal komisjonile oma arukate mõõtmissüsteemide arendamise tulude ja kulude analüüside tulemused. Nende võrdlusuuringute tulemused avaldati 2014. aastal komisjoni aruandes.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 3. septembrist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 3. märtsiks 2011.

TAUST

Lisateave: vt Turgu reguleerivad õigusaktid (Euroopa Komisjoni veebisait)

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (ELT L 211, 14.8.2009, lk 55–93)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 9. märtsi 2012. aasta soovitus 2012/148/EL arukate mõõtmissüsteemide arendamiseks ettevalmistumise kohta (ELT L 73, 13.3.2012, lk 9–22)

Komisjoni aruanne „Võrdlusanalüüs arukate arvestisüsteemide kasutuselevõtu kohta EL 27s põhirõhuga elektrienergial” (COM(2014) 356 final, 17.6.2014)

Viimati muudetud: 08.05.2016

Top