EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maagaasi ülekandevõrgud

Maagaasi ülekandevõrgud

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 715/2009 maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selles sätestatakse eeskirjad juurdepääsu kohta järgmisele:

 • maagaasi ülekande* võrgud;
 • gaasi hoiustamine ja
 • veeldatud maagaasi rajatised.

Nende eeskirjade eesmärk on kõrvaldada konkurentsi takistused ELi maagaasi turul ja tagada selle sujuv toimimine.

PÕHIPUNKTID

Määrusega nähakse ette

 • tariifide määramise kord (ainult juurdepääs võrkudele);
 • pakutavad teenused;
 • võimsuse eraldamine maagaasi ülekandevõrgu halduritele*;
 • läbipaistvusnõuded (nt eeskirjad nende tariifide saamise ja tariifistruktuuri avaldamise kohta) ja
 • tasakaalustamise* eeskirjad ja tasakaalustamatuse eest määratavad tasud turul.

Ülekandesüsteemi haldurite sertifitseerimine

Riiklikud reguleerivad asutused peavad teatama Euroopa Komisjonile ülekandesüsteemi haldurite sertifitseerimisega seotud otsustest. Komisjon esitab oma arvamuse riiklikule reguleerivale asutusele kahe kuu jooksul. Seejärel võtab asutus vastu lõpliku otsuse ülekandesüsteemi halduri sertifitseerimise kohta. Käesolev otsus ja komisjoni arvamus avaldatakse.

Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku (ENTSOG) loomine

Gaasi ülekandesüsteemi haldurid pidid esitama komisjonile ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööametile (ACER) Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku põhikirja eelnõu, liikmete nimekirja ja töökorra eelnõu 3. märtsiks 2011.

Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ülesanded seoses võrgueeskirjadega

Komisjon peab konsulteerima ACERi ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikuga, et koostada igal aastal eeskirjade (nn võrgueeskirjad) koostamise prioriteetide loetelu. Nende eeskirjade väljatöötamisel kasutatakse mittesiduvaid suuniseid, mille ACER komisjonile esitas. Eeskirjad on seotud eelkõige järgmisega:

 • võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise eeskirjad;
 • ülekandesüsteemi haldurite koostalitlusvõime eeskirjad;
 • tasakaalustuseeskirjad;
 • eeskirjade läbipaistvus;
 • ühtlustatud ülekandetariifi struktuurid.

Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ülesanded

Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ülesanne on võtta vastu

 • ühised võrguhaldusvahendid;
 • kümneaastane võrgu arengukava;
 • soovitused ELi ülekandesüsteemi haldurite vaheliseks koordineeritud tehniliseks koostööks;
 • iga-aastane tööprogramm;
 • aastaaruanne;
 • iga-aastane suvise ja talvise tarnimise prognoos.

Kulud ja tariifid

Reguleerivad asutused määravad tariifid või nende arvutamise metoodika. ELi riigid võivad teha tariifidega seotud otsuseid, näiteks määrata enampakkumiste korraldusi.

Juurdepääsuteenused kolmandatele isikutele

 • Ülekandesüsteemi haldurid peavad pakkuma oma teenuseid kõigile võrgu kasutajatele mittediskrimineerivalt.

  Üksikasjalikud jaotamiseeskirjad on kehtestatud võimsuse jaotamise mehhanismi võrgueeskirjas.

 • Veeldatud maagaasi ja hoidlate käitajad peavad oma teenuseid pakkuma ka mittediskrimineerival alusel ja viima need vastavusse omavahel ühendatud gaasivõrkude kasutamisega. ELi riigid võivad otsustada, kas juurdepääsu hoidlatele tuleb reguleerida või arutada läbirääkimistel.

Ülekoormusega tegelemine

 • Kõikidel turuosalistel peab olema juurdepääs võrgu maksimaalsele võimsusele, samuti hoidlatele ja maagaasi veeldusjaamadele.
 • Ülekandesüsteemi haldurid peavad rakendama ja avaldama ülekoormusega tegelemise* läbipaistva korra, mis tagab piiriülese gaasikaubanduse mittediskrimineerivatel alustel.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 3. märtsist 2011. Sellega tunnistatakse alates 3. märtsist 2011 kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Ülekanne: gaasi transportimine tootmispiirkondadest lõpptarbijatele maa-aluste torujuhtmete kaudu.
Ülekandesüsteemi haldur: juriidiline isik, kes transpordib energiat, näiteks maagaasi riigi või piirkonna piires püsitaristut kasutades.
Tasakaalustamine: ettevõttesse tuleva ja sealt väljuva maagaasi tarnete võrdsustamine. Tasakaalustamine võib toimuda kord päevas, kuus või hooaja jooksul, kusjuures trahve määratakse tavaliselt ülemäärase tasakaalustamatuse korral.
Ülekoormusega tegelemine: ülekoormus tekib siis, kui ülekandesüsteem ei ole piisav võimsuste ülekandmiseks vastavalt turu vajadustele. Ülekoormusega tegelemine tagab olemasoleva võimsuse kasutamise süsteemi piiranguid ületamata.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 715/2009 maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimuste kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1775/2005 (ELT L 211, 14.8.2009, lk 36–54)

Määruse (EÜ) nr 715/2009 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 16. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/459, millega kehtestatakse gaasi ülekandesüsteemide võimsuse jaotamise mehhanismide võrgueeskiri ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 984/2013 (ELT L 72, 17.3.2017, lk 1–28)

Komisjoni 16. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/460, millega kehtestatakse võrgueeskiri gaasi ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta (ELT L 72, 17.3.2017, lk 29–56)

Komisjoni 30. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/703, millega kehtestatakse võrgueeskiri koostalitlus- ja andmevahetuseeskirjade kohta (ELT L 113, 1.5.2015, lk 13–26)

Komisjoni 26. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 312/2014, millega kehtestatakse ülekandesüsteemides gaasivarustuse tasakaalustamise võrgueeskiri (ELT L 91, 27.3.2014, lk 15–35)

Viimati muudetud: 05.07.2018

Top