EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kasvuhoonegaaside heite vähendamine aastaks 2020: jõupingutuste jagamist käsitlev otsus

Kasvuhoonegaaside heite vähendamine aastaks 2020: jõupingutuste jagamist käsitlev otsus

Jõupingutuste jagamist käsitleva otsusega kehtestatakse Euroopa Liidu (EL) riikidele ajavahemikuks 2013-2020 kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud siduvad aastased eesmärgid. Need eesmärgid on seotud heitkogustega enamikus sektorites, mis ei kuulu ELi heitkogustega kauplemise süsteemi, näiteks transport (välja arvatud lennundus ja rahvusvaheline meretransport), ehitised, põllumajandus ja jäätmed.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta otsus nr 406/2009/EÜ, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020.

KOKKUVÕTE

Jõupingutuste jagamist käsitleva otsusega kehtestatakse Euroopa Liidu (EL) riikidele ajavahemikuks 2013-2020 kasvuhoonegaaside heitkogustega seotud siduvad aastased eesmärgid. Need eesmärgid on seotud heitkogustega enamikus sektorites, mis ei kuulu ELi heitkogustega kauplemise süsteemi, näiteks transport (välja arvatud lennundus ja rahvusvaheline meretransport), ehitised, põllumajandus ja jäätmed.

Jõupingutuste jagamist käsitlev otsus kuulub kliimamuutusega seotud poliitikat ja meetmeid hõlmavasse nn kliima- ja energiapaketti, mille abil on võimalik suurendada Euroopa energiajulgeolekut ja saavutada vähese CO2-heitega majandus.

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Jõupingutuste jagamist käsitlevas otsuses on sätestatud kasvuhoonegaaside vähendamise riiklikud eesmärgid aastaks 2020, mida väljendatakse protsentuaalse muutusena võrreldes 2005. aasta heitkoguste tasemega. Ühtlasi nähakse selles ette iga ELi riigi kasvuhoonegaaside heitkoguste aastane ülempiir (tonnides) otsusega hõlmatud sektorites ajavahemikul 2013-2020.

OLULISEMAD PUNKTID

 • Heitkogustega seotud 2020. aasta eesmärgid on kehtestatud ELi riikide suhtelise jõukuse alusel (mille mõõtmiseks kasutatakse sisemajanduse koguprodukti - SKP elaniku kohta). Kõige rikkamate ELi riikide puhul võivad heitkoguste vähendamise 2020. aasta eesmärgid ulatuda 20%ni (võrreldes 2005. aasta tasemega), samas kui kõige vaesema riigi (Bulgaaria) eesmärk on heitkoguseid 20% suurendada.
 • Selleks, et tagada järjepidev liikumine 2020. aasta eesmärgi poole, kehtestatakse jõupingutuste jagamist käsitleva otsusega ühtlasi igale riigile igaks aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguste piirnormid. Neid piirnorme nimetatakse aastasteks saastekvootideks.
 • Samas on eesmärkide saavutamisel ette nähtud mõningane paindlikkus, mis võimaldab ELi riikidel heitkoguseid kulutõhusalt vähendada: nimelt võivad ELi riigid laenata 5% oma aastastest saastekvootidest järgmise aasta arvelt ja osta aastaseid saastekvoote teistelt ELi riikidelt või osta heitkoguste vähendamise ühikuid, mis on saadud teatud projektidest (näiteks sellistest, mis aitavad vähim arenenud riikidel heitkoguseid vähendada). Kui ELi riik vähendab heitkoguseid rohkem kui vaja, ületades seega kõnealuseks aastaks kehtestatud eesmärgi, saab ta ülejäänud aastased saastekvoodid hilisemaks kasutamiseks (kuni 2020. aastani) hoiule panna või müüa need teistele ELi riikidele.
 • Iga riik peab teatama komisjonile kord aastas oma heitkogused ja andma aru eesmärkide saavutamisel tehtud edusammudest.
 • Kui riigi kasvuhoonegaaside heitkogused ületavad ühe aasta jooksul lubatud normi, tuleb komisjonile teatada meetmetest, mida kavatsetakse võtta olukorra parandamiseks, ning maksta lõivu, mis väljendub selles, et järgmisel aastal on heitkoguste eesmärgid rangemad.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Alates 2013. aastast kuni 2020. aastani.

TAUST

Selleks, et tegelda globaalse soojenemise probleemiga, on EL võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2020. aastaks vähemalt 20% võrreldes 1990. aastaga. Selle eesmärgi saavutamiseks on EL võtnud vastu kaks põhilist õigusakti:

 • 1.

  ELi heitkogustega kauplemise süsteem, millega on liitunud üle 11 000 elektrijaama, tehase ja lennuettevõtte;

 • 2.

  jõupingutuste jagamist käsitlev otsus, mis kohustab kõiki ELi 28 riiki andma omalt poolt ELi üldise 20%-lise vähendamise eesmärgi saavutamise heaks kindla panuse. Selleks vähendatakse kasvuhoonegaaside heitkoguseid enamikus sektorites, mis ei kuulu ELi heitkogustega kauplemise süsteemi.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni veebilehelt, mis on pühendatud jõupingutuste jagamist käsitlevale otsusele.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus nr 406/2009/EÜ

25.6.2009

-

ELT L 140, 5.6.2009, lk 136-148

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 26. märtsi 2013. aasta otsus 2013/162/EL, milles määratakse kindlaks liikmesriikide aastased saastekvoodid ajavahemikuks 2013-2020 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 406/2009/EÜ (ELT L 90, 28.3.2013, lk 106-110).

Komisjoni 31. oktoobri 2013. aasta rakendusotsus 2013/634/EL liikmesriikide aastaste saastekvootide kohanduste kohta ajavahemikuks 2013-2020 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 406/2009/EÜ (ELT L 292, 1.11.2013, lk 19-22).

Viimati muudetud: 26.03.2015

Top