EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa puuetega inimeste strateegia (2010–2020)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Euroopa puuetega inimeste strateegia (2010–2020)

KOKKUVÕTE:

Uued sammud puuetega inimeste ees seisvate tõkete kõrvaldamiseks Euroopas – KOM(2010) 636 (lõplik)

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises sätestatakse strateegia puuetega inimeste võimestamiseks, et nad saaksid täiel määral kasutada oma õigusi ning osaleda ühiskonnas ja majanduses teistega võrdsetel alustel.

Strateegia tugineb Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsioonile ning ühtlasi täiendab see ELi aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegiat „Euroopa 2020” ja Lissaboni lepingus sätestatud Euroopa põhiõiguste hartat.

PÕHIPUNKTID

Strateegias tõstetakse esile kaheksat valdkonda, kus EL ja ELi riigid peaksid võtma ühiseid meetmeid:

juurdepääs: tagada puuetega inimestele juurdepääs toodetele, teenustele ja abivahenditele;

osalemine: tagada, et puuetega inimesed saaksid Euroopa kodanikena kasutada kõiki oma põhiõigusi;

võrdõiguslikkus: tagada võrdõiguslikkust edendava poliitika rakendamine (nii ELi kui ka ELi riikide tasandil);

tööhõive: tagada puuetega töötajate arvu suurenemine tööturul ja parem juurdepääs töökohtadele;

haridus ja koolitus: tagada puuetega õpilastele juurdepääs haridussüsteemile ja elukestva õppe programmidele. Euroopa Komisjon on juba käima lükanud mitu haridusteemalist algatust, nagu näiteks Euroopa Eripedagoogika Arendamise Agentuur;

sotsiaalkaitse: tegelda puuetega inimeste ees seisvate ulatuslike sotsiaalprobleemidega, nagu sissetulekute ebavõrdsus, vaesusrisk ja sotsiaalne tõrjutus. Sotsiaalkaitse tagamiseks saab kasutada ELi struktuurifonde ja ELi riikide siseriiklikke meetmeid;

tervishoid: tagada puuetega inimestele võrdne ja taskukohane juurdepääs tervishoiuteenustele (sh vaimse tervishoiu) ja -asutustele;

välistegevus: edendada puuetega inimeste õigusi rahvusvahelisel tasandil.

Strateegia paremaks rakendamiseks peavad ELi institutsioonid ja ELi riigid tegema koostööd, et:

suurendada teadlikkust puuetega seotud probleemidest,

arendada rahastamisvõimalusi,

parandada statistilisi andmeid ning

tagada ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine.

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisest antakse ülevaade komisjoni talituste 2014. aasta töödokumendis.

TAUST

ELis on 80 miljonil inimesel (kuuendikul elanikkonnast) kerge või raske puue. Nende inimeste seas, kes sageli ei saa oma puude tõttu ühiskonnaelus ja majanduses osaleda, on vaesuse osakaal ELi keskmisest 70% kõrgem.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020: uued sammud tõketeta Euroopa suunas (KOM(2010) 636 (lõplik), 15.11.2010)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni talituste töödokument. Aruanne ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta Euroopa Liidu poolt (SWD(2014) 182 (final), 5.6.2014)

Viimati muudetud: 13.10.2015

Top