Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Puuetega inimeste õiguste ja vabaduste kaitse rahvusvahelisel tasandil

Puuetega inimeste õiguste ja vabaduste kaitse rahvusvahelisel tasandil

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2010/48/EÜ Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel

MIS ON OTSUSE JA KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Otsusega võetakse vastu Euroopa Ühenduse (praegu EL) nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsioon, mis on lisatud otsuse lisasse.

PÕHIPUNKTID

Selle rahvusvahelise konventsiooni eesmärk on tagada, et puuetega inimesed saaksid täielikult teostada kõiki inimõigusi ja põhivabadusi.

Seetõttu on konventsiooni põhimõtted järgmised:

 • austus inimeste loomupärase väärikuse, autonoomia ja iseseisvuse suhtes;
 • mittediskrimineerimine;
 • osalemine ja kaasatus ühiskonnaelus;
 • austus erinevuste suhtes ja inimeste tunnustamine;
 • võrdsed võimalused;
 • juurdepääsetavus, eelkõige juurdepääs transpordile, teabele ja kommunikatsioonile, avalikele rajatistele ja teenustele linna- ja maapiirkondades;
 • meeste ja naiste võrdsus;
 • austus puuetega laste identiteedi ja arenevate võimete suhtes.

Konventsiooniosalised peavad võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada nende põhimõtete pidev austamine. Samuti kohustuvad nad toetama puuetega inimeste majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi.

Lisaks tuleks puuetega inimestega konsulteerida nendega seotud õigusaktide ja poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel.

Kaitse diskrimineerimise eest

Mis tahes diskrimineerimine puude alusel on keelatud ja puuetega inimesed peavad saama võrdse ja tõhusa õigusliku kaitse.

Konventsioon sisaldab konkreetseid eeskirju seoses kahe elanikkonnarühmaga:

 • puuetega naised, kelle suhtes esineb mitmekordset diskrimineerimist. Tuleb võtta meetmeid, et tagada nende täielik areng ja iseseisvus;
 • puuetega lapsed, kellel on õigus saada kaitset oma parimates huvides neid mõjutavate otsuste tegemisel ning samuti õigus vabalt väljendada oma seisukohti ja saada asjakohast abi.

Konventsiooni osalised kohustuvad võitlema stereotüüpide vastu ja edendama teadlikkust puuetega inimeste võimetest.

Konventsiooniga tunnustatud õigused

Konventsiooniga sätestatakse mitmed õigused ja vabadused, millele puudega inimestel on õigus. Siia hulka kuuluvad:

 • õigus elule;
 • kaitse ohuolukordades ja humanitaarsetes eriolukordades;
 • võrdne tunnustamine seaduse ees ning õigus- ja teovõime võrdne tunnustamine, eelkõige seoses vara omamisega ja vabadusega oma rahaliste vahendite haldamisel, kaitstes neid kuritarvitamise eest;
 • juurdepääs õigusemõistmisele tänu menetluslikele ümberkorraldustele;
 • vabadus ja puutumatus;
 • kaitse piinamise ja julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise eest;
 • kaitse ekspluateerimise, vägivalla ja väärkohtlemise eest;
 • kehalise ja vaimse puutumatuse kaitse;
 • liikumise vabadus, õigus valida elukoht ning kodakondsus;
 • iseseisev elu ja kogukonda kaasamine;
 • personaalsed liikumisvõimalused, eelkõige liikumisvõimalusi tagavate seadmete ja tehnoloogia abil;
 • sõna vabadus ja juurdepääs informatsioonile;
 • privaatsuse austamine;
 • kodu ja perekonna austamine;
 • õigus haridusele;
 • juurdepääs tervishoiuteenustele;
 • suutlikkuse loomine ja taastamine täieliku füüsilise, vaimse, sotsiaalse ja kutsealase suutlikkuse saavutamiseks;
 • õigus töötada diskrimineerimiseta ja soodsatel töötingimustel;
 • õigus küllaldasele elatustasemele ja sotsiaalsele kaitsele;
 • osalemine poliitilises ja avalikus elus, sealhulgas hääletada ja olla valitud;
 • osalemine kultuurielus, vaba aja, puhke- ja sporditegevuses.

Konventsiooni rakendamine

Kõik rahvusvahelised koostöömeetmed peavad hõlmama puuetega inimesi, eelkõige partnerlussuhetes asjaomaste rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonidega.

Riigid peavad määratlema ühe või mitu riiklikku üksust, kes vastutavad konventsiooni rakendamise eest ja teavitavad avalikkust konventsioonist. Nad peavad kehtestama konventsiooni rakendamise jälgimiseks sõltumatu mehhanismi. Kodanikuühiskond peab täiel määral osalema järelevalvetegevuses.

Kahe aasta jooksul pärast konventsiooni jõustumist esitab iga riik igakülgse aruande oma kohustuste täitmiseks rakendatud abinõude kohta.

MIS AJAST OTSUST JA KONVENTSIOONI KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 26. novembrist 2009. Konventsioon jõustus 3. mail 2008 ja seda kohaldatakse ELis alates 22. jaanuarist 2011.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 26. novembri 2009. aasta otsus 2010/48/EÜ Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 23, 27.1.2010, lk 35–61)

Viimati muudetud: 18.07.2018

Top