EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa 2020: Euroopa Liidu majanduskasvu ja tööhõive strateegia

Euroopa 2020: Euroopa Liidu majanduskasvu ja tööhõive strateegia

 

KOKKUVÕTE:

Teatis (KOM (2010) 2020 lõplik) – Euroopa 2020: aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia

MIS ON STRATEEGIA EUROOPA 2020 EESMÄRK?

Strateegia Euroopa 2020 eesmärk on tagada, et Euroopa Liidu (EL) majanduse elavdamist pärast majandus- ja finantskriisi toetaksid mitmed reformid eesmärgiga rajada tugev alus majanduskasvule ja töökohtade loomisele aastaks 2020. Lisaks ELi majanduse struktuuriliste nõrkuste ning majanduslike ja sotsiaalsete probleemidega tegelemisele võetakse strateegias samuti arvesse ülemaailmastumise, ressursside vähenemise ja vananemise probleeme pikemas perspektiivis.

PÕHIPUNKTID

 • Strateegia Euroopa 2020 peaks võimaldama ELil saavutada majanduskasvu järgmiselt:
  • nutikalt teadmiste ja innovatsiooni arendamise kaudu;
  • jätkusuutlikult, põhinedes rohelisemal, ressursisäästlikumal ja konkurentsivõimelisemal majandusel;
  • kaasavalt, olles suunatud tööhõive ning sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamisele.
 • EL on seadnud endale viis suurt sihti, et saavutada see eesmärk 2020. aastaks:
  • suurendada tööhõive määra 20–64-aastase elanikkonna seas vähemalt 75% ulatuses;
  • investeerida 3% sisemajanduse koguproduktist teadus- ja arendustegevusse;
  • vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 20%, suurendades taastuvate energiaallikate osakaalu 20%ni ja suurendades energiatõhusust 20%;
  • vähendada koolist väljalangemise määra alla 10%ni ja suurendada kolmanda taseme kraadide osakaalu vähemalt 40%ni;
  • vähendada 20 miljonini selliste inimeste arvu, keda ähvardab vaesus või sotsiaalne tõrjutus.
 • Strateegia Euroopa 2020 eesmärke toetavad ka seitse juhtalgatust Euroopa ja ELi riikide tasandil: Innovaatiline liit, Noorte liikuvus, Euroopa digitaalne tegevuskava, Ressursitõhus Euroopa, Üleilmastumise ajastu tööstuspoliitika, uute töökohtade ja oskuste loomise kava ning Euroopa vaesuse vastase võitluse platvorm.
 • Strateegia Euroopa 2020 eesmärkide saavutamisel on lisahoovad Euroopa tasandil ühtne turg, ELi eelarve ja Euroopa välispoliitika.

Strateegia rakendamine Euroopa poolaasta raames

 • Strateegiat Euroopa 2020 viiakse ellu ELi riikide ja ELi (nõukogu soovitus (EL) 2015/1184) majanduspoliitika üldsuunistega ning liikmesriikide tööhõivepoliitika suunistega (nõukogu otsus (EL) 2015/1848).
 • Euroopa Liidu riike on kutsutud üles viima strateegia Euroopa 2020 eesmärgid vastavusse riiklike eesmärkidega. Igal aastal aprillis avaldavad liikmesriigid oma riiklikud reformikavad, milles on välja töötatud tegevused nende riiklike eesmärkide saavutamiseks.
 • Euroopa Komisjon vastutab edusammude jälgimise eest. Ta koostab iga-aastase kasvuaruande, hindab ELi riikide reformikavasid ja esitab igale riigile konkreetsed soovitused.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis „Euroopa 2020: aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010) 2020 lõplik, 3.3.2010).

SEOTUD DOKUMENDID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Ülevaade tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” rakendamise edusammudest (COM(2014) 130 final/2, 5.3.2014)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ja Euroopa Investeerimispangale: Stabiilsus-, kasvu- ja tööhõivemeetmed (KOM (2012) 299 lõplik, 30.5.2012)

Brüsseli Euroopa Ülemkogu järeldused, 25. ja 26. märts 2010

Nõukogu soovitus (EL) 2015/1184, 14. juuli 2015, liikmesriikide ja Euroopa Liidu majanduspoliitika üldsuuniste kohta (ELT L 192, 18.7.2015, lk 27–31)

Nõukogu otsus (EL) 2015/1848, 5. oktoober 2015 liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta 2015. aastal (ELT L 268, 15.10.2015, lk 28–32)

Viimati muudetud: 07.02.2017

Top