EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev statistika

Rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlev statistika

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega sätestatakse rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate statistiliste andmete ja esitamise eeskirjad, et tagada võrreldavate andmete kogumine kõigist ELi riikidest.

Nende abil saab EL kujundada tõhusa rahvatervist käsitleva poliitika ning toetada riiklikke strateegiaid selles valdkonnas.

PÕHIPUNKTID

ELi riikides, Liechtensteinis, Islandil ja Norras kogutud statistika edastatakse ELi statistikaametile Eurostat.

Statistikat kogutakse järgmistel teemadel.

 • tervis ja seda mõjutavad tegurid:
  • terviseseisundi hindamine;
  • füüsiline ja vaimne talitlusvõime ning vaegused;
  • haigestumus*, diagnoositud haiguste lõikes;
  • õnnetused ja vigastused;
  • eluviisid (füüsiline aktiivsus, toitumine, suitsetamine, alkoholi ja uimastite tarbimine jne) ning keskkonnaalased, sotsiaalsed ja kutsealased tegurid;
  • tervishoiuteenuste kättesaadavus ja kasutamine;
  • demograafiline ja sotsiaal-majanduslik taustteave isikute kohta.
 • tervishoid:
  • tervishoiuasutused;
  • töötajad;
  • tervishoiukulud ja rahastamine.
 • surmapõhjused:
  • surnute karakteristikud;
  • piirkond;
  • surma algpõhjus;
 • tööõnnetused, kutsehaigused ja muud tööga seotud terviseprobleemid:
  • vigastatud isik;
  • vigastus või haigus ja selle raskus;
  • ettevõte ja töökoht;
  • asjaomased põhjused ja tegurid.

Määrusele (EÜ) nr 1338/2008 järgnes mitu rakendusmäärust, milles sätestati tervisealaste statistiliste andmete kogumise üksikasjalikumad eeskirjad ja menetlused:

 • määrus (EL) nr 328/2011 – ELi riikides registreeritud surmajuhtumite ja surnult sündide kohta;
 • määrus (EL) nr 349/2011 – statistilise andmete kogumine tööõnnetuste kohta;
 • määrus (EL) nr 141/2013 – Euroopa terviseuuring;
 • määrus (EL) 2015/359 – tervishoiukulude ja rahastamise statistika.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 20. jaanuarist 2009.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Haigestumus – terviserikete või konkreetse haiguse levik mingis geograafilises piirkonnas.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (ELT L 354, 31.12.2008, lk 70–81)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 9. märtsi 1998. aasta määrus (EÜ) nr 577/98 tööjõu valikvaatluse korraldamise kohta ühenduses (EÜT L 77, 14.3.1998, lk 3–7)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 577/98 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni 5. aprilli 2011. aasta määrus (EL) nr 328/2011, millega rakendatakse seoses surmapõhjuseid käsitleva statistikaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (ELT L 90, 6.4.2011, lk 22–24)

Komisjoni 11. aprilli 2011. aasta määrus (EL) nr 349/2011, millega rakendatakse tööõnnetusi käsitleva statistikaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (ELT L 97, 12.4.2011, lk 3–8)

Komisjoni 19. veebruari 2013. aasta määrus (EL) nr 141/2013, millega rakendatakse seoses Euroopa terviseuuringul põhineva statistikaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta (ELT L 47, 20.2.2013, lk 20–48)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 4. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 2015/359, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1338/2008 tervishoiu kulude ja rahastamise statistika osas (ELT L 62, 6.3.2015, lk 6–15)

Viimati muudetud: 29.09.2015

Top