Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi koostöö hariduse ja koolituse alal (HK 2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi koostöö hariduse ja koolituse alal (HK 2020)

KOKKUVÕTE:

nõukogu järeldused, mis käsitlevad strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal

KOKKUVÕTE

MIS ON JÄRELDUSTE EESMÄRK?

 • Järeldused pakuvad strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal kuni aastani 2020.
 • Need tuginevad varasema tööprogrammi „Haridus ja koolitus 2010” (HK 2010) saavutustele ja sätestavad neli strateegilist eesmärki, et aidata igal kodanikul kasutada kogu oma potentsiaali ja luua Euroopas jätkusuutlik majanduslik heaolu.

PÕHIPUNKTID

 • Neli strateegilist eesmärki on järgmised:
  • 1.

   Elukestva õppe ja õppurite liikuvuse reaalsuseks muutmine koos haridus- ja koolitussüsteemidega, mis on muutuste suhtes kohanemisvõimelisemad ja laiemale maailmale avatumad;

  • 2.

   Hariduse ja koolituse kvaliteedi ja tõhususe suurendamine, pöörates enam tähelepanu põhioskuste, nagu kirja- ja arvutusoskuse taseme tõstmisele, matemaatika, teaduse ja tehnoloogia atraktiivsemaks muutmisele ning keeleoskuse parandamisele;

  • 3.

   Võrdsete võimaluste, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kodanikuaktiivsuse edendamine, et kõik kodanikud, olenemata nende isiklikust, sotsiaalsest ja majanduslikust olukorrast, saaksid jätkata tööalaste oskuste arendamist kogu eluea jooksul;

  • 4.

   Loovuse ja innovaatilisuse, sealhulgas ettevõtlikkuse – mis on säästva majandusarengu peamisteks tõukejõududeks – suurendamine kõikidel haridus- ja koolitustasanditel. Eelkõige tuleb aidata inimestel omandada infotehnoloogilist pädevust ja arendada algatusvõimet, ettevõtlikkust ning kultuurilist teadlikkust.

 • Üleeuroopaline koostöö HK 2020 raames toimub teabe- ja kogemustevahetuse vormis Euroopa riikide haridus- ja koolitussüsteemide ühistes küsimustes. See hõlmab
  • vastastikust õppimist,
  • perioodilist järelevalvet ja aruandlust ning
  • ühiseid võrdlusvahendeid.
 • Paika on pandud sihttasemed ja näitajad, et mõõta erinevate eesmärkide saavutamiseks tehtud edusamme.
 • Euroopa Komisjon jälgib edusamme üldiselt ning koostöös liikmesriikide ametiasutustega otsib võimalusi näitajate parandamiseks.
 • 2020. aastani kestev ajavahemik on jagatud töötsükliteks. Perioodiks 2016–2020 pandi paika hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö uued prioriteedid. Selleks võtsid haridusministrite nõukogu ja komisjon 2015. aasta novembris vastu ühisaruande.

Aastateks 2016–2020 nähti ette kuus prioriteetset valdkonda:

 • asjakohased ja kvaliteetsed oskused ja pädevused tööalase konkurentsivõime, innovatsiooni, kodanikuaktiivsuse ja heaolu (nt loovus, algatusvõime ja kriitiline mõtlemine) saavutamiseks;
 • kaasava hariduse (st üha erinevamaid õppijaid hõlmava hariduse), võrdsuse, mittediskrimineerimise ja kodanikupädevuse edendamine (nt vastastikune mõistmine ja demokraatlikud väärtused);
 • avatud ja innovaatiline haridus ja koolitus, sealhulgas täielik jõudmine digiajastusse;
 • tugev toetus koolitajatele (nt paremad värbamis-, valimis- ja koolitusprotsessid ning pidev kutsealane areng);
 • oskuste ja kvalifikatsiooni läbipaistvus ja tunnustamine, et hõlbustada õpiliikuvust ja töötajate liikuvust (nt Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku abil);
 • haridus- ja koolitussüsteemide jätkusuutlikud investeeringud (sealhulgas Euroopa investeerimiskava potentsiaali uurimine), kvaliteet ja tõhusus.

TAUST

Vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 14 on igaühel õigus haridusele ning õigus saada kutse- ja täiendusõpet.

Lisateavet vt teemast „Strateegiline raamistik – Haridus ja koolitus 2020” Euroopa Komisjoni veebisaidil.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 12. mai 2009. aasta järeldused, mis käsitlevad strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal („ET 2020”) (ELT C 119, 28.5.2009, lk 2–10)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu ja komisjoni 2012. aasta ühisaruanne Euroopa hariduse ja koolituse alase koostöö strateegilise raamistiku (ET 2020) rakendamise kohta. Haridus ja koolitus arukas, jätkusuutlikus ja kaasavas Euroopas (ELT C 70, 8.3.2012, lk 9–18)

Nõukogu ja komisjoni 2015. aasta ühisaruanne Euroopa hariduse ja koolituse alase koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) rakendamise kohta. Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö uued prioriteedid (ELT C 417, 15.12.2015, lk 25–35)

Viimati muudetud: 29.02.2016

Top