EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euro kasutuselevõtmine

Euro kasutuselevõtmine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 974/98 – euro kasutuselevõtt

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 140

MIS ON MÄÄRUSE JA ELI TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLI 140 EESMÄRK?

 • Määruses määratakse kindlaks rahaga seotud õiguslikud nõuded, mida euro kasutusele võtnud Euroopa Liidu riigid peavad kohaldama. Selles sätestatakse euro kasutuselevõtmise etapid.
 • Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 140 sätestatakse majandus- ja rahaliidu liikmeks saamise ning euro kasutuselevõtmise kriteeriumid. Selle kohaselt jälgitakse korrapäraselt, kuidas kulgeb kõnealuste nõuete täitmine nendel riikidel, kes ei ole eurot veel kasutusele võtnud.

PÕHIPUNKTID

 • Määrus euro kasutuselevõtu kohta
  • sisaldab täpsemaid andmeid ühisrahale ülemineku, sularahavahetuse ja omavääringu järkjärgulise käibelt kõrvaldamise kuupäevade kohta igas riigis, kus võetakse kasutusele euro;
  • kinnitab, et ühisraha on euro, mis jaguneb 100 sendiks ja millega asendatakse osalevate riikide omavääring kokkulepitud ümberarvestuskursi alusel;
  • annab Euroopa Keskpangale ja euroala riikide keskpankadele ainuõiguse lasta käibele euro pangatähti;
  • võimaldab riikide pangatähtedel ja müntidel jääda seaduslikuks maksevahendiks alates euro kasutusele võtmisele eelnevast päevast;
  • sätestab omavääringu järkjärgulise käibelt kõrvaldamise tingimused (ükski euroala liige seda võimalust ei kasutanud);
  • märgib, et riiklikud pangatähed ja mündid jäävad riigis seaduslikuks maksevahendiks kuni kuus kuud pärast sularahavahetuse päeva;
  • nendib, et euro pangatähed ja mündid on ainus seaduslik maksevahend euroala riikides pärast eurole ülemineku kuupäeva;
  • annab euroala riikidele loa kohaldada euro pangatähtede ja müntide järeletegemise ja võltsimise vastaseid piisavaid sanktsioone.
 • Selleks, et võtta kasutusele euro, tuleb riikidel täita neli alljärgnevat majanduse ja rahandusega seotud tingimust ehk lähenemiskriteeriumi, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 140 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu protokollis nr 13:
  • hinnastabiilsus: inflatsioon ei tohi ühe aasta jooksul ületada kolme kõige madalama inflatsiooniga euroala riigi keskmist inflatsioonitaset rohkem kui 1,5% võrra;
  • riigi rahandus: tagada, et selle juhtimine on usaldusväärne ja jätkusuutlik, st kehtestatakse piirang, mille kohaselt ei tohi valitsemissektori eelarve puudujääk ja valitsemissektori võlg olla vastavalt suurem kui 3% ja 60% sisemajanduse koguproduktist;
  • vahetuskursi stabiilsus: vältida vähemalt kahe aasta jooksul ülemääraseid valuutakõikumisi, osaledes vahetuskursimehhanismis, mis reguleerib euro ja euroalasse mittekuuluvate riikide vahetuskursse;
  • intressimäärade lähenemine: pikaajaline intressimäär ei tohi ületada kolme parimate tulemustega euroala riigi intressimäära rohkem kui kahe protsendipunkti võrra.
 • Euroopa Komisjon aitas valmistuda euro tulekuks ulatusliku teabekampaaniaga. See oli suunatud
  • ettevõtjatele, kes kasutavad eurot tehingute tegemiseks alates 1. jaanuarist 2002;
  • üldsusele, kellel on vaja kohaneda uute müntide ja pangatähtedega ning nendes väljendatud hindade ja väärtustega;
  • erivajadustega elanikkonnarühmadele, näiteks neile, kes on sotsiaalselt või majanduslikult isoleeritud, füüsilise puudega või ei ole võimelised lugema või kirjutama;
  • koolilastele, kes kasvavad üles uue vääringuga ning saaksid aidata oma vanematel ja eakatel sellega harjuda.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1999.

TAUST

2019. aastal on euro kasutuselevõtust möödunud 20 aastat. 1. jaanuaril 1999, fikseerisid 11 ELi riiki oma valuutakursid, võtsid vastu ühise rahapoliitika ning lasid maailma finantsturgudel käibele uue ühise valuuta – euro. Praegu on euro käibel 19 ELi riigis.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 3. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta (EÜT L 139, 11.5.1998, lk 1–5)

Määruse (EÜ) nr 974/98 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kolmas osa, liidu sisepoliitika ja -meetmed, VIII jaotis, majandus- ja rahapoliitika, 5. peatükk, üleminekusätted, artikkel 140 (endise EÜ asutamislepingu artikli 121 lõige 1, artikli 122 lõike 2 teine lause ja artikli 123 lõige 5) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 108–110)

SEONDUV DOKUMENT

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – protokoll (nr 13) lähenemiskriteeriumide kohta (ELT C 202, 7.6.2016, lk 281–282)

Viimati muudetud: 14.02.2019

Top