EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ohutumad kosmeetikatooted ELI kodanikele

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Karmistatakse ohutusnõudeid, et muuta ELis müüdavad kosmeetikatooted ohutumaks.
 • Lihtsustatakse protseduure valdkonnas tegutsevate äriühingute ja reguleerimisasutuste jaoks.
 • Ajakohastatakse eeskirju, et võtta arvesse tehnoloogia arengut, sealhulgas võimalikku nanomaterjalide kasutamist.
 • Säilitatakse senine loomkatsete keeld.

PÕHIPUNKTID

 • Täiendavad nõuded tootjatele seoses ohutusaruandega, mis on vajalik toote turulelaskmiseks.
 • Uus kontseptsioon: igal tootel peab olema vastutav isik:
  • tootjad ei tohi ELis kosmeetikatooteid turustada enne, kui nad on määranud vastutava isiku rolli täitva isiku või äriühingu;
  • vastutav isik peab tagama, et toode vastab kõigile määrusest (EL) nr 1223/2009 tulenevatele asjaomastele ohutusnõuetele.
 • Tootjate puhul vähendatakse bürokraatiat. Neil tuleb oma tooted registreerida ainult üks kord ELi kosmeetikatoodetest teatamise portaali kaudu.
 • Uus nõue teatada tõsisest soovimatust mõjust:
  • vastutavad isikud ja levitajad peavad sellisest mõjust teavitama riiklikke ametiasutusi;
  • seejärel peavad riiklikud ametiasutused jagama seda teavet ning samuti muudest allikatest (kasutajad, tervishoiutöötajad) saadud teavet teiste ELi liikmesriikide ametiasutustega.
 • Pakend peab sisaldama mitmesugust teavet, sealhulgas vastutava isiku nimi ja aadress, kogus, ettevaatusabinõud kasutamisel ja koostisainete loetelu.
 • Uued eeskirjad nanomaterjalide kasutamise kohta.
 • Kosmeetikatoodetes keelatud, piiratud või lubatud ainete loetelud.
 • Levitajad peavad kontrollima, et kõik keele- ja märgistamise nõuded on täidetud (sh parim enne kuupäev).
 • Määruse põhipunktid on kokku võetud järgnevas infograafikas. Käesoleva määrusega tunnistati kehtetuks ja asendati direktiiv 76/768/EMÜ.
 • Määruse lisasid on korduvalt muudetud. Need muudatused on lisatud määruse konsolideeritud versiooni.
 • Kuna mõnel juhul on meditsiiniseadmetel ja kosmeetikatoodetel raske vahet teha, muudetakse määruse (EL) 2017/745 (vt kokkuvõte) artikliga 119 määrust (EÜ) nr 1223/2009, võimaldades võtta vastu kogu ELi hõlmav otsus toote õigusliku staatuse kohta. Alates 26. maist 2021 võib Euroopa Komisjon liikmesriigi taotlusel või omal algatusel otsustada, kas konkreetne toode või tooterühm kuulub „kosmeetikatoodete“ mõiste alla või mitte.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 11. juulist 2013.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 342, 22.12.2009, lk 59–209)

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule kosmeetikatoodete valdkonnas tehtavaid loomkatseid asendavate alternatiivsete meetodite väljatöötamise, valideerimise ja õigusliku heakskiitmise kohta (2018) (COM(2019) 479 final, 15.10.2019)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) läbivaatamine endokriinseid häireid põhjustavate omadustega ainete osas (COM(2018) 739 final, 7.11.2018)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule ühtsete nõuete põhjal esitatud väited toodete kohta kosmeetikatoodete valdkonnas (COM(2016) 580 final, 19.9.2016)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule loomkatsetest ja turustamiskeelust ning olukorrast seoses alternatiivsete meetoditega kosmeetikavaldkonnas (COM(2013)135 (final), 11.3.2013)

Viimati muudetud: 18.05.2021

Top