EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi loodusliku mineraalvee standardid

ELi loodusliku mineraalvee standardid

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/54/EÜ – loodusliku mineraalvee kasutamine ja turustamine

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega ühtlustatakse loodusliku mineraalvee müügitingimusi ELis ja tagatakse, et looduslik mineraalvesi on inimestele tarbimiseks ohutu.

PÕHIPUNKTID

 • Enne vee tunnustamist loodusliku mineraalveena peavad ELi riikide ametiasutused tagama, et vesi vastab ELi õigusaktidele. Iga ELi riik teavitab Euroopa Komisjoni tunnustamisest või selle tühistamisest.
 • Euroopa Liitu imporditud looduslik mineraalvesi peab olema sertifitseeritud ja vastama samadele nõuetele nagu kodumaiste konkurentide vesi.
 • Looduslikku mineraalvett ei tohi töödelda, välja arvatud näiteks selliste ebastabiilsete elementide, nagu raua- ja väävliühendite, eraldamine.
 • Veevõtukohas ja müümisel ei tohi looduslik mineraalvesi sisaldada parasiite, mitmesuguseid kolibaktereid ega muid inimeste tervisele ohtlikke koostisosi.
 • Loodusliku mineraalvee mahutid peavad olema korralikult suletud, et välistada mis tahes saastamine.
 • Looduslikku mineraalvett võib müüa järgmiste määratluste kohaselt (kui see on asjakohane):
  • looduslik mineraalvesi;
  • karboniseeritud* looduslik mineraalvesi;
  • looduslikult karboniseeritud* looduslik mineraalvesi;
  • allikast tuleva gaasiga rikastatud looduslik mineraalvesi.
 • Märgistusel peab ka olema järgmine teave:
  • andmed vee analüütilise koostise kohta;
  • kasutatava allika nimi ja asukoht;
  • teave vee töötlemisviisi kohta.
 • Ühest ja samast allikast pärit loodusliku mineraalvee turustamine rohkem kui ühe müüginimetuse all on ebaseaduslik.
 • Keelatud on omistada veele omadusi, mida sellel tegelikult ei ole.
 • Mõistet „allikavesi” võib kasutada ainult sellise vee puhul, mis on ette nähtud inimtarbimiseks oma loomulikus olekus, mida villitakse veevõtukohas ning mis vastab õigusaktiga sätestatud tervishoiu- ja märgistamisnõuetele.
 • Kui riiklik ametiasutus leiab, et looduslik mineraalvesi võib olla ohtlik inimeste tervisele, võib ta selle müüki piirata või kehtestada müügikeelu. Ametiasutus teavitab teisi ELi riike ja komisjoni.
 • Seda õigusakti ei kohaldata meditsiinilise tootena klassifitseeritava vee suhtes ning loodusliku mineraalvee suhtes, mida kasutatakse kuumaveeallikates ja mineraalveebasseinides ravi eesmärgil.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 16. juulist 2009.

TAUST

Lisateave: vt Looduslik mineraalvesi ja allikavesi (Euroopa Komisjoni veebileht).

PÕHIMÕISTED

* Karboniseeritud looduslik mineraalvesi – vesi, millele on lisatud muu päritoluga kui põhjaveekihist või -maardlast pärit süsinikdioksiidi (CO2).

* Looduslikult karboniseeritud looduslik mineraalvesi – vesi, mille CO2-sisaldus allikal pärast vee võimalikku dekanteerimist ja villimist on sama mis veevõtukohas, võttes vajaduse korral arvesse sama põhjaveekihi CO2-koguse lisandumist sama suurel määral, nagu seda nimetatud toimingute käigus vabanes.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/54/EÜ loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 164, 26.6.2009, lk 45–58)

Viimati muudetud: 12.04.2016

Top