EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Erandid vertikaalsetele kokkulepetele ja kooskõlastatud tegevusele

Erandid vertikaalsetele kokkulepetele ja kooskõlastatud tegevusele

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 330/2010 – Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaldamine teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 101

MIS ON MÄÄRUSE JA ELI TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLI 101 EESMÄRK?

ELi toimimise lepingu artikli 101 lõikes 1 keelatakse kokkulepped, mis võivad mõjutada ELi riikide vahelist kaubandust ja mis takistavad, piiravad või kahjustavad konkurentsi. Kokkulepped, mis tekitavad piisavat kasu, kaaludes üle konkurentsivastased mõjud, loetakse siiski sellest keelust vabastatuks ELi toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaselt.

Määrusega kehtestatakse grupierand ELi toimimise lepingu artikli 101 lõikest 1 vertikaalsetele kokkulepetele *, mis vastavad teatavatele nõuetele. Need kokkulepped võivad näiteks aidata tootjal uuele turule siseneda või vältida olukorda, kus üks turustaja „kasutab ära“ teise turustaja reklaamitegevust või võimaldab tarnijal vähendada konkreetse kliendi jaoks tehtud investeeringu väärtust.

PÕHIPUNKTID

Määruse kohaldamise nõuded

Teatud nõuded peavad olema täidetud enne, kui teatavale vertikaalsele kokkuleppele kehtestatakse erand Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõikest 1;

 • kokkulepe ei sisalda ühtegi määruses sätestatud „põhilist“ piirangut;
 • nii tarnijatele kui ka ostjatele peab olema kehtestatud 30% turuosa piirang;
 • määrus sisaldab tingimusi, mis on seotud kolme konkreetse piiranguga.

„Põhilised“ piirangud

Need sisaldavad viit piirangut, mis toovad kaasa kogu kokkuleppe väljaarvamise määrusest tulenevast eelisest, isegi kui tarnija ja ostja turuosad on alla 30%. Neid peetakse rangeteks konkurentsipiiranguteks, kuna need võivad tarbijatele kahju tekitada. Enamikul juhtudel on need keelatud ja on ebatõenäoline, et neid sisaldavad vertikaalsed kokkulepped vastavad ELi toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 tingimustele:

 • 1.

  tarnijatel ei ole lubatud kindlaks määrata (minimaalset) hinda, millega turustajad võivad oma tooteid edasi müüa (edasimüügihinna säilitamine);

 • 2.

  turgude jagamine territooriumide või klientide kaupa on keelatud. Edasimüüjad peavad saama vabalt otsustada, kus ja kellele nad müüvad. Määrus sisaldab erandeid sellest reeglist, mis võimaldab näiteks ettevõtjatel kasutada ainuõiguslikku turustussüsteemi või valikulist turustussüsteemi;

 • 3.

  valikulisse turustussüsteemi kuuluvaid turustajaid, kes on kohustatud müüma üksnes volitatud turustajatele, ei saa piirata lõppkasutajatega, kellele nad võivad müüa;

 • 4.

  valikulisse turustussüsteemi kuuluval turustajal peab olema vabadus müüa võrgustikus lepingujärgseid kaupu teistele valikulisse turustussüsteemi kuuluvatele turustajatele või neilt neid osta;

 • 5.

  varuosade tootja ja ostja vahel sõlmitud kokkulepe, millega lisatakse need osad oma toodete hulka, ei tohi takistada ega piirata tootjal nende varuosade müüki lõppkasutajatele, sõltumatutele parandustöökodadele või teenuseosutajatele.

30% turuosa piirang

Käesolev määrus hõlmab vertikaalset kokkulepet, kui kauba või teenuse tarnija ega ostja turuosa ei ületa 30%. Tarnija puhul on see tema turuosa asjaomasel tarneturul, st turul, kus ta müüb grupierandi kohaldamisel otsustavat tähtsust omavaid kaupu või teenuseid. Ostja puhul on see tema turuosa asjaomasel tarneturul, st turul, kus ta ostab kaupu või teenuseid, mis on määruse kohaldamisel otsustava tähtsusega.

Välja jäetud piirangud

Määrust kohaldatakse kõigi muude kui eespool nimetatud vertikaalsete piirangute suhtes. Siiski seab see eritingimused kolmele vertikaalsele piirangule:

 • kohustus mitte konkureerida lepingu kehtivuse ajal;
 • kohustus mitte konkureerida pärast lepingu lõppemist;
 • teatavate kaubamärkide väljajätmine valikulisest turustussüsteemist.

Kui need tingimused ei ole täidetud, arvatakse need vertikaalsed piirangud välja määruses sätestatud erandist. Määrust kohaldatakse siiski vertikaalse kokkuleppe ülejäänud osa suhtes, kui see osa suudab tegutseda sõltumatult vertikaalsetest piirangutest, mille suhtes ei ole erandit kehtestatud.

Euroopa Komisjon avaldas ka suunised vertikaalsete piirangute kohta. Neis kirjeldatakse lähenemisviisi, mida võetakse nende vertikaalsete kokkulepete suhtes, mida määrus ei hõlma.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. juunist 2010 kuni 31. maini 2022.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Vertikaalsed kokkulepped – kokkulepped kaupade või teenuste müügi ja ostu kohta ettevõtjate vahel, kes kõik tegutsevad tootmis- või turustamisahela eri tasanditel, näiteks turustuslepingud tootjate ja hulgimüüjate või jaemüüjate vahel.

PÕHIDOKUMENDID

Komisjoni 20. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 330/2010 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (ELT L 102, 23.4.2010, lk 1–7)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Kolmas osa – Liidu sisepoliitika ja -meetmed – VII jaotis – Konkurentsi, maksustamise ja õigusaktide ühtlustamise üldeeskirjad – 1. peatükk – Konkurentsieeskirjad – 1. jagu – Ettevõtjate suhtes kohaldatavad eeskirjad – Artikkel 101 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 81) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 88–89)

SEONDUV DOKUMENT

Suunised vertikaalsete piirangute kohta (ELT C 130, 19.5.2010, lk 1–46)

Viimati muudetud: 08.05.2020

Top