EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tubakareklaam ja sponsorlus

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2003/33/EÜ tubakatoodete reklaami ja sponsorluse kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega reguleeritakse tubaka* reklaami* ja müügiedendust trükistes, raadios, infoühiskonna teenustes ja tubakaga seotud sponsorluse kaudu.

PÕHIPUNKTID

 • Ajakirjandus ja trükised – reklaam on keelatud, välja arvatud väljaannetes, mis on suunatud eranditult tubakakaubanduse spetsialistidele, ning väljaspool ELi trükitud ja avaldatud väljaannetes, kui need ei ole ette nähtud ELi lugejatele.
 • Raadio – kõik raadioreklaami vormid on keelatud. Raadioprogrammide sponsorlus on keelatud ettevõtjatele, kelle põhitegevus on tubakatoodete valmistamine ja müümine.
 • Sponsorlus – see on keelatud ürituste ja tegevuste puhul, mis hõlmavad mitut ELi riiki või toimuvad mitmes ELi riigis. See keeld hõlmab tubakatoodete tasuta jaotamist.
 • Euroopa Liidu Kohus kinnitas kõnealuse direktiivi õiguspärasust 2006. aasta detsembris.
 • 2008. aasta mais avaldas Euroopa Komisjon aruande direktiivi rakendamise kohta.
 • Direktiivi sätteid täiendavad audiovisuaalmeedia teenustele kohaldatavad lisaeeskirjad, mille kohaselt on keelatud tubakatoodete reklaam ja tootepaigutus televisioonis ning tellitavate teenuste kaudu (nt teenused, mis võimaldavad programmi vaadata endale sobival ajal, sest see on kättesaadav ringhäälinguorganisatsiooni veebisaidil).
 • Lisaks soovitatakse mittesiduvas nõukogu soovituses ELi valitsustel võtta erinevaid meetmeid oma riigis reklaami piiramiseks, muuhulgas:
  • keelata müügiedendustavad, nagu tuhatooside, sigaretisüütajate ja hinnasoodustuste pakkumine;
  • keelata tubakatoodete kohalik reklaam tahvlitel, müügikohtades ja kinodes;
  • nõuda, et tootjad, importijad ja suurkauplejad annaksid teavet oma kulutuste kohta seoses reklaami, turunduse, sponsorluse ja reklaamikampaaniatega, mis ei ole ELi õigusaktidega keelatud.
 • Direktiiviga 2014/40/EL laiendati ELi eeskirju tubakatoodete reklaami ja müügiedenduse kohta ka elektroonilistele sigarettidele.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 20. juunist 2003. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 3. juuliks 2005.

* PÕHIMÕISTED

Tubakatooted: kõik suitsetamiseks, nuusutamiseks, imemiseks ja mälumiseks ettenähtud tooted, kui need on vähemalt osaliselt valmistatud tubakast.

Reklaam: igat liiki kaubanduslikud teated, mille eesmärk on kas otseselt või kaudselt soodustada tubakatoodete tarbimist.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/33/EÜ tubakatoodete reklaami ja sponsorlusega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta liikmesriikides (ELT L 152, 20.6.2003, lk 16–19)

Direktiivi 2003/33/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1–24)

Konsolideeritud versioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 1–38)

Konsolideeritud versioon

Nõukogu 2. detsembri 2002. aasta soovitus 2003/54/EÜ suitsetamise ennetamise ja tubakatoodete tarbimise piiramise kohta (EÜT L 22, 25.1.2003, lk 31–34)

Viimati muudetud: 25.07.2016

Top