EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

 

KOKKUVÕTE:

Otsus (2003/C 218/01), millega moodustatakse tööohutuse ja -tervishoiu nõuandekomitee

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega luuakse tööohutuse ja töötervishoiu kolmepoolne nõuandekomitee, kolmepoolne nõuandev organ, kelle ülesanne on aidata Euroopa Komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas vastuvõetud otsuste ettevalmistamisel ja rakendamisel ning hõlbustada koostööd riiklike ametiasutuste, ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide vahel.

PÕHIPUNKTID

Komitee, mis on loodud töötervishoiu ja tööohutuse ning konsultatsiooniprotsessi sujuvamaks muutmiseks, hõlmab majanduse kõiki avalikke sektoreid ja erasektoreid. Selle peamine ülesanne seisneb järgmises:

 • esitada tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas Euroopa Liidu (EL) algatuste kohta arvamusi (uued õigusaktid, ELi programmid jne);
 • panustada kaasaaitavalt, et määrata kindlaks ELi tasandi prioriteedid ja koostada asjakohased poliitikastrateegiad;
 • julgustada arvamuste ja kogemuste vahetamist (ühenduslüli riikliku ja ELi tasandi vahel).

Komitees on kolm täisliiget igast ELi liikmesriigist:

 • üks valitsuse esindaja;
 • üks ametiühingute esindaja; ja
 • üks tööandjate organisatsioonide esindaja , kelle nõukogu määrab ametisse kolmeks aastaks.

Komitees luuakse vastavalt kolm huvirühma. Iga huvirühm valib ühe liikme eestkõnelejaks ja määrab koordinaatori.

Komitee tööd juhib peadirektor, kes vastutab komisjonis sotsiaalpoliitika eest. See tuleb kokku kaks korda aastas täiskoguistungil. Komisjon (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat) pakub komiteele sekretariaaditeenuseid.

Komitee modus operandi't reguleerib kodukord, mille komitee 18. novembril 2004 komisjoni soosiva arvamuse alusel vastu võttis.

Kodukorras määratletakse ka otsustamismenetlus, mida tuleb järgida komitee mis tahes ametliku seisukoha vastuvõtmisel. Võimalikud toimingud on järgmised:

 • tavaline otsustamismenetlus, mida kohaldatakse täiskoguistungil. Selles kontekstis võib arvamus või otsus olla:
  • kas ühehäälselt vastuvõetud, kui kolme huvirühma eestkõnelejad on arutlusel olevas küsimuses täielikult ühel meelel;
  • või absoluutse häälteenamusega vastuvõetud, kui ühehäälset kokkulepet ei saavutata;
 • kiirendatud otsustamismenetlus, mida kohaldatakse kirjalikus menetluses (nõutav on absoluutne enamus).

Komitee vastuvõetud arvamused ei ole komisjonile siduvad.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 1 jaanuarist 2004.

TAUST

Rohkem teavet:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu otsus, 22. juuli 2003, millega moodustatakse tööohutuse ja -tervishoiu nõuandekomitee (2003/C 218/01) (ELT C 218, 13.9.2003, lk 1–4)

SEOTUD DOKUMENDID

Komisjoni arvamus tööohutuse ja -tervishoiu nõuandekomitee töökorra projekti kohta (KOM(2004) 756 lõplik, 17.11.2004)

Viimati muudetud: 30.11.2016

Top