EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kokkupuude mehhaanilise vibratsiooniga

Kokkupuude mehhaanilise vibratsiooniga

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2002/44/EÜ – töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (vibratsioon) tulenevate riskidega

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Selle eesmärk on tagada töötajate ohutuse ja tervise kaitse mehhaanilise vibratsiooniga seotud ohtude eest.
 • Sellega kehtestatakse kohustuslikud minimaalsed tervishoiu- ja tööohutusstandardid.
 • ELi riigid võivad neid soovi korral rangemaks muuta.
 • Sellega täiendatakse direktiivi 89/391/EMÜ töötajate tervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta.

PÕHIPUNKTID

Tööandjad peavad:

 • hindama ja vajaduse korral mõõtma mehhaanilise vibratsiooni taset, millega töötajad kokku puutuvad;
 • jälgima seadmete võimalikku füüsilist mõju sõltuvalt töötavadest, seadmete liigist ja kasutustingimustest;
 • kasutama vibratsiooni mõju mõõtmiseks sobivaid vahendeid ja meetodeid;
 • tagama, et pädevad isikud teostavad hindamisi ja mõõtmisi „sobivate vaheaegadega“;
 • dokumenteerima vaatluse tulemused võimalike tulevaste konsultatsioonide jaoks;
 • riski hindamisel pöörama erilist tähelepanu teatud teguritele, eelkõige järgmistele:
  • kokkupuute tase, tüüp ja kestus,
  • võimalikud kaudsed mõjud,
  • töövahendite tootjate esitatud teave,
  • asendusvahendite olemasolu;
 • riskihinnangute korrapärane ajakohastamine;
 • riskide vähendamiseks vajalike meetmete määratlemine;
 • tehniliste ja korralduslike muudatuste tegemine, kui vibratsiooni piirväärtused ületatakse. Need võivad hõlmata:
  • muid töömeetodeid või paremini kavandatud seadmeid,
  • istmete ja käepidemete paigaldamist seadmetele, et vähendada survet kasutaja kehale või kätele,
  • hooldusprogramme,
  • töökohtade disainilahenduste ja paigutuste ümberkavandamist,
  • vibratsiooniga kokkupuute kestuse ja intensiivsuse piiramist,
  • sobivate tööplaanide ja puhkeaegade rakendamist,
  • rõivastuse tagamist kokkupuutuvate töötajate kaitseks külma ja niiskuse eest;
 • töötajatele piisavat teavitamist ja koolitust. See peaks sisaldama:
  • meetmete võtmist riskide kõrvaldamiseks või neid miinimumini vähendamiseks,
  • kokkupuute piirmäärade üksikasju,
  • hindamis- ja mõõtmistulemusi,
  • võimalike vigastustega seotud riske ning kuidas neid märgata ja neist teatada,
  • ohutuid töötavasid,
  • töötajate ja/või nende esindajate korrapärast nõustamist ja osalemist.

ELi riigid peavad kehtestama meetmed töötajate asjakohase tervisekontrolli tagamiseks, eriti kui:

 • kokkupuudet vibratsiooniga saab seostada identifitseeritava haiguse või kahjuliku mõjuga tervisele;
 • on usutav, et haigus või tervisele kahjulik mõju tekib töötaja konkreetsetes töötingimustes;
 • haiguse või tervisele kahjuliku mõju avastamiseks on kontrollitud meetodid.

Kui arst arvab, et et töötajal on vibratsiooni tõttu identifitseeritav haigus või kahjulik mõju tervisele:

 • teavitatakse töötajat ja ta saab nõuandeid tervisekontrolli kohta, mis võib olla vajalik,
 • teavitatakse tööandjat ja ta peab võtma meetmeid tuvastatud riskide kõrvaldamiseks või vähendamiseks.

ELi riigid võivad mere- ja õhuveo puhul direktiivi erandeid teha, kui teatavad tingimused on täidetud.

Direktiiviga sätestatakse erinevad kokkupuute rakendusväärtused sõltuvalt sellest, kas tegemist on kohtvibratsiooniga või kogu keha tavapärase kaheksatunnise päevase kokkupuutega.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 6. juulist 2002 ning see pidi ELi riikides jõustuma 6. juuliks 2005.

TAUST

Suurte vibreerivate seadmete sage kasutamine tööl, kui seda hoolikalt ei jälgita, võib kahjustada kasutaja lihaseid, luid, hingamist ja isegi aju. Õigusaktid tagavad tasakaalu kasutajate kaitsmise ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate tarbetu haldus-, rahalise ja õigusliku koormuse kehtestamise vahel.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/44/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (vibratsioon) tulenevate riskidega (kuueteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) – Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus (EÜT L 177, 6.7.2002, lk 13–20)

Direktiivi 2002/44/EÜ hilisemad muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1–8)

Direktiivi 89/391/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 26.11.2018

Top