EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Töötajate tervis ja ohutus maavarasid kaevandavates tööstustes

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 92/91/EMÜ – puurides maavarasid kaevandavate tööstuste töötajate ohutuse ja tervisekaitse tõhustamise miinimumnõuded

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selle eesmärk on sätestada miinimumnõuded nende inimeste tervise ja ohutuse kaitseks, kes töötavad – nii maismaal kui ka avamerel – tööstustes, kus kaevandatakse maavarasid puurides*.

PÕHIPUNKTID

Kõik maavarade uurimiseks ja kaevandamiseks kasutatavad töökohad peavad vastama direktiivis ja selle lisas loetletud tervise- ja ohutusnõuetele, võttes arvesse töökoha iseloomu, tegevust, asjaolusid või konkreetset ohtu.

Tööandja üldkohustused

Tööandjad peavad:

 • rakendama töökohal ohutusega seotud kaalutlusi alates projekteerimise etapist;
 • tagama, et töö toimub vastutava isiku järelevalve all;
 • tagama, et konkreetsete riskidega seotud töö usaldatakse ainult pädevale personalile;
 • tagama, et kõik ohutusjuhendid on kõigile asjaomastele töötajatele arusaadavad;
 • tagama esmaabivahendite kättesaadavuse ja regulaarselt toimuvad ohutusõppused.

Ohutust ja tervishoidu käsitlev dokument

Enne maavarade kaevandamistööde alustamist peab tööandja tagama ohutust ja tervishoidu käsitleva dokumendi koostamise ja ajakohastamise (vastavalt direktiivi 89/391/EMÜ, millega kehtestatakse töötajate tervishoiu ja tööohutuse üldised eeskirjad, artiklitele 6, 9 ja 10). See dokument peab näitama eelkõige seda, et:

 • ohud, millega töötajad töökohal kokku puutuvad, on kindlaks tehtud ja neid on hinnatud,
 • on võetud piisavad meetmed ning
 • töökoha disainilahendus, kasutamine ja hooldamine on ohutud.

Kui töökohas on korraga mitme eri ettevõtte töötajad, peab selle töökoha eest vastutav tööandja vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja/või tavadele kooskõlastama nende töötajate suhtes kohaldatavad tervishoiu- ja ohutusmeetmed ning esitama need dokumendis.

Koordineerimine ei mõjuta üksikute tööandjate kohustusi.

Õnnetustest ja ohtlikest juhtumitest teatamine

Tööandja teatab kõigist tõsistest ja surmaga lõppenud tööõnnetustest ja tõsise ohuga seotud olukordadest viivitamata pädevale asutusele.

Ettevaatusabinõud ja kommunikatsioonimeetmed

Töötajate kaitseks ohtude (sealhulgas tule, plahvatuste ja tervistkahjustavate gaasiliste ainete) eest peavad tööandjad:

 • rakendama asjakohaseid ettevaatusabinõusid
  • tulekahjude ja plahvatuste tekkimise ja leviku vältimiseks, avastamiseks ja nende vastu võitlemiseks;
  • plahvatusohtliku ja/või tervistkahjustava keskkonna tekkimise takistamiseks;
 • ohutusõppuste regulaarseks läbiviimiseks;
 • otstarbekate evakuatsiooni- ja päästevahendite tagamiseks, et tagada töötajatele ohu korral viivitamatu ja ohutu lahkumine töökohast;
 • vajalike hoiatus- ja muude sidesüsteemide tagamiseks, et vajaduse korral käivitada abi-, evakuatsiooni- ja päästetoimingud;
 • töötajate teavitamiseks arusaadaval viisil kõigist meetmetest, mida võetakse nende ohutuse ja tervise tagamiseks.

Töökohas tehtavad muudatused

Kui töökohas tehakse muudatusi, seda laiendatakse ja/või ehitatakse ümber pärast kuupäeva, mil jõustub käesolev direktiiv, tagab tööandja, et need vastavad direktiivi lisades sätestatud miinimumnõuetele.

Töötajate tervisekontroll

Igale töötajale tehakse tervisekontroll enne, kui ta määratakse täitma direktiivis osutatud toimingutega seotud ülesandeid, ning pärast seda regulaarsete ajavahemike tagant.

Töötajate nõustamine ja nende osalemine

Tööandjad peavad tagama töötajate konsulteerimise ja osalemise direktiiviga seotud küsimustes.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 11. novembrist 1992 ning see pidi ELi riikides jõustuma 3. novembriks 1994.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Puurides maavarasid kaevandavad tööstused: tööstused, mis tegelevad järgmisega:
 • maavarade kaevandamine sõna otseses mõttes puurkaevudes puurmides (pinnasesse puuritud augud nafta ja muude maavarade uurimiseks) ja/või
 • sellise kaevandamise jaoks vajalikud geoloogilised uuringud ja/või
 • kaevandatud materjalide valmistamine müügiks, välja arvatud kaevandatud materjalide töötlemisega seotud toimingud.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 3. novembri 1992. aasta direktiiv 92/91/EMÜ puurides maavarasid kaevandavate tööstuste töötajate ohutuse ja tervisekaitse tõhustamise miinimumnõuete kohta (üheteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 348, 28.11.1992, lk 9–24)

Direktiivi 92/91/EMÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1–8)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 15.01.2019

Top