EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Töötajate tervishoid ja tööohutus. Üldised eeskirjad

KOKKUVÕTE:

Nõukogu direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavad meetmete kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga nähakse ette töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavad meetmed. Selles sätestatakse tööandjate* ja töötajate* kohustused tööõnnetuste ja kutsehaiguste esinemissageduse vähendamiseks.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi kohaldatakse nii avaliku kui ka erasektori kõikide tegevusvaldkondade suhtes (tööstus, põllumajandus, kaubandus, haldus, teenindus, haridus, kultuur, vaba aeg jne).

Selles sätestatakse järgmised tööandjate kohustused.

  • Tööandja peab tagama töötajate ohutuse ja tervise kõikides tööga seotud aspektides. See hõlmab riskide hindamist ja vältimist, ohutuseeskirjade kehtestamist ning asjakohase väljaõppe tagamist töötajatele.
  • Tööandja peab määrama tööalaste riskide ennetamise eest vastutava isiku.
  • Tööandja peab võtma esmaabi andmiseks, tulekustutustöödeks ja töötajate evakueerimiseks vajalikud meetmed.
  • Tööandja peab hindama võimalikke riske konkreetsete töötajate jaoks ning tagama vajalikud kaitsemeetmed.
  • Tööandja peab andma töötajatele ja/või nende esindajatele kogu asjakohase teabe võimalike riskide kohta töötajate tervisele ja ohutusele ning nende ennetamiseks võetud meetmete kohta.
  • Tööandja peab konsulteerima töötajate ja/või nende esindajatega ning võimaldama neil osaleda kõikidel aruteludel, mis käsitlevad töötervishoiu ja -ohutusega seotud küsimusi.
  • Tööandja peab tagama, et iga töötaja saab oma töökohale vastava töötervishoiu ja -ohutuse väljaõppe.

Muud põhipunktid

  • Iga töötaja kohus on hoolitseda võimalikult hästi omaenese ja kolleegide ohutuse ja tervise eest.
  • Töökohal esinevate ohtude suhtes eriti tundlikku riskirühma kuuluvaid töötajaid tuleb kaitsta neid konkreetselt ähvardavate ohtude eest.
  • Direktiivi ei kohaldata juhul, kui teatava avaliku teenistuse, nagu näiteks relvajõudude või politsei, või teatava kodanikukaitseteenistuse tegevus oma eripära tõttu sellega vältimatult vastuollu satub.

PÕHIMÕISTED

* Töötaja – isik, kelle tööandja on tööle võtnud, sealhulgas praktikandid, välja arvatud koduabilised.

* Tööandja – füüsiline või juriidiline isik, kes on töötajaga töösuhtes ja kes vastutab ettevõtte ja/või asutuse eest.

TAUST

ÕIGUSAKT

Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 89/391/EMÜ

19.6.1989

31.12.1992

EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1–8

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1882/2003

20.11.2003

ELT L 284, 31.10.2003, lk 1–53

Direktiiv 2007/30/EÜ

28.6.2007

31.12.2012

ELT L 165, 27.6.2007, lk 21–24

Määrus (EÜ) nr 1137/2008

11.12.2008

ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54

Direktiivi 89/391/EMÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 08.05.2020

Top