EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kvaliteetse kutsehariduse ja -koolituse tagamine

Kvaliteetse kutsehariduse ja -koolituse tagamine

Euroopa kvaliteedi võrdlusraamistik on üks paljudest Euroopa algatustest, mis ergutavad tööjõu liikumist. See aitab riikidel edendada ja jälgida oma kutsehariduse ja -koolituse süsteemide arengut.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta soovitus Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku loomise kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas (ELT C 155, 8.7.2009, lk 1-10).

KOKKUVÕTE

Euroopa kvaliteedi võrdlusraamistik on üks paljudest Euroopa algatustest, mis ergutavad tööjõu liikumist. See aitab riikidel edendada ja jälgida oma kutsehariduse ja -koolituse süsteemide arengut.

MIS ON SOOVITUSE EESMÄRK?

Käesoleva soovitusega luuakse Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistik. See on Euroopa ühise võrdlusraamistikuga vahendite pakett. Riiklikud ametiasutused saavad vabatahtlikult kasutada selle aspekte, mis on nende hinnangul kõige asjakohasemad, et parandada ja edasi arendada, juhtida ja hinnata oma kutsehariduse ja -koolituse süsteeme.

PÕHIPUNKTID

  • Raamistik sisaldab kutsehariduse ja -koolituse kavandamise, rakendamise, hindamise ja läbivaatamise/muutmise 4-astmelist tsüklit.
  • Iga aste hõlmab kvaliteedikriteeriumeid ning näidiskirjeldusi ja näitajaid, mis aitavad riiklikel ametiasutustel seada eesmärke, töötada välja standardeid ning korraldada läbivaatamisi.
  • Näidiskirjelduste ja näitajate (nt õpetajakoolitusse investeerimine) eesmärk on aidata hinnata ja parandada kutsehariduse ja -koolituse süsteemide kvaliteeti.
  • Riiklikel ametiasutustel soovitatakse osaleda aktiivselt võrdlusraamistikus ning arendada edasi ühiseid põhimõtteid, võrdluskriteeriume, näitajaid ja suuniseid.
  • Kvaliteeditagamise riiklikud tugikeskused hoiavad sidusrühmi kursis raamistiku tegevusega, toetavad ja arendavad selle tööd ning aitavad hinnata selle saavutusi.
  • Riiklikud ametiasutused peaksid iga nelja aasta tagant kontrollima protsessi edenemist.

2014. aasta mais tõdesid ELi riikide valitsused haridus- ja koolitussüsteemides kvaliteedi parandamise arendamisel tehtud edusamme ning leppisid kokku vajaduses seda edasi arendada.

TAUST

Kõnealune soovitus peaks aitama kutsehariduse ja -koolituse süsteeme ajakohastada ning tagada, et inimesed ei jääks kvalifikatsioonita. Samuti loodetakse sellega parandada hariduse, koolituse ja töökoha omavahelist seotust.

Lisateave

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta soovituse (Euroopa kvaliteeditagamise võrdlusraamistiku loomise kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas) rakendamise kohta (COM(2014) 30 (final), 28.1.2014).

Nõukogu 20. mai 2014. aasta järeldused, milles käsitletakse kvaliteedi tagamist hariduse ja koolituse toetamiseks (ELT C 183, 14.6.2014, lk 30-35).

Viimati muudetud: 30.07.2015

Top