Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)' for an updated information about the subject.

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

KOKKUVÕTE:

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidus on ligikaudu 75 miljonil inimesel madal või puuduv kvalifikatsioon. Selliste inimeste hulgas on töötusmäär kolm korda kõrgem kui kõrge kvalifikatsiooniga inimeste hulgas.

Et aidata neil kutseoskusi omandada ja tööd leida, lõi EL asutuse, mis toetab kutseharidus- ja -koolituspoliitika arendamist ja rakendamist ELi riikides.

MIS ON SELLE DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga loodud Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse Cedefop eesmärk on abistada teadusliku ja tehnilise tegevuse kaudu Euroopa Komisjoni kutsehariduse ja -koolituse (KHK) edendamisel ning ühtse KHK poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel.

Cedefop teeb tihedat koostööd komisjoniga, ELi riikidega, tööandjatega ja ametiühingutega ning KHKga tegelevate teadlaste ja professionaalidega. Arenduskeskus pakub neile uusimat teavet KHK valdkonnas toimuva kohta ja võimalusi osaleda poliitika kujundamises.

PÕHIPUNKTID

Cedefopi peamised ülesanded on järgmised:

 • koostada KHK valdkonna valikdokumente, panustada valdkonna teadustegevusse, pakkuda statistilisi ja analüütilisi andmeid valdkonna poliitika kujundamise toetamiseks ning edendada teadlikkust KHK väärtusest;
 • levitada teavet oma veebisaidil, väljaannetes, uuringutes, konverentsidel ja seminaridel;
 • toetada ELis ühise lähenemisviisi rakendamist KHK poliitika arendamisele;
 • stimuleerida tööturu arengu ning tööturul nõutavate oskuste ja kvalifikatsioonide muutumise alast debatti.

Tegevus

Neli põhisuunda

 • 1.

  Poliitikaanalüüs : Cedefopi ülesanne on koostada aruandeid ELi riikide edusammude kohta ühiselt kokkulepitud KHK poliitika alaste eesmärkide saavutamisel ja KHK rahastamise kohta.

 • 2.

  Elukestva õppe edendamine: Cedefop jälgib ja analüüsib elukestva õppega (igas eluetapis toimuva õppega) seotud suundumusi ja elukestva õppe poliitika muutumist. Cedefop varustab poliitikakujundajaid andmete ja analüüsitulemustega ning pakub neile võimalusi jagada hariduse ja koolituse alaseid teadmisi ja kogemusi.

 • 3.

  Vajalike oskuste väljaselgitamine: Cedefop analüüsib ELi tööturu tasakaalustamatusi. Samuti uurib keskus valitud sektorites nõutavaid oskusi ja pädevusi ning püüab välja töötada ELi ühist lähenemisviisi tööturul nõutavate oskuste muutumisega kohanemiseks.

 • 4.

  Kvalifikatsioonide tundmaõppimine: Cedefop aitab välja töötada ELi ühiseid KHK vahendeid ja põhimõtteid, mis aitaksid igas vanuses inimestel edasi jõuda ja eriala vahetada. Näiteks levitab Cedefop teavet selliste ELi vahendite kohta nagu Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF), Euroopa kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide süsteem (ECVET) ja Europass.

Võrgustikud

Cedefop teeb koostööd peamiselt kahe võrgustikuga.

 • ReferNet pakub teavet ELi riikide, Islandi ja Norra riiklike kutseharidus- ja -koolitussüsteemide ja -poliitika kohta.
 • Skillsnet pakub kogu maailma silmapaistvatele teadlastele ja ekspertidele platvormi, kus esitleda ja arutada uurimis- ja analüüsimeetodeid uute ja muutuvate oskustega seotud vajaduste alal.

TAUST

Cedefop on üks ELi detsentraliseeritud asutustest. 1975. aastal asutatud asutus kolis 1995. aastal Berliinist Thessaloníkisse.

2015. aastaks oli Cedefop Euroopa KHKsse panustanud juba 40 aastat, sellest 20 aastat Kreekas.

Lisateave:

ÕIGUSAKT

Nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EMÜ) nr 337/75

16.2.1975

-

EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1-4

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EMÜ) nr 1946/93

26.7.1993

-

EÜT L 181, 23.7.1993, lk 11 ja 12

Määrus (EÜ) nr 1131/94

1.9.1994

-

EÜT L 127, 19.5.1994, lk 1

Määrus (EÜ) nr 251/95

1.3.1995

-

EÜT L 30, 9.2.1995, lk 1 ja 2

Määrus (EÜ) nr 354/95

1.1.1995

-

EÜT L 41, 23.2.1995, lk 1

Määrus (EÜ) nr 1655/2003

1.10.2003

-

ELT L 245, 29.9.2003, lk 41-43

Määrus (EÜ) nr 2051/2004

21.12.2004

-

ELT L 355, 1.12.2004, lk 1-3

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- Ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse välishindamise kohta (KOM(2008) 356 (lõplik), 13.6.2008)

Viimati muudetud: 30.09.2015

Top