EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut aitab Euroopa institutsioonidel ja ELi riikidel lõimida võrdõiguslikkuse põhimõtet nende poliitikavaldkondadesse ning võidelda soolise diskrimineerimisega. Lisaks tegeleb see Euroopa Liidu (EL) kodanike teavitamisega soolise võrdõiguslikkuse küsimuses.

KOKKUVÕTE

Sooline võrdõiguslikkus on Lissaboni lepingu alusel üks aluspõhimõtetest ning Euroopa Liidu (EL) poliitika tähtsamaid ülesandeid. Tegeliku soolise võrdõiguslikkuseni jõudmiseks nii töises kui ka isiklikus elus tuleb siiski teha täiendavaid edusamme.

Selles osas on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudil märkimisväärne tähtsus kõikjal ELis soolise võrdõiguslikkuse poliitika loomiseks vajalike asjatundlike teadmiste pakkumisel.

Instituudi eesmärk

Instituut pakub oma tehnilisi teadmisi Euroopa institutsioonidele ja ELi riikidele, et aidata kaasa

  • soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja tugevdamisele;
  • soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele ELi kõikides poliitikavaldkondades ja nendel põhinevates siseriiklikes poliitikavaldkondades;
  • võitlusele soolise diskrimineerimisega;
  • ELi kodanike teadlikkuse tõstmisele eelkõige konverentside ja teavituskampaaniate kaudu.

Instituut tugineb oma töös objektiivsele, võrreldavale ja usaldusväärsele ELi tasemel teabele. Instituut on kohustatud sellist teavet koguma, analüüsima ja levitama.

Lisaks analüüsib see rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja kolmandatest riikidest kogutud teavet. Instituut aitab ka kaasa soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte lõimimisele Euroopa välispoliitikasse.

Instituut edendab kogemuste vahetamist ja dialoogi kõigi asjaomaste sidusrühmade, esmajoones tööturu osapoolte, valitsusväliste organisatsioonide ja uurimiskeskuste vahel.

Tegevus

Instituut täidab oma ülesandeid iseseisvalt ja läbipaistvalt. Seda juhib haldusnõukogu, mida toetab direktor ja abistab ekspertkogu. Instituut asub Vilniuses (Leedu).

Instituut teeb koostööd Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri ning Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 19. jaanuaril 2007.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1922/2006, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (ELT L 403, 30.12.2006, lk 9–17)

Määruse (EÜ) nr 1922/2006 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumentaalne väärtus.

Viimati muudetud: 30.10.2015

Top