EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rasedate töötajate ja noorte emade kaitse

Rasedate töötajate ja noorte emade kaitse

KOKKUVÕTE

Direktiiviga kehtestatakse Euroopa Liidus kõigi naiste põhiõigused enne ja pärast rasedust. See kuulub töötajate töötervishoidu ja tööohutust käsitleva raamdirektiivi 89/391/EMÜ alusel vastu võetud direktiivide hulka.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on kaitsta naiste tervist ja ohutust töökohal raseduse* ajal, pärast sünnitust* ja rinnaga toitmise* ajal.

PÕHIPUNKTID

ELi riigid peavad teavitama tööandjaid ja naistöötajaid Euroopa Komisjoni suunistest ohtlike ainete ja tööstuslike protsessidega seotud tervise- ja ohutusriskide kohta töökohal.

Terviseriski tuvastamisel peab tööandja võtma meetmeid asjaomaste naistöötajate kaitsmiseks, nt viima nad üle teisele tööle või andma neile puhkust.

Puhkuse andmise korral peab tööandja tagama tööalased õigused ning piisava toetuse maksmise sissetuleku kaotuse kompenseerimiseks.

Arstitõendi esitamisel ei ole rasedad töötajad kohustatud töötama öövahetuses.

Rasedad töötajad võivad käia tööajal sünnituseelsel arstlikul läbivaatusel, ilma et nad kaotaksid töötasus.

Direktiiv näeb ette 14 nädala pikkust rasedus- ja sünnituspuhkust, millest kaks nädalat tuleb välja võtta enne sünnitust.

Naisi ei tohi raseduse ja emaduse tõttu töölt lahti lasta.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

24. novembrist 1992.

TAUST

Direktiiv 92/85/EMÜ - rasedate töötajate teema ELi Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri veebilehel

PÕHIMÕISTED

* Rase töötaja - naine, kes kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja/või siseriiklike tavadega teatab tööandjale oma olukorrast.

* Hiljuti sünnitanud töötaja - siseriiklike õigusaktide ja/või siseriiklike tavade tähenduses hiljuti sünnitanud naine, kes kooskõlas kõnealuste õigusaktide ja/või tavadega teatab tööandjale oma olukorrast.

* Rinnaga toitev töötaja - siseriiklike õigusaktide ja/või siseriiklike tavade tähenduses rinnaga toitev naine, kes kooskõlas kõnealuste õigusaktide ja/või tavadega teatab tööandjale oma olukorrast.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 92/85/EMÜ

24.11.1992

19.10.1994

EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1-7

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2007/30/EÜ

28.6.2007

31.12.2012

ELT L165, 27.6.2007, lk 21-24

Direktiiv 2014/27/EL

25.3.2014

1.6.2015

ELT L 65, 5.3.2014, lk 1-7

Viimati muudetud: 14.10.2015

Top