EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Osalise tööajaga töötamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 97/81/EÜ – Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE), Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC) poolt sõlmitud osalist tööaega käsitlev raamkokkulepe (ametiühingud)

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

  • Sellega rakendatakse Euroopa Liidu tööandjate ja ametiühingute (tööturu osapoolte) vahel sõlmitud osalist tööaega käsitlevat raamkokkulepet.
  • Kõnealuse kokkuleppe eesmärk on kõrvaldada osalise tööajaga töötajate diskrimineerimine ning parandada osaajalise tööhõive tingimusi. Samuti püütakse sellega soodustada osalise tööajaga töö arendamist vabatahtlikkuse alusel ning aidata kaasa tööaja korraldusele tööandjate ja töötajate vajadusi arvesse võtval viisil.

PÕHIPUNKTID

Kelle suhtes direktiivi kohaldatakse?

Direktiivi kohaldatakse osalise tööajaga töötajate suhtes, kellel on ELi riigi määratluse kohaselt töölepingvõi töösuhe . Pärast konsulteerimist tööturu osapooltega võivad asjaomased ELi riigid objektiivsetel põhjustel jätta sellest välja ainult juhutööd tegevad töötajad.

Mittediskrimineerimine

Osalise tööajaga töötajate suhtes ei või ainult osalise tööaja tõttu rakendada vähem soodsaid töötingimusi, kui on võrreldavatel täistööajaga töötajatel, kui erinevat kohtlemist ei õigusta objektiivsed põhjused. Pärast konsulteerimist ELi riikide ja tööturu osapoolte vahel võidakse seada eriliste töötingimuste saamise eelduseks tööstaaži, töötatava aja või töötasuga seotud tingimused.

Osalise tööajaga töö võimalus

ELi riigid ja tööturu osapooled peaksid identifitseerima, vaatama üle ja vajadusel kõrvaldama mis tahes õiguslikku ja halduslikku laadi takistused, mis piiravad osalise tööajaga töötamise võimalusi. Töötaja keeldumine üleminekust täistööajaga töölt osalisele tööajale või vastupidi ei ole piisav põhjus töösuhte lõpetamiseks.

Tööandjate roll

Tööandjad peaksid igati kaaluma:

  • taotlusi minna täistööajalt üle osalisele tööajale, kui see on ettevõttes võimalik;
  • taotlusi minna osaliselt tööajalt üle täistööajale või pikendada tööaega, kui selline võimalus tekib;
  • õigeaegset teatamist olemasolevate osalise tööajaga ja täistööajaga töötamise ülesannete kohta;
  • meetmeid osalise tööajaga töötamise lihtsustamiseks ettevõtte kõigil tasanditel;
  • töötajate esindusorganite asjakohast teavitamist osalise tööajaga töötamisest ettevõttes.

Rakendamine

ELi riigid või tööturu osapooled võivad kehtestada soodsamaid sätteid, kui on käesolevas kokkuleppes. Käesoleva kokkuleppe sätete rakendamine ei ole siiski piisav alus alandada osalise tööajaga töötajate üldist kaitsetaset.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 20. jaanuarist 1998. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 20. jaanuariks 2000.

TAUST

Lisateavet leiate töötingimuste teema osalise tööajaga töötamise alajaotusest Euroopa Komisjoni veebilehel.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/81/EÜ Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega käsitleva raamkokkuleppe kohta (EÜT L 14, 20.1.1998, lk 9–14)

Direktiivi 97/81/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Siseriiklikud rakendusmeetmed

Komisjoni talituste aruanne nõukogu 17. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/81/EÜ (Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega käsitleva raamkokkuleppe kohta) rakendamise kohta, 21.1.2003

Aruannet täiendavad kaks uuringut:

komisjoni aruanne – direktiivi 97/81/EÜ (Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega käsitleva raamkokkuleppe kohta) rakendamine (Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovakkia ja Sloveenia) (2007)

aruanded (kommenteeritud kokkuvõtted) direktiivi 1997/81/EÜ rakendamise kohta Bulgaarias ja Rumeenias (2009)

Viimati muudetud: 04.12.2016

Top