Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv

Selle direktiivi eesmärk on luua piiriüleste audiovisuaalmeedia teenuste raamistik, et tugevdada programmide tootmise ja jaotamise siseturgu ja tagada õiglase konkurentsi tingimused.

KOKKUVÕTE

See direktiiv kehtestab audiovisuaalmeedia teenuste osutamise ja levitamisega seotud õigus- ja haldusnormid.

Milliseid meediateenuste osutajaid*see puudutab?

Selle direktiivi kohaldamisel käsitletakse meediateenuste osutajat järgmistel juhtudel:

meediateenuse osutaja peakorter asub kõnealuses Euroopa Liidu (EL) riigis ja audiovisuaalmeedia teenust käsitlevad toimetuslikud otsused tehakse selles ELi riigis;

teenuseosutaja peakorter asub ühes ja audiovisuaalmeedia teenuseid osutatakse teises ELi riigis;

meediateenuse osutaja peakorter asub ühes ELi riigis, kuid audiovisuaalmeedia teenust käsitlevad toimetuslikud otsused tehakse teises ELi riigis;

teenuseosutaja kasutab selles ELi riigis asuvat satelliitside juhtimiskeskust;

teenuseosutaja kasutab sellele ELi riigile kuuluvat satelliitvõimsust.

Kui suur on taasedastamise vabadus?

ELi riigid ei pea piirama teistest ELi riikidest pärit audiovisuaalmeedia teenuste edastamist, kui saated ei ole vägivaldse ega pornograafilise sisuga, mis võib alaealisi kahjustada.

Nad võivad edastamist piirata ka siis, kui leiavad, et see ohustab korda, rahvatervist, avalikku julgeolekut või tarbijakaitset.

Milised on meediateenuste osutajate kohustused?

Meediateenuste osutajad peavad tegema tarbijaile kättesaadavaks järgmise teabe:

nimi,

geograafiline aadress,

kontaktandmed,

pädevad reguleerivad või järelevalveasutused.

Alaealiste kaitse

Alaealiste kaitsmiseks pornograafiliste või vägivaldsete saadete negatiivse mõju eest peab nendele saadetele eelnema akustiline hoiatus või peab neid olema võimalik ära tunda sümboli järgi, mis on nähtav kogu saate jooksul.

Vaenu õhutamine

Audiovisuaalmeedia teenused ei tohi õhutada mingil viisil vaenu rassi, soo, usu või rahvuse alusel.

Audiovisuaalmeedia teenuste kättesaadavus

Teenuseosutajad on kohustatud parandama oma teenuste kättesaadavust nägemis- ja kuulmispuudega inimestele.

Teabe saamise õigus

ELi riigid võivad võtta meetmeid, et tagada, et ühiskonnale väga tähtsaks peetavaid sündmusi ei kajastataks ainuõiguse alusel nii, et need ei jõua olulise osani selle ELi riigi elanikkonnast. Iga ELi riik peab koostama selliste sündmuste nimekirja ja rakenduskorra.

Lühiuudiste edastamiseks on igal ELi riigi ringhäälinguorganisatsioonil õigus ligi pääseda avalikkusele suurt huvi pakkuvate sündmuste lühiväljavõtetele, mida edastatakse ainuõiguse alusel.

Euroopa päritolu ja sõltumatute teoste edendamine

Ringhäälinguorganisatsioonid peavad reserveerima vähemalt 10 % oma saateajast või 10 % saadete eelarvest ringhäälinguorganisatsioonidest sõltumatute Euroopa produtsentide teostele, välja arvatud järgmistele saadetele määratud ajal:

uudised,

spordisündmused,

mängud,

reklaam,

teletekstiteenused,

teleturg.

Tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste puhul hoolitsevad ELi riigid selle eest, et nende teenuste osutajad edendaksid Euroopa päritolu teoste tootmist ja kättesaadavust. Selleks võivad audiovisuaalteenuste osutajad rahaliselt kaasa aidata Euroopa päritolu teoste tootmisele või reserveerida Euroopa päritolu teostele mingi osa ja/või tähtsa koha oma saadete kataloogidest.

Audiovisuaalsed ärilised teadaanded

Meediateenuste osutajad edastavad audiovisuaalseid ärilisi teadaandeid*. Need peavad täitma järgmisi tingimusi:

need peavad olema hõlpsasti äratuntavad. Salajaste audiovisuaalsete äriliste teadete edastamine on keelatud;

need ei tohi sisaldada alalävisele tajule suunatud võtteid;

need ei tohi kahjustada inimväärikust;

need ei tohi olla diskrimineerivad;

need ei tohi soodustada keskkonnakahjulikku käitumist;

need ei tohi sisaldada alkohoolsete jookidega seotud sõnumeid, mis on suunatud spetsiaalselt alaealistele;

need ei tohi reklaamida tubakatooteid;

need ei tohi reklaamida üksnes arstiretseptiga ravimeid ja raviteenuseid;

need ei tohi põhjustada füüsilist ega moraalset kahju alaealistele.

Teatud saated või audiovisuaalmeedia teenused võivad olla spondeeritavad*. Sel juhul peavad need täitma teist tüüpi nõudeid:

need ei tohi kahjustada meediateenuste osutaja toimetuse sõltumatust;

need ei tohi otseselt soodustada kaupade ostmist või rentimist;

televaatajaid tuleb sponsorlepingust teavitada.

Tootepaigutus* on lubatud teatud asjaoludel ja teatud saatetüüpide puhul.

Telereklaam ja teleturg

Telereklaam ja -turg peavad olema toimetatavast sisust optiliste, akustiliste või ruumiliste vahendite abil eristatavad.

Televisiooni jaoks mõeldud filmide (välja arvatud sarjad, seriaalid ja tõsielufilmid), linateoste ja uudistesaadete ülekandeid võib reklaami- ja teleturuklippidega katkestada, kui katkestus toimub üks kord 30-minutilise saatelõigu jooksul.

Käesolev direktiiv tühistab direktiivi 89/552/EÜ.

PÕHIMÕISTED

* Meediateenuste osutaja – füüsiline või juriidiline isik, kellel on toimetusvastutus audiovisuaalmeedia teenuse audiovisuaalse sisu valikul ja kes määrab selle esitamise viisi.

* Audiovisuaalsed ärilised teadaanded – heliga või helita kujutised, mis on mõeldud majandustegevusega tegeleva füüsilise või juriidilise isiku kaupade, teenuste või maine otseseks või kaudseks reklaamimiseks.

* Sponsorlus – audiovisuaalmeedia teenuste osutamises või audiovisuaalsete teoste tootmises mitteosaleva avalik-õigusliku isiku või eraettevõtja või füüsilise isiku igasugune osalemine audiovisuaalmeedia teenuste või saadete rahastamises eesmärgiga reklaamida oma nime, kaubamärki, mainet, tegevust või toodet.

* Tootepaigutus – toote, teenuse või kaubamärgi kaasamine programmi tasu või samalaadse hüvitise eest.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate ELi riikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2010/13/EL

5.5.2010

-

ELT L 95, 15.4.2010, lk 1–24

Viimati muudetud: 21.09.2015

Top