EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pädevuse jagunemine Euroopa Liidus

Pädevuse jagunemine Euroopa Liidus

 

KOKKUVÕTE

ELi pädevus piirdub sellega, mis on talle aluslepingutega antud (pädevuse andmise põhimõte). Selle põhimõtte alusel saab EL tegutseda ainult talle ELi riikide poolt aluslepingutega antud pädevuse piires, et täita nendega ettenähtud eesmärke. Seega jäävad valdkonnad, milles ei ole pädevus aluslepingutega ELile antud, ELi riikide pädevusse. Lissaboni lepingus selgitatakse pädevuse jaotust ELi ja liikmesriikide vahel. Pädevus jaguneb kolme põhiliiki:

 • ainupädevus;
 • jagatud pädevus ja
 • toetav pädevus.

Pädevuse kolm põhiliiki

 • 1.

  Ainupädevus (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 3) – valdkonnad, milles on õigusloome ainult ELi pädevuses ning üksnes EL saab vastu võtta siduvaid õigusakte. ELi riigid võivad seda ise teha ainult siis, kui EL volitab neid kõnealuseid akte rakendama. ELil on ainupädevus järgmistes valdkondades:

 • 3.

  Toetav pädevus (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 6) – EL on pädev võtma meetmeid üksnes ELi riikide meetmete toetamiseks, koordineerimiseks või täiendamiseks. Õiguslikult siduvad ELi aktid ei saa eeldada ELi riikide õigusaktide ega -normide ühtlustamist. Toetav pädevus puudutab järgmisi valdkondi:

Eripädevus

EL võib võtta meetmeid tagamaks, et ELi riigid koordineerivad ELi tasemel oma majandus- sotsiaal- ja tööhõivepoliitikat.

ELi ühist välis- ja julgeolekupoliitikat iseloomustavad konkreetsed institutsioonilised omadused, nagu Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi piiratud osalemine otsuste tegemise protsessis ning igasuguse õigusloometegevuse välistatus. Selle poliitika määratlemine ja rakendamine on Euroopa Ülemkogu (mis koosneb ELi riikide riigipeadest või valitsusjuhtidest) ja nõukogu (koosneb iga ELi riigi esindajatest ministrite tasandil) ülesanne. Euroopa Ülemkogu eesistuja ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja esindavad Euroopa Liitu ühise välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes.

Pädevuse teostamine

ELi pädevuse teostamine toimub kahe Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud põhimõtte alusel:

 • proportsionaalsus: ELi meetmete sisu ega vorm ei tohi minna aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale;
 • subsidiaarsus: EL võib muudes kui oma ainupädevusse kuuluvates valdkondades võtta meetmeid ainult siis – ja niivõrd kui – pakutud meetme eesmärki ei suuda ELi riigid piisavalt saavutada, kuid seda saaks paremini saavutada ELi tasemel.

Viimati muudetud: 26.01.2016

Top