EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa Aatomienergiaühendus – infoturbe tasemed ja meetmed

Euroopa Aatomienergiaühendus – infoturbe tasemed ja meetmed

 

KOKKUVÕTE:

määrus (Euratom) nr 3 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 24 rakendamise kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega sätestatakse salastatustasemed ja julgeolekumeetmed, et kaitsta Euratomi salastatud teavet (edaspidi „salastatud teave“), mida käsitlevad Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) asutamislepingu artiklid 24 ja 25. Salastatud teave võib hõlmata aruandeid, andmeid, dokumente, esemeid, kopeerimisvahendeid ja materjale.
 • Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 24 viidatakse ELi tuumaenergiaalasest teadusprogrammist pärit teabele, mis avalikustamisel võib kahjustada ELi riikide kaitsehuvisid. Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 25 viidatakse samamoodi teabele, mis on seotud patentide ja kasulike mudelitega*.

PÕHIPUNKTID

Julgeolekumeetmeid ja nende kohaldamise juhiseid annavad:

 • ELi institutsioonid, komiteed, talitused ja asutused;
 • ELi riigid ja nende ametiasutused;
 • ühisettevõtted;
 • üksikisikud ja ettevõtjad.

Euroopa Komisjon loob julgeolekubüroo, et:

 • kooskõlastada ja tagada julgeolekumeetmete ühetaoline kohaldamine;
 • kontrollida nende meetmete kohaldamist ELi institutsioonides, komiteedes, talitustes ja asutustes;
 • kontrollida, kas ELi riigid kohaldavad kehtestatud meetmeid;
 • teha ettepanekuid muudatuste kohta, kui see on määruse kohaldamiseks vajalik.

Igas ELi institutsioonis, komitees või talituses, kus salastatud teavet ette valmistatakse või hoitakse, määratakse julgeolekuametnik, kes vastutab järgmise eest:

 • salastatud teabe registreerimine;
 • salastatud teabele juurdepääsu loaga isikute nimekirja hoidmine;
 • töötajate juhendamine salastatusega seotud julgeolekukohustuste osas;
 • füüsiliste julgeolekumeetmete kohaldamise tagamine.

Teabe liigitamine, loa andmine ja julgeolekukontroll

 • Salastatud teabe salastatustasemed määratakse selle põhjal, kui suurt kahju võib teabe lubamatu avaldamine ELi riikide kaitsehuvidele põhjustada:
  • Eura – täiesti salajane: loata avaldamisel oleks riigikaitsehuvidele äärmiselt tõsised tagajärjed;
  • Eura – salajane: loata avaldamisel oleks riigikaitsehuvidele tõsised tagajärjed;
  • Eura – konfidentsiaalne: loata avaldamine oleks riigikaitsehuvidele kahjulik;
  • Eura – piiratud kasutusega: loata avaldamine mõjutaks riigikaitsehuve, aga nõutav salastatuse määr on väiksem kui Eura – konfidentsiaalseks liigitatud dokumentide puhul.
 • Viiteid dokumentidele või andmetele, mis on liigitatud Eura – salajaseks ja Eura – täiesti salajaseks, tuleb teha vähe ning viisil, mis ei avalda nende sisu ega salastatustaset.
 • Juurdepääs salastatud teabele (v.a Eura – piiratud kasutusega) antakse ainult selleks volitatud isikutele, kes peavad tingimata sellist teavet saama. Julgeolekubüroo või ELi riigid annavad loa isikutele, kes on läbinud julgeolekukontrolli.

Salastatud teabe füüsiline kaitse

 • Salastatustasemed Eura – täiesti salajane, Eura – salajane ja Eura – konfidentsiaalne tuleb kinnitada templiga igale leheküljele;
 • Salastatud teabe paljunduste arv on rangelt piiratud vahetute ja oluliste nõuetega;
 • Eura – täiesti salajase taseme salastatud teabe paljundamine toimub ainult julgeolekubüroo nõusolekul ning patendiga seotud teabe puhul päritoluliikmesriigi nõusolekul;
 • Hooned, kus hoitakse Eura – konfidentsiaalse või kõrgema taseme salastatud teavet, peavad olema turvalised ning töötajad ja külastajad peab olema selgelt tuvastatavad;
 • Salastatud teavet sisaldavatesse ruumidesse ei tohi külastajaid ilma saatjata jätta;
 • Armeeritud turvakappidega seotud eeskirju kohaldatakse vastavalt salastatuse tasemele;
 • Kogu Eura – täiesti salajase ja Eura – salajase taseme salastatud teave peab olema eraldi registreeritud;
 • Salastatud teabe siseringlust tuleb valvata viisil, mis hoiab ära igasuguse lekke;
 • Eura – konfidentsiaalse või kõrgema taseme salastatud teave, mis saadetakse hoonest väljapoole, tuleb asetada kahte ümbrikusse, millest sisemine kannab salastatustaseme märget;
 • Üle piiri lähetatav Eura – salajase või kõrgema taseme salastatud teave saadetakse diplomaatilises kotis, seejuures Eura – täiesti salajase taseme salastatud teave kulleriga, keda saadab veel üks isik. Üle piiri lähetatav Eura – salajase ja Eura – konfidentsiaalse taseme salastatud teave saadetakse diplomaatilises kotis;
 • Enam mitte vajaliku salastatud teabe turvaliseks hävitamiseks kohaldatakse rangeid eeskirju.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 15. novembrist 1958.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Kasulik mudel – registreeritud õigus, mis annab omanikule ainuõiguse kasutada tehnilist leiutist vastutasuks leiutise toimimise avalikustamise eest; omanikul on kaitstud leiutisele tähtajaline ainuõigus.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu määrus (Euratom) nr 3 Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 24 rakendamise kohta (EÜT 17, 6.10.1958, lk 406–416)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu konsolideeritud versioon – II jaotis – Sätted tuumaenergiaalase arengu soodustamise kohta – 2. peatükk – Teabe levik – 3. jagu – Salastatust käsitlevad sätted – Artikkel 24 (ELT C 203, 7.6.2016, lk 15–16)

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu konsolideeritud versioon – II jaotis – Sätted tuumaenergiaalase arengu soodustamise kohta – 2. peatükk – Teabe levik – 3. jagu – Salastatust käsitlevad sätted – Artikkel 25 (ELT C 203, 7.6.2016, lk 16–17)

Viimati muudetud: 15.05.2020

Top