EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ökodisaini nõuded – keevitusseadmed

Ökodisaini nõuded – keevitusseadmed

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2019/1784, millega kehtestatakse keevitusseadmete ökodisaini nõuded

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Sellega kehtestatakse ökodisaini* nõuded võrgutoitega keevitusseadmete turulelaskmise või kasutuselevõtmise suhtes.

PÕHIPUNKTID

 • Määruses loetletakse keevitused, millele määrust kohaldatakse ja millele mitte.
 • II lisas sätestatud ökodisaini nõuded käsitlevad muuhulgas järgmist:
  • kasutatava toiteallika minimaalsed kasutegurid;
  • „jõudeoleku“ (sarnaneb ooterežiimiga) maksimaalne võimsustarve;
  • energiaga mitteseotud nõuded, et muuta lihtsamaks keevitusseadmete ja nende osade parandamine ja demonteerimine ning pikendada nende kasutusiga ja korduvkasutamist, sealhulgas
   • tehes varuosad kutselistele parandajatele kättesaadavaks vähemalt kümne aasta jooksul;
   • tagades kutselistele parandajatele vaba juurdepääsu seadme remondi- ja hooldusteabele keevitusseadme tootja, importija või volitatud esindaja veebisaidil.
 • Määruses määratakse kindlaks vastavushindamismenetluse kord ja III lisas järgimiseks ettenähtud mõõtmismeetodid ja arvutused, pidades silmas ka Euroopa standardiorganisatsioonide vastuvõetud ühtlustatud standardeid (kui need on olemas).
 • Riiklikud ametiasutused peavad kohaldama IV lisas sätestatud turujärelevalve eesmärgil tehtavaid kontrollimenetlusi.
 • Tootjad, importijad või nende volitatud esindajad ei tohi pakkuda müüki tooteid, mis on suutelised kindlaks tegema, et neid katsetatakse, ning muutma oma tulemusnäitajaid.
 • V lisas sätestatakse turul leiduvate parimate toodete ja tehniliste lahenduste orienteerivad võrdlusandmed seoses toiteallika kasuteguri ja jõudeoleku võimsustarbega.
 • Euroopa Komisjon vaatab käesoleva määruse tehnika arengut arvestades läbi ja esitab läbivaatamise tulemused, sealhulgas vajaduse korral muudatusettepaneku eelnõu hiljemalt 14. novembril 2024.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

TAUST

Direktiiviga 2009/125/EÜ kehtestatakse raamistik energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks. Komisjoni peab kehtestama need nõuded toodetele, mille müügi- ja kaubandusmaht ELis on märkimisväärne ning millel on märkimisväärne keskkonnamõju.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Ökodisain: poliitika, mille eesmärk on parema disaini kaudu parandada toodete kogu olelusringi keskkonnatoimet, eelkõige nende energiatõhusust.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 1. oktoobri 2019. aasta määrus (EL) 2019/1784, millega kehtestatakse keevitusseadmete ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ (ELT L 272, 25.10.2019, lk 121–135)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis ökodisaini tööplaani kohta aastateks 2016–2019 (COM(2016) 773 final, 30.11.2016)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – ELi ringmajanduse loomise tegevuskava (COM(2015) 614 final, 2.12.2015)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12–33)

Määruse (EL) nr 1025/2012 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.7.2012, lk 38–71)

Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10–35)

Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 29.01.2020

Top