EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sisserände kontaktametnike võrgustik

Sisserände kontaktametnike võrgustik

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2019/1240 sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

ELi rändepoliitika eesmärk on asendada ebaseaduslikud ja kontrollimatud rändevood turvaliste ja hästi hallatud liikumisteedega, rakendades terviklikku lähenemisviisi, mille eesmärk on tagada rändevoogude tõhus juhtimine.

Määrusega kehtestatakse eeskirjad, mille eesmärk on tagada hea koostöö, koordineerimine ja teabevahetus sisserände kontaktametnike* vahel, kes on liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja liidu asutuste poolt kolmandatesse riikidesse lähetatud Euroopa sisserände kontaktametnike võrgustiku kaudu.

PÕHIPUNKTID

Määrusega luuakse Euroopa sisserände kontaktametnike võrgustik rändevoogude juhtimise toetamiseks, et saavutada järgmised ELi prioriteedid:

 • ebaseadusliku sisserände ja sellega seotud piiriülese kuritegevuse, nagu rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse ennetamine ja selle vastu võitlemine;
 • väärikas ja tulemuslik tagasipöördumine*, tagasivõtmine* ja taasintegreerimine*;
 • seadusliku rände haldamine, sealhulgas liikmesriikide ja ELi võetavad rahvusvahelise kaitse, ümberasustamise ning lahkumiseelse integratsiooni meetmed.

Sisserände kontaktametnike kohalikud ja piirkondlikud võrgustikud

Samasse riiki või piirkonda lähetatud sisserände kontaktametnikud moodustavad kohalikke või piirkondlikke koostöövõrgustikke. Kui see on vajalik ja asjakohane, siis nad:

 • vahetavad teavet ja praktilisi kogemusi korrapärastel kohtumistel ja turvalise veebipõhise teabevahetusplatvormi kaudu;
 • vahetavad teavet selle kohta, kuidas tagada rahvusvahelise kaitse kättesaadavus;
 • kooskõlastavad seisukohti kohtumistel vedajatega;
 • võtavad osa ühistest erikoolituskursustest, sealhulgas sellistes valdkondades nagu põhiõigused, inimkaubandus, rändajate ebaseaduslik üle piiri toimetamine, dokumendipettus ja rahvusvahelise kaitse kättesaadavus kolmandates riikides;
 • korraldavad kolmandas riigis liikmesriikide diplomaatiliste ja konsulaaresinduste töötajatele teabeüritusi ja koolituskursusi;
 • võtavad vastu ühiseid lähenemisviise strateegiliselt asjakohaste andmete, sealhulgas riskianalüüside kogumiseks ja edastamiseks;
 • loovad korrapäraseid sidemeid samalaadsete võrgustikega kolmandas riigis ja lähedalasuvates kolmandates riikides.

Sisserände kontaktametnike ülesanded

Sisserände kontaktametnikud koguvad teavet kasutamiseks operatiivtasandil, strateegilisel tasandil või mõlemal järgmise kohta:

 • rändeteed;
 • rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega tegelevate kuritegelike organisatsioonide olemasolu;
 • isikut tõendavate dokumentide järeletegemiseks või võltsimiseks kasutatavad meetodid;
 • viisid ja vahendid tagasisaatmise, tagasivõtmise ja taasintegreerimise hõlbustamiseks;
 • meetmed, mis tagavad kolmanda riigi kehtestatud kaitse tõhusa kättesaadavuse, sealhulgas haavatavatele isikutele;
 • olemasolevad ja võimalikud tulevased seadusliku sisserände strateegiad ning kanalid ELi ja kolmandate riikide vahel.

Sisserände kontaktametnikud võivad anda abi ka asutustele ja teistele isikutele, kes tegutsevad kolmandates riikides järgmistes valdkondades:

 • kolmandate riikide kodanike identiteedi ja kodakondsuse kindlakstegemisel ja nende tagasipöördumise hõlbustamisel ja nende taasintegreerimisel;
 • rahvusvahelist kaitset vajavate isikute identiteedi kindlakstegemisel nende ELi ümberasustamise hõlbustamiseks, eelkõige neile võimaluse korral asjakohase lahkumiseelse teabe ja toe pakkumisel;
 • seaduslike sisserändajate identiteedi kindlakstegemisel ning nende vastuvõtmiseks mõeldud ELi ja riiklike meetmete rakendamise hõlbustamisel;
 • teabe jagamisel sisserände kontaktametnike võrgustikes ja liikmesriikide pädevate asutustega, sealhulgas õiguskaitseasutustega, et ennetada ja avastada ebaseaduslikku sisserännet ning võidelda rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse vastu.

Sisserände kontaktametnikud peaksid käesoleva määruse rakendamisel, eelkõige haavatavate isikute puhul, austama põhiõigusi kooskõlas asjakohase rahvusvahelise ja liidu õigusega, sealhulgas Euroopa Liidu lepingu artiklitega 2 ja 6, ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.

Juhtnõukogu

 • Juhtnõukogu loodi ELi tasandil selleks, et tõhustada sisserände kontaktametnike võrgustiku juhtimist ja koordineerimist, järgides samas olemasolevat käsuliini ja aruandlussuhteid sisserände kontaktametnike ja nende vastavate lähetavate asutuste vahel ning sisserände kontaktametnike endi vahel.
 • Juhtnõukogusse kuulub üks esindaja igast liikmesriigist, kaks komisjoni esindajat, üks Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) esindaja, üks Europoli esindaja ja üks Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti esindaja. Schengeni riigid nimetavad igaüks ühe hääleõiguseta liikme.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 14. augustist 2019. Määrusega (EL) 2019/1240 vaadati läbi ja asendati määrus (EÜ) nr 377/2004 ja selle hilisemad muudatused.

TAUST

PÕHIMÕISTED

Sisserände kontaktametnik – ametnik, kelle on ametisse nimetanud ja välismaale lähetanud ühe liikmesriigi pädevad asutused, komisjon või liidu asutus vastavalt oma õiguslikule alusele, ning kes tegeleb sisserändeküsimustega, ka siis, kui see on vaid osa asjaomase kontaktametniku ülesannetest.
Tagasipöördumine – isiku naasmine vastuvõtvast riigist päritoluriiki, kodakondsusjärgsesse riiki või elukohariiki tavaliselt pärast seda, kui vastuvõtvas riigis on ta viibinud märkimisväärse osa ajast, olgu see siis vabatahtlik või sunniviisiline, abistatud või omaalgatuslik.
Tagasivõtmine – seda teostab riik, kes kiidab heaks üksikisiku (oma kodaniku, teise riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku) uuesti sisenemise.
Taasintegreerimine – isiku, nt rändaja uuesti kaasamine rühma või protsessi, nt vastuvõtva riigi ühiskonda.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1240 sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 198, 25.7.2019, lk 88–104)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2019. aasta määrus (EL) 2019/1896, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1052/2013 ning (EL) 2016/1624 (ELT L 295, 14.11.2019, lk 1–131)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/399 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 863/2007, nõukogu määrus (EÜ) nr 2007/2004 ning nõukogu otsus 2005/267/EÜ (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1–76)

Määruse (EL) 2016/1624 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – I jaotis – Ühissätted – Artikkel 2 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 17)

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – I jaotis – Ühissätted – Artikkel 6 (endine Euroopa Liidu lepingu artikkel 6) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 19)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Euroopa rände tegevuskava kohta (COM(2015) 240 final, 13.5.2015)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1052/2013, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR) (ELT L 295, 6.11.2013, lk 11–26)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT L 180, 29.6.2013, lk 60–95)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele rände ja liikuvuse suhtes võetud üldise lähenemisviisi kohta (COM(2011) 743 (löplik), 18.11.2011)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 98–107)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 19. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 377/2004 sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kohta (ELT L 64, 2.3.2004, lk 1-4)

Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 17.01.2020

Top