EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa karistusregistrite infosüsteem – teave kolmandate riikide kodanike suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN)

Euroopa karistusregistrite infosüsteem – teave kolmandate riikide kodanike suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2019/816, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN)

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega luuakse:

 • süsteem nende ELi riikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide (mitte ELi) kodanike suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (ECRIS-TCN);
 • tingimused, mille alusel riikide ametiasutused, Eurojust, Europol ja Euroopa Prokuratuur saavad juurdepääsu ECRIS-TCN-ile, et saada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) kaudu teavet varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (raamotsus 2009/315/JSK) – vt kokkuvõtet);
 • tingimused, mille alusel ECRIS-TCN aitab kõnealuses süsteemis registreeritud inimesi õigesti tuvastada.

PÕHIPUNKTID

Kõnealust õigusakti kohaldatakse selliste kolmandate riikide kodanike isikuandmete töötlemisele, kelle suhtes on varem tehtud süüdimõistev* kohtuotsus mõnes ELi riigis, et selgitada välja, milline ELi riik karistuse määras. Seda kohaldatakse samuti nende ELi kodanike suhtes, kellel on ka kolmanda riigi kodakondsus. Teavet süüdimõistva kohtuotsuse kohta saab ainult süüdimõistva kohtuotsuse teinud ELi riigist, kasutades selleks ECRISt.

ECRIS-TCN-i tehniline ülesehitus on järgmine:

Liikmesriikide ametiasutused teevad võimalikult kiiresti ECRIS-TCN-is andmekande Iga süüdimõistetud kolmanda riigi kodaniku kohta. Andmekanne sisaldab järgmist:

 • perekonna- ja eesnimi, sünnikuupäev ja -koht, kodakondsus(ed), sugu, varasemad nimed, kui on asjakohane ning süüdimõistva kohtuotsuse teinud ELi riigi kood;
 • teave isikut tõendavate dokumentide, pseudonüümide või varjunimede kohta, kui see on kättesaadav;
 • sõrmejäljeandmed, mis on kogutud vastavalt liikmesriikide seadustele ja vastavad teatavatele tehnilistele kirjeldustele;
 • näokujutis, juhul kui süüdimõistva kohtuotsuse teinud ELi riigi õigus seda lubab.

Liikmesriikide ametiasutused võivad kasutada ECRIS-TCN-i, et saada teavet üksikisiku varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, kui see on vajalik selle isiku vastu algatatud kriminaalmenetluse eesmärgil või järgmistel eesmärkidel:

 • isiku taotlusel isikut puudutavate karistusregistriandmete kontrollimine;
 • julgeolekukontroll;
 • loa hankimine;
 • töökoha taotleja kontrollimine;
 • vabatahtlik tegevus, mis eeldab otseseid ja regulaarseid kontakte laste või haavatavate isikutega;
 • viisa-, kodakondsuse saamise, rände- ja varjupaigamenetlused;
 • kontrollimine seoses hankelepingute ja riiklike testidega.

Eurojust, Europol ja Euroopa Prokuratuur:

 • omavad otsest juurdepääsu ECRIS-TCN-ile, et tuvastada ELi riigid, kus on karistusregistriandmeid kolmandate riikide kodanike kohta;
 • ei oma õigust andmeid ECRIS-TCN-i sisestada, neid seal parandada ega neid sealt kustutada;
 • võivad päringutabamuse korral taotleda asjaomaselt ELi riigilt karistusregistriandmeid;
 • vastutavad oma tehnilise ühenduse eest ECRIS-TCN-iga;
 • pakuvad töötajatele asjakohast koolitust, eeskätt andmeturbe, andmekaitse ja põhiõiguste vallas.

Kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid võivad taotleda Eurojustilt karistusregistriandmeid kriminaalmenetluse läbiviimise eesmärgil. Päringutabamuse* korral ja asjaomase ELi riigi nõusolekul teatab Eurojust asjaomasele kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile asjaomase ELi riigi nime, et nad saaksid sellelt riigilt taotleda karistusregistri asjakohaseid väljavõtteid.

Andmeid:

 • säilitatakse kesksüsteemis seni, kuni neid säilitatakse karistusregistrites;
 • liikmesriikide ametiasutused kustutavad need pärast riikliku säilitamise tähtaja lõppemisest;
 • saavad kesksüsteemi sisestanud ELi riigid muuta või kustutada;
 • võib töödelda ainult selleks, et välja selgitada ELi riigid, kus on karistusregistriandmeid kolmandate riikide kodanike kohta.

eu-LISA vastutusalasse kuulub:

 • ECRIS-TCNi arendamine ja operatiivjuhtimine ning ECRISe etalonirakenduse* hooldamine;
 • sidetaristu, sealhulgas selle turvalisuse järelevalve;
 • menetluste haldamine ECRIS-TCN-is säilitatavate andmete kvaliteedi kontrollimiseks ning selle toimimise järelevalve ja tehniline hooldus;
 • aastaaruande esitamine Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile;
 • vajaliku tehnilise väljaõppe pakkumine;
 • asjakohaste ametisaladuse hoidmise eeskirjade ja konfidentsiaalsuskohustuste kohaldamine;
 • vajalike meetmete võtmine ECRIS-TCN-i turvalisuse tagamiseks;
 • kõigi andmetöötlustoimingute logimine ECRIS-TCN-is;
 • kord kuus komisjonile ECRIS-TCN-i ja ECRISe etalonirakenduse kaudu statistika esitamine karistusregistritest saadud teabe salvestamise, säilitamise ja vahetamise kohta.

ELi riigid vastutavad järgmise eest:

 • riiklike karistusregistrite, riiklike sõrmejälgede andmebaaside ja riikliku keskse juurdepääsupunkti vahelise turvalise ühenduse tagamine;
 • keskasutuste nõuetekohaselt volitatud töötajate ja nende koolitamise haldamise;
 • ECRIS-TCN-is salvestatud andmete õiguspärase töötlemise ning eelkõige selle tagamine, et:
  • andmetele on juurdepääs üksnes nõuetekohaselt volitatud töötajatel;
  • andmed on kogutud ja sisestatud ECRIS-TCN-i õiguspäraselt ja austades kolmanda riigi kodaniku inimväärikust ja põhiõigusi;
  • andmed on ECRIS-TCN-i sisestamisel õiged ja ajakohastatud;
 • iga keskasutus võtab vajalikud meetmed õigusaktide järgimiseks;
 • liikmesriikide järelevalveasutused kontrollivad isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

Üksikisikul või ELi riigil, kes kannatab määrusega vastuolus oleva käitumise tõttu kahju, on õigus saada hüvitist:

 • tekitatud kahju eest vastutavalt ELi riigilt;
 • eu-LISA-lt, kui ta ei ole täitnud oma kohustusi.

Kolmandate riikide kodanikud võivad pöörduda ELi riigi keskasutuse poole, et taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist, kustutamist või kasutamise piiramist.

ECRIS-TCN-i sisestatud andmete väärkasutamise eest määratakse karistused või distsiplinaarmeetmed.

Euroopa Andmekaitseinspektor jälgib eu-LISA isikuandmete töötlemist ja koostab vähemalt kord kolme aasta jooksul auditi Euroopa Parlamendile, ELi riikide valitsustele ja komisjonile.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 11. juunist 2019. EL riigid võtavad võimalikult kiiresti ECRIS-TCN-i nõuetekohase toimimise tagamiseks vajalikke meetmeid. Enne kuupäeva kindlaksmääramist, millest alates saavad ELi riigid alustada andmete sisestamist ECRISi TCN-i, peab komisjon olema veendunud, et teatavad tingimused on täidetud.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Süüdimõistmine – igasugune kriminaalkohtu lõplik otsus, mis on kantud karistusregistrisse.
Päringutabamus – kesksüsteemis säilitatavate isikuandmete ja päringu tegemiseks kasutatud isikuandmete võrdlemisel tuvastatud kokkulangevus.
ECRISe etalonirakendus – tarkvara, mida arendab komisjon ja mis tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks ECRISe kaudu karistusregistriandmete vahetamiseks.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/816, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN), ning muudetakse määrust (EL) 2018/1726 (ELT L 135, 22.5.2019, lk 1–26)

Määruse (EL) 2019/816 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsus 2009/315/JSK, mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu (ELT L 93, 7.4.2009, lk 23–32)

Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2002/187/JSK (ELT L 295, 21.11.2018, lk 138–183)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1726, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit (eu-LISA) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 (ELT L 295, 21.11.2018, lk 99–137)

Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39–98)

Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrus (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (ELT L 283, 31.10.2017, lk 1–71)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53–114)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1–88)

Vt konsolideeritud versiooni.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89–131)

Vt konsolideeritud versiooni.

Viimati muudetud: 21.04.2020

Top