EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi sisse toodava või EList välja viidava sularaha kontrollimine

ELi sisse toodava või EList välja viidava sularaha kontrollimine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2018/1672, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse ELi sisse toodava või EList välja viidava sularaha* kontrollimine. Nende eesmärk on toetada direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud rahapesu või terrorismi rahastamise vastaseid meetmeid.

PÕHIPUNKTID

Kõik ELi sisenevad või EList lahkuvad isikud, kellel on kaasas sularaha väärtuses 10 000 eurot või enam, peavad deklareerima sularaha riigi ametiasutustele ja andma kirjalikult või elektrooniliselt järgmise teabe:

 • sularaha vedaja*, omaniku ja kavandatud saaja täielikud isikuandmed, nagu nimi, sünniaeg ja -koht;
 • sularaha väärtus ja liik, selle päritolu, selle kavandatud otstarve ja veovahend.

ELi riikide ametiasutused võivad

 • nõuda 10 000 euro või enama saatjata sularaha saatjal või vastuvõtjal see 30 päeva jooksul deklareerida, esitades samad andmed, mis ülal toodud;
 • otsida läbi inimene, tema pagas ja transpordivahend ning kõik saadetised või pakendid, millega raha võidakse saata;
 • säilitada andmed mis tahes sularaha summade kohta väärtuses alla 10 000 euro, kui nad kahtlustavad, et see on seotud kuritegevusega;
 • pidada kinni sularaha, mis ei ole deklareeritud või mis on seotud kuritegevusega;
 • jagada teavet kolmanda riigiga, mille suhtes eeskirju rakendatakse.

ELi riikide ametiasutused peavad

 • edastama kogu asjakohase teabe vastavale riiklikule rahapesu andmebüroole võimalikult kiiresti ja hiljemalt 15 päeva jooksul;
 • edastama kogu asjakohase teabe teistele ELi riikide pädevatele ametiasutustele;
 • teavitama Euroopa Komisjoni, Euroopa Prokuratuuri ja vajadusel Europoli, kui sularaha on seotud ELi eelarvega seotud kuriteoga;
 • tagama kõikide saadud andmete turve ja säilitama need rangetel tingimustel.

ELi riikide valitsused peavad

 • tagama, et ELi sisenevad või EList lahkuvad inimesed või asjaga seotud summade saatjad ja vastuvõtjad on oma õigustest ja kohustustest teadlikud;
 • kehtestama karistusi mis tahes õigusakti rikkumise korral;
 • edastama 4. detsembriks 2021 komisjonile teabe meetmetest, mida nad on õigusakti kehtestamiseks rakendanud.

Komisjon

 • võtab rakendusaktidega vastu täiendavad tehnilised meetmed, nagu deklaratsioonivormide mallid ja teabevahetuse reeglid;
 • saab abi sularaha kontrollikomiteelt;
 • peab esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande õigusakti mõju kohta.

Kehtetuks tunnistamine

Määrusega (EL) 2018/1672 tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrus (EÜ) nr 1889/2005 alates 2. juunist 2021.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 3. juunist 2021, välja arvatud tehnilisi meetmeid käsitlevad komisjoni eeskirjad, mis on kehtinud alates 2. detsembrist 2018.

TAUST

See õigusakt on osa ELi meetmetest terrorismi rahastamise, rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise ja muu kriminaalse tegevuse takistamiseks.

See laiendab mõiste „sularaha“ varasemat õiguslikku määratlust pangatähtedena, et see hõlmaks tšekke, reisitšekke, ettemaksekaarte ja kulda.

PÕHIMÕISTED

Sularaha: pangatähed ja mündid, tšekid, reisitšekid, ettemaksekaardid, füüsiline kuld.
Vedaja: ELi sisenev või EList lahkuv isik, kes kannab kaasas või kellel on pagasis või veovahendis sularaha.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1672, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 kohta (ELT L 284, 12.11.2018, lk 6–21)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/1673 rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil (ELT L 284, 12.11.2018, lk 22–30)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73–117)

Direktiivi (EL) 2015/849 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 13.02.2019

Top