EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi veterinaarsertifikaatide nõuded kolmandatest riikidest, territooriumidelt või tsoonidest pärit kodulindudele ja linnukasvatussaadustele

ELi veterinaarsertifikaatide nõuded kolmandatest riikidest, territooriumidelt või tsoonidest pärit kodulindudele ja linnukasvatussaadustele

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 798/2008 – kolmandate riikide, territooriumide või tsoonide loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selle eesmärk on tagada, et väljastpoolt ELi imporditavad või läbi ELi veetavad kodulinnud ja linnukasvatussaadused vastavad nõuetele, mis on võrdväärsed ELis toodetutele kohaldatavate tingimustega.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

 • Määruses sätestatakse veterinaarsertifikaatide nõuded järgmiste kaupade ELi importimise ja ELi kaudu toimuva transiidi suhtes, kaasa arvatud ladustamine transiidi ajal:
  • kodulinnud, haudemunad, ühepäevased tibud ja määratletud patogeenivabad munad;
  • kodulindude ja looduslike jahilindude liha ja hakkliha, munad ja munatooted.
 • Selles loetletakse kolmandad riigid, territooriumid või tsoonid, kust võib kaupu ELi importida.
 • Seda ei kohaldata messidel, näitustel ja konkurssidel kasutatavate kodulindude suhtes.

Määrus hõlmab mitmeid elemente, sealhulgas järgmisi:

 • üldised impordi- ja transiiditingimused, nagu
  • veterinaarsertifikaatide nõuded;
  • uuringute, proovide võtmise ja analüüside tegemise kord ning
  • haigusest teatamisele esitatavad nõuded;
 • loomade tervislik seisund nende päritolukohaks olevates riikides, territooriumidel ja tsoonides seoses linnuhaigustega, sealhulgas
  • ühe sellise ala linnugripist vabaks pidamise kriteeriumid;
  • linnugripi seire programmide nõuded;
  • ühe sellise ala Newcastle’i haigusest (lindude viirushaigus) vabaks pidamise kriteeriumid;
  • vaktsineerimisega seotud nõuded;
 • impordi eritingimused, mis käsitlevad muuhulgas järgmist:
  • kodulindude, haudemunade ja ühepäevaste tibude impordi eritingimused;
  • määratletud patogeenivabade munade import;
  • kodulindude ja ühepäevaste tibude transport;
 • transiidi eritingimused, sealhulgas teatavate linnukasvatussaaduste transiidi erandid läbi Läti, Leedu, Poola ja Horvaatia.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni 8. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 798/2008, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 226, 23.8.2008, lk 1–94)

Määruse (EÜ) nr 798/2008 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1–142)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 7. jaanuari 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 139/2013, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja karantiinitingimused teatavate lindude impordil liitu (ELT L 47, 20.2.2013, lk 1–17)

Nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/158/EÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta (ELT L 343, 22.12.2009, lk 74–113)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad (EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11–20)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9–30)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56–68)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 21.06.2019

Top