EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi piiravad meetmed keemiarelvade leviku ja kasutamise vastu

 

KOKKUVÕTE:

otsus (ÜVJP) 2018/1544 – piiravad meetmed keemiarelvade leviku ja kasutamise vastu

määrus (EL) 2018/1542 – piiravad meetmed keemiarelvade leviku ja kasutamise vastu

MIS ON MÄÄRUSE JA OTSUSE EESMÄRK?

Koos otsuse (vastu võetud ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames) ja määrusega (vastu võetud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 215 alusel) kehtestatakse uus ELi „temaatiline“ karistuskord, et võidelda keemiarelvade* kasutamisest ja levikust tuleneva ohuga.

 • Otsusega kohustatakse ELi riike kehtestama kogu ELi hõlmav reisikeeld ja nähakse ette nende isikute, üksuste või asutuste varade külmutamine, kes on seotud keemiarelvade väljatöötamise ja kasutamisega.
 • Määrusega rakendatakse ELi toimimise lepingu kohaldamisalasse kuuluvaid meetmeid, eelkõige varade külmutamist.
 • Need meetmed aitavad kaasa ELi jõupingutustele võidelda keemiarelvade leviku ja kasutamise vastu ning toetada Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) ja selle tehnilist sekretariaati.

PÕHIPUNKTID

Otsus (ÜVJP) 2018/1544

Otsuses nõutakse, et ELi riigid takistaksid oma territooriumile sisenemast või seda läbimast neil isikutel ja üksustel, kes otseselt vastutavad keemiarelvade väljatöötamise ja kasutamise eest, samuti neil, kes annavad rahalist, tehnilist või materiaalset toetust, ning neil, kes abistavad, innustavad neid või on nendega seotud.

Mõned erandid on lubatud, näiteks:

 • ELi riik ei ole kohustatud keelama oma kodanikel sisenemast oma territooriumile;
 • kui ELi riiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, näiteks rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;
 • kui ELi riik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni asukohariik.

ELi riigid külmutavad kõik rahalised vahendid ja majandusressursid*, mis kuuluvad asjaomastele isikutele või üksustele või mida nad kontrollivad. Erandkorras võivad nad lubada osa neist vahenditest vabastada, kui need on näiteks vajalikud:

 • asjaomaste isikute või üksuste põhivajaduste rahuldamiseks;
 • õigusabiteenustega seotud kulude hüvitamiseks;
 • tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;
 • varade külmutamisele eelnenud kohtu- või vahekohtu otsuse rahuldamiseks.

Sellistel juhtudel peavad ELi riigid teavitama teisi ELi riike ja Euroopa Komisjoni.

Nõukogu vastutab otsuse lisas esitatud asjaomaste isikute ja üksuste loetelu koostamise ja muutmise eest. Nõukogu tegutseb ühehäälselt ELi liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul.

Seejärel edastab nõukogu oma otsuse asjaomasele isikule või üksusele (asjaomastele isikutele või üksustele) kas otseselt (kui nende aadress on teada) või kaudselt teatise avaldamise kaudu.

Määrus (EL) 2018/1542

Määrusega:

 • täiendatakse otsust ja sätestatakse mitmed määratlused;
 • nõutakse, et kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad nõukogu poolt määratletud ja I lisas loetletud asjaomase füüsilise või juriidilise isiku valdusesse või kontrolli alla, oleksid külmutatud;
 • sätestatakse erandjuhud, kui teatavad külmutatud rahalised vahendid võidakse vabastada, ja tingimused, mida tuleb täita – vt eespool teavet otsuse (ÜVJP) 2018/1544 kohta.

Finants- või krediidiasutused, kes saavad kolmandate isikute poolt loetellu kantud üüsilise või juriidilise isiku arvele üle kantud rahalisi vahendeid, võivad külmutatud kontosid krediteerida, kuid ka kõik neile kontodele lisatavad summad külmutatakse. Institutsioon peab viivitamata teavitama asjaomast pädevat asutust kõigist sellistest tehingutest.

Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

Igasugune teadlik või tahtlik osalemine tegevuses, mille eesmärk on meetmetest kõrvalehoidmine (reisikeeld ja/või varade külmutamine) on keelatud.

Määrust kohaldatakse:

 • ELi territooriumil, sealhulgas õhuruumis;
 • ELi riigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;
 • igale ELi territooriumil või sellest väljaspool asuva isiku suhtes, kes on ELi riigi kodanik;
 • ELi territooriumil või väljaspool seda asuvate füüsiliste ja juriidiliste isikute suhtes, mis on asutatud või moodustatud ELi riigi õiguse alusel;
 • juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub ELi territooriumil.

MIS AJAST OTSUST JA MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Otsust ja määrust kohaldatakse alates 16. oktoobrist 2018.

TAUST

EL võttis 15. oktoobril 2018 vastu uue piiravate meetmete või karistuste korra järelmeetmena Euroopa Ülemkogu 2018. aasta juuni järeldustele, milles kutsuti üles võtma võimalikult kiiresti vastu uue ELi piiravate meetmete korra keemiarelvade kasutamise ja leviku tõkestamiseks.

Uue korra kohaselt kehtestati esimesed karistused 2019. aasta jaanuaris, mille tulemusena muudeti otsust ja määrust (vt „seonduvad dokumendid“).

PÕHIMÕISTED

Keemiarelvad: keemiarelvad, nagu on määratletud keemiarelvade keelustamise konventsioonis, on järgmised kas koos või eraldi:

(a) mürgised keemilised ained ning nende lähteained, välja arvatud juhul, kui need on ette nähtud käesoleva konventsiooniga mittekeelatud eesmärkidel, kui need liigid ja kogused vastavad sellistele eesmärkidele;

(b) laskemoon ja seadmed, mis on spetsiaalselt ette nähtud surma või muu kahju tekitamiseks punktis a nimetatud mürgiste kemikaalide mürgiste omaduste tõttu, mis vabanevad sellise laskemoona ja seadmete kasutamisel;

(c) kogu varustus, mis on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks otseselt seoses punktis b nimetatud laskemoona ja seadmete kasutamisega.

Majandusressursid: mis tahes vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei ole rahaline vahend, kuid mida võib kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks.

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/1544, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid (ELT L 259, 16.10.2018, lk 25–30)

Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2018/1544 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1542, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid (ELT L 259, 16.10.2018, lk 12–21)

Vt konsolideeritud versioon.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 21. jaanuari 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/84, millega rakendatakse määrust (EL) 2018/1542, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid (ELT L 18I, 21.1.2019, lk 1–3)

Nõukogu 21. jaanuari 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/86, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544, mis käsitleb keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid (ELT L 18I, 21.1.2019, lk 10–12)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Viies osa – Liidu välistegevus – IV jaotis – Piiravad meetmed – Artikkel 215 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 301) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 144)

Viimati muudetud: 05.04.2019

Top