EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi ja Jaapani strateegilise partnerluse leping

ELi ja Jaapani strateegilise partnerluse leping

 

KOKKUVÕTE:

otsus (EL) 2018/1197 ELi ja ELi riikide ning Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu ELi nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

ühelt poolt ELi ja ELi riikide ning teiselt poolt Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping

MIS ON OTSUSE JA STRATEEGILISE PARTNERLUSE LEPINGU EESMÄRK?

Strateegilise partnerluse leping on kõigi aegade esimene kahepoolne raamleping ELi ja Jaapani vahel. Selle eesmärk on tagada tihedam poliitiline ja majanduslik koostöö paljudes kahepoolsetes, piirkondlikes ja mitmepoolsetes küsimustes.

Strateegilise partnerluse leping koos konkreetsete poliitikavaldkondadega kinnitab partnerite pühendumust säilitada rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ning edendada ühiseid demokraatia väärtusi ja põhimõtteid.

Otsus võimaldab lepingu ELi nimel allkirjastada.

PÕHIPUNKTID

Laiaulatuslik strateegilise partnerluse leping hõlmad koostööd järgmistes valdkondades:

Strateegilise partnerluse lepinguga nähakse ette:

  • üldist partnerlust koordineeriva ühiskomitee moodustamine;
  • vaidluste lahendamise kord.

MIS AJAST STRATEEGILISE PARTNERLUSE LEPINGUT KOHALDATAKSE?

Arvestades strateegilise partnerluse lepingu võimalikult kiire rakendamise olulisust, leppisid EL ja Jaapan kokku lepingu mitmete artiklite ajutise jõustumiseelse kohaldamise. Need artiklid hõlmavad järgmist:

  • rahu ja julgeolekut edendavad küsimused;
  • transpordi-, turismi- ja keskkonnapoliitika ning
  • ühiskomitee moodustamine.

Strateegilise partnerluse leping jõustub pärast seda, kui ELi riigid on lepingu ratifitseerinud ja Euroopa Parlament on sellele oma nõusoleku andnud.

TAUST

Paralleelselt strateegilise partnerluse lepingu läbirääkimistega alustasid EL ja selle liikmesriigid 29. novembril 2012. aastal läbirääkimisi Jaapaniga majanduspartnerluslepingu sõlmimiseks. Läbirääkimised algasid 2013. aasta aprillis ja kõigi aegade esimese kahepoolse ELi ja Jaapani vahelise raamlepingu sisu osas jõuti kokkuleppele 2018. aasta aprillis.

26. juunil 2018. aastal volitas ELi nõukogu strateegilise partnerluse lepingule ELi nimel alla kirjutama. EL ja Jaapan allkirjastasid strateegilise partnerluse lepingu 17. juulil 2018. aastal Tokyos toimunud 25. ELi ja Jaapani tippkohtumisel. 17. juulil 2018. aastal allkirjastati Tokyos ka ELi ja Jaapani majanduspartnerlusleping.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 26. juuni 2018. aasta otsus (EL) 2018/1197 ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 216, 24.8.2018, lk 1–3)

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (ELT L 216, 24.8.2018, lk 4–22)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 6. juuli 2018. aasta otsus (EL) 2018/966 Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta (ELT L 174, 10.7.2018, lk 1)

Euroopa Liidu lepingu konsolideeritud versioon – V jaotis – Üldsätted liidu välistegevuse kohta ning erisätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta – 2. peatükk – Erisätted ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta – 1. jagu – Ühissätted – Artikkel 37 (endine ELi lepingu artikkel 24) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 36)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Viies osa – Liidu välistegevus – III jaotis – Koostöö kolmandate riikidega ja humanitaarabi – 2. peatükk – Majandus-, finants- ja tehniline koostöö kolmandate riikidega – Artikkel 212 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 181a) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 142)

Viimati muudetud: 14.12.2018

Top