EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi ja USA vaheline leping kindlustuse ja edasikindlustuse kohta

ELi ja USA vaheline leping kindlustuse ja edasikindlustuse kohta

 

KOKKUVÕTE:

ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheline kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping

otsus (EL) 2017/1792 – ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu ELi nimel allkirjastamine ja selle ajutine kohaldamine

otsus (EL) 2018/539 – ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu sõlmimine

MIS ON LEPINGU JA OTSUSTE EESMÄRK?

 • Lepingu eesmärgid on järgmised:
  • suurendada õiguskindlust ning tagada ELis ja Ameerika Ühendriikides tegutsevatele kindlustusandjatele ja edasikindlustusandjatele* võrdsed võimalused;
  • parandada kindlustusvõtjate ja teiste tarbijate kaitset;
  • edendada järelevalveasutuste vahelist koostööd ja konfidentsiaalse teabe vahetamist mõlemal pool Atlandi ookeani.
 • Nõukogu otsusega (EL) 2017/1792 kiidetakse heaks kahepoolse lepingu allkirjastamine ELi poolt. Nõukogu otsusega (EL) 2018/539 kiidetakse leping heaks.

PÕHIPUNKTID

Käesoleva lepinguga:

 • kaotatakse kohapeal viibimise, tagatise* või mõne sarnase nõude kehtestamine ülevõtvale edasikindlustusandjale, kelle tegevuskoht ei ole edasikindlustusvõtjaga samas jurisdiktsioonis;
 • täpsustatakse, et võrdsest kohtlemisest kasu saamiseks peab ülevõttev edasikindlustusandja pidama kinni teatud finants- ja turukäitumistingimustest, näiteks
  • omama vähemalt 226 miljonit eurot, kui edasikindlustusvõtja peakontor asub ELis, või kui tegevuskoht on Ameerika Ühendriikides, siis vähemalt 250 miljonit USA dollarit;
  • säilitama teatud solventsuse suhtarvu;
  • esitama vastava taotluse korral asukohariigi ametiasutustele dokumendid;
  • tasuma viivitamatult kindlustuslepingute alusel tekkivad nõuded;
 • sätestatakse menetlus, mida vastuvõttev asutus peab järgima, kui ta soovib kehtestada mingeid tingimusi, sest ta leiab, et ülevõttev edasikindlustusandja ei vasta enam loetletud tingimustele;
 • kinnitatakse, et edasikindlustusandja järelevalvega tegelevad emaettevõtja jurisdiktsioonis asuvad ametiasutused, kuigi teatud juhtudel võib kaasata asukohariigi ametiasutusi;
 • julgustatakse ELi ja Ameerika Ühendriikide järelevalveasutusi vahetama teavet, samas tagades konfidentsiaalsuse – lisas esitatakse üksikasjalikult, kuidas teavet vahetada;
 • luuakse ELi ja USA esindajate ühiskomitee, kes kohtub regulaarselt ja jälgib lepingu rakendamist;
 • võimaldatakse kummalgi lepingupoolel, pärast teise lepingupoolega konsulteerimist, leping lõpetada, kui järgitakse teatud menetlusi.

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

Leping jõustus 4. aprillil 2018, kuigi seda oli juba ajutiselt kohaldatud alates 7. novembrist 2017.

TAUST

 • Kindlustusseltsid sõlmivad sageli riskide vähendamiseks edasikindlustuslepinguid, eelkõige siis, kui seisavad silmitsi võimalike suurte keskkonna- või muude katastroofidega. Edasikindlustusandja maksab kindlustusmakse eest osa edasikindlustusvõtja vastu olevatest nõuetest.
 • EL ja Ameerika Ühendriigid on edasikindlustusteenuste valdkonnas peamised kaubanduspartnerid. Ameerika Ühendriikide kindlustusõigustes on siiski ette nähtud, et mitte-USA edasikindlustusandjatelt, v.a Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal ja Ühendkuningriigis asuvatelt, nõutakse seoses kaasnevate riskidega 100 % tagatist, mis on paljude ELi kindlustusseltside jaoks oluline takistus.
 • ELi kindlustusvaldkonna ühtlustamine Solventsus II direktiivi (direktiiv 2009/138/EÜ – vt kokkuvõte) abil avas 2015. aastal võimaluse kindlustus- ja edasikindlustusläbirääkimisteks Ameerika Ühendriikidega. Läbirääkimised lõppesid jaanuaris 2017.
 • Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Edasikindlustusandja – ettevõtja, kes pakub kindlustusseltsidele finantskaitset.
Tagatis – varad, näiteks raha ja akreditiivid.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitlev kahepoolne leping (ELT L 258, 6.10.2017, lk 4–21)

Nõukogu 29. mai 2017. aasta otsus (EL) 2017/1792 Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 258, 6.10.2017, lk 1–2)

Otsuse (EL) 2017/1792 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Nõukogu 20. märtsi 2018. aasta otsus (EL) 2018/539 Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu sõlmimise kohta (ELT L 90, 6.4.2018, lk 36–37)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Teatis Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu jõustumise kohta (ELT L 91, 9.4.2018, lk 1)

Teatis Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu ajutise kohaldamise kohta (ELT L 288, 7.11.2017, lk 1)

Viimati muudetud: 28.09.2020

Top