EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopa püsikultuuride statistika koostamine

Euroopa püsikultuuride statistika koostamine

 

KOKKUVÕTE:

Määrus (EL) nr 1337/2011 Euroopa püsikultuuride statistika kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse Euroopa püsikultuuride* statistika koostamise eeskirjad. Nendeks on näiteks viinamarjad, oliivid ning puudel või põõsastel kasvavad viljad.

Sellega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 357/79 viinamarjakasvatuse statistiliste vaatluste kohta ja direktiiv 2001/109/EÜ viljapuuliikide tootmispotentsiaali statistika kohta, sest mõlema sektori tootmis- ja turustustingimused on pärast nende õigusaktide jõustumist märkimisväärselt muutunud.

PÕHIPUNKTID

Määrusega sätestatakse järgmiste püsikultuuride statistika koostamise eeskirjad:

  • lauaõunu kandvad õunapuud;
  • lauapirne kandvad pirnipuud;
  • aprikoosipuud;
  • lauavirsikuid kandvad virsikupuud;
  • apelsinipuud;
  • sidrunipuud;
  • oliivipuud;
  • lauaviinamarjadeks ettenähtud viinamarjasordid;
  • muuks otstarbeks ettenähtud viinamarjasordid.

ELi riigid võivad vabatahtlikult koguda statistikat õunapuude, pirnipuude, virsikupuude ja lauaviinamarjasortide kohta, mille viljad on tööstuslikuks töötlemiseks.

Püsikultuuride statistika peab hõlmama vähemalt 95 % kogu istutusalast, millel toodetakse kas ainult või peamiselt püsikultuuri turu jaoks asjaomases ELi riigis.

ELi riigid võivad välja jätta põllumajandusettevõtted, kelle iga püsikultuuri istutusala on väiksem kui 0,2 hektarit (ha) ja kes toodavad ainult või peamiselt turu jaoks asjaomases ELi riigis. Kui selliste põllumajandusettevõtete kasutuses olev maa-ala hõlmab vähem kui 5 % ühe kultuuri kogu istutusalast, võivad riigid künnist suurendada eeldusel, et see ei too kaasa seda, et täiendavalt välistatakse rohkem kui 5 % ühe kultuuri kogu istutusalast.

ELi riigid, kelle ühe kultuuri minimaalne kasvatusala on 1000 ha, peavad koostama aastal 2012 ja seejärel iga viie aasta tagant määruse I lisas osutatud andmed.

ELi riigid, kelle muuks otstarbeks ettenähtud viinamarjasortide minimaalne kasvatusala on 500 ha, peavad koostama aastal 2015 ja seejärel iga viie aasta tagant määruse II lisas osutatud andmed.

Püsikultuuride statistika eesmärgil valikuuringuid teostavad ELi riigid peavad tagama, et esitatud andmete variatsioonikordaja ei ületa riiklikul tasandil 3 % iga kultuuri all oleva täisistutatud ala puhul.

Muuks otstarbeks (mitte lauaviinamarjadeks) ettenähtud viinamarjasortide statistika esitamiseks kasutatakse istandusregistrist saadud andmeid.

Püsikultuuride (v.a muuks otstarbeks ettenähtud viinamarjasortide) andmed liigitatakse statistiliste territoriaalüksuste liigituse NUTS* 1 alusel, kui määruses ei ole kindlaks määratud vähem üksikasjalikku liigitust. Muuks otstarbeks ettenähtud viinamarjasortide andmed liigitatakse statistiliste territoriaalüksuste liigituse NUTS 2 alusel.

Andmed peab saatma Euroopa Komisjonile (Eurostatile) vaatlusperioodile järgneva aasta 30. septembriks.

Komisjon (Euroopa Komisjon) vaatab õigusakti rakendamise läbi 2018. aasta detsembri lõpuks ja seejärel iga viie aasta tagant.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012. Teatud ELi riikidele, kelle riiklik statistikasüsteem vajas suuremaid kohandusi, võidakse määruse rakendamiseks teha erand kuni 31. detsembrini 2012, ning nad jätkavad direktiivi 2001/109/EÜ kohaldamist.

PÕHIMÕISTED

Püsikultuur: külvikorraga hõlmamata põllukultuur, välja arvatud püsirohumaad, mis hõlmab pinnase pikaks ajaks ja annab saaki mitu aastat.
NUTS: territoriaalüksuste nomenklatuur. NUTS 1 = suuremad sotsiaalmajanduslikud piirkonnad, nt Saksamaa liidumaad, Belgia piirkonnad, Poola piirkonnad, Rumeenia suurpiirkonnad; NUTS 2 = põhilised regionaalpoliitika rakendamise piirkonnad, nt Belgia provintsid, Taani piirkonnad, Tšehhi piirkonnad (kraje).

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1337/2011, mis käsitleb Euroopa püsikultuuride statistikat ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 357/79 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/109/EÜ (ELT L 347, 30.12.2011, lk 7–20)

Määruse (EL) nr 1337/2011 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 20.03.2018

Top