EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistika – elusloomad ja liha ühise põllumajanduspoliitika raames

Statistika – elusloomad ja liha ühise põllumajanduspoliitika raames

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1165/2008 – elusloomade ja liha statistika

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Määrus hõlmab järgmist statistikat:

  • elusloomade statistikat veiste*, sigade, lammaste ja kitsede kohta;
  • tapastatistikat veiste, sigade, lammaste, kitsede ja kodulindude kohta.

See hõlmab ka veise-, vasika-, sea-, lamba- ja kitseliha toodangu prognooside koostamist.

Elusloomade statistika

Hõlmatus ja kategooriad

ELi riigid peavad koostama statistikat oma territooriumil olevates põllumajandusettevõtetes peetavate veiste, sigade, lammaste ja kitsede arvu kohta. Valikuuringuid korraldavad liikmesriigid peavad hõlmama piisaval arvul põllumajandusettevõtteid, et katta vähemalt 95 % põllumajandusettevõtete struktuuri viimasel vaatlusel kindlaks määratud populatsioonist. Elusloomade statistika koostatakse määruse II lisas esitatud kategooriate kohta.

Sagedus ja võrdlusperiood

Lamba- ja kitsekarja statistika koostatakse üks kord aastas, veise- ja seakarja statistika kaks korda aastas. Erandi moodustavad riigid, kus teatud loomaliiki on allpool teatud piirmäära, kus statistikat ei koostata lamba- ja kitsekarjade kohta ning kus veise- ja seakarja statistika koostatakse ainult korra aastas.

Täpsus

Valikuuringuid teostavad ELi riigid peavad tagama, et liikmesriikide uuringute ekstrapoleeritud tulemused vastaksid määruse III lisas sätestatud täpsusnõuetele.

Kui liikmesriik kasutab haldusallikat, peab ta teavitama Euroopa Komisjoni (Eurostati) kasutatavatest meetoditest ja andmete kvaliteedist.

Kui kasutatakse muid allikaid kui uuringud, peavad nendest allikatest saadud andmed olema vähemalt samaväärse kvaliteediga kui statistilistest vaatlustest saadud andmed.

Andmete edastamise tähtpäevad

Määruses sätestatakse tähtajad, mil ELi riigid peavad komisjonile edastama elusloomi käsitlevad esialgsed ja lõplikud statistilised andmed.

Piirkondlik statistika

Novembri-detsembri statistika tuleb jaotada määruses (EÜ) nr 1059/2003 määratletud NUTS 1 ja NUTS 2 territoriaalüksuste järgi, ning üksnes NUTS 1 territoriaalüksuste järgi Saksamaal ja Ühendkuningriigis (1). Kui kõikides nendes territoriaalüksustes kokku on isendeid 5 % või vähem asjaomase liigi populatsioonist kogu riigis, on statistikate esitamine vabatahtlik territoriaalüksuste puhul, kus on vähem kui:

  • 75 000 veist,
  • 150 000 siga,
  • 100 000 lammast ja
  • 25 000 kitse.

Tapastatistika

Hõlmatus ja kategooriad

Iga ELi riik peab koostama statistika nende veiste, sigade, lammaste, kitsede ja kodulindude arvu ning tapakaalu kohta, kes on tapetud tema territooriumi tapamajades ja kelle liha loetakse inimtoiduks kõlblikuks. Liikmesriik peab esitama ka hinnangu mujal kui tapamajades toimuvate tapmiste kohta, et statistika hõlmaks kõiki tema territooriumil tapetud veiseid, sigu, lambaid, kitsi ja kodulinde. Statistika koostatakse määruse IV lisas loetletud kategooriate kohta.

Sagedus ja andmete edastamine

Statistika tapamajades toimuvate tapmiste kohta tuleb koostada iga kuu ja edastada Eurostatile 60 päeva jooksul.

Lihatoodangu prognoosid

Hõlmatus

ELi riigid peavad kasutama elusloomade ja tapamajades toimuvate tapmiste statistikat ning muud saadaolevat teavet, et koostada prognoosid veiste, sigade, lammaste ja kitsede tarne kohta. Tarne tuleb väljendada omamaise kogutoodanguna, mis hõlmab kõiki tapetud veiseid, sigu, lambaid ja kitsi, millele on lisatud nende liikide elusloomade ELi-sisese ning väliskaubanduse saldo. Prognoosid koostatakse määruse V lisas loetletud kategooriate kohta.

Sagedus, võrdlusperioodid ja andmete edastamine

Määruses sätestatakse prognooside sagedus, prognooside võrdlusperioodid loomaliikide kaupa ja tähtajad, mil ELi riigid peavad lihatootmise prognoosid Eurostatile edastama.

Üldeeskirjad

  • ELi riigid vastutavad Eurostatile edastatavate andmete kvaliteedi eest; seejärel hindab Eurostat andmete olulisust, täpsust, kättesaadavust, selgust ja võrreldavust.
  • Komisjonil on õigus määruse lisades muudatusi teha. Eurostati abistab ja nõustab riikide ekspertidest koosnev Euroopa statistikasüsteemi komitee.
  • Iga kolme aasta järel esitavad ELi riigid Eurostatile aruande edastatud andmete kvaliteedi kohta.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Veis: liikidesse Bos taurus ja Bubalus bubalis kuuluv koduloom, kaasa arvatud hübriidid, näiteks Beefalo.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/2008, 19. november 2008, elusloomade ja liha statistika kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 93/23/EMÜ, 93/24/EMÜ ja 93/25/EMÜ (ELT L 321, 1.12.2008, lk 1–13)

Määruse (EÜ) nr 1165/2008 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1059/2003, 26. mai 2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1–41)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 15.01.2018(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).

Top