EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Suitsutuspreparaadid – ohutushindamine

Suitsutuspreparaadid – ohutushindamine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 2065/2003 – toidus kasutatavad suitsutuspreparaadid

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Selles sätestatakse kogu ELi hõlmavad eeskirjad toidu suitsutuspreparaatide lubamise ja kasutamise kohta.

PÕHIPUNKTID

Määrusega kehtestatakse nende esmaste suitsutuskondensaatide* ja esmaste tõrvafraktsioonide* ohutushindamise ja loa andmise kord, mida kasutatakse toidus või selle pinnal ja/või esmatoodetest saadud suitsutuspreparaatide* valmistamiseks.

Esmatooted*, mida hindamise käigus ei peeta tervise seisukohalt murettekitavaks, lisatakse kasutamise eritingimuste täitmise korral lubatud toodete loetelusse.

Luba antakse 10 aastaks ning seda on võimalik pikendada. See tagab, et tooteid hinnatakse korrapäraselt, võttes arvesse uusimaid teaduslikke ja tehnilisi teadmisi, ning et ELi positiivsest loetelust eemaldatakse lubatud tooted, mis enam ei ole kasutusel.

Esmatootele loa taotlejad esitavad järgmise üksikasjaliku teabe:

  • esmatoote tootmiseks kasutatava puidu liik;
  • üksikasjalik ülevaade esmatoodete tootmismeetoditest ja nende edasisest töötlemisest esmatoodetest saadud suitsutuspreparaatide valmistamisel;
  • konkreetsetes toitudes või nende pinnal või teatavates toidukategooriates kavandatav kasutus;
  • keemilised erisused;
  • toksikoloogilised uuringud ja
  • kinnitatud analüüsimeetod proovide võtmiseks, esmatoodete ja esmatoodetest saadud suitsutuspreparaatide määratlemine.

Taotluste ohutushindamised teeb Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) teatud aja jooksul ja läbipaistva menetluse alusel.

Taotlus esitatakse EFSA-le, komisjonile ja ELi riikidele. Taotleja nõudmisel võivad teatud tundlikud andmed jääda konfidentsiaalseks.

EFSA suitsutuspreparaatide hindamised leiate siit: ELi lõhna- ja maitseainete loetelu – Teaduslikud nõuanded – 3 Suitsutuspreparaadid (esmatooted)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 627/2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2065/2003 seoses suitsutuse esmatoodete proovivõtu, identifitseerimise ja kirjeldamise valideeritud analüüsimeetodite kvaliteedinõuetega.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse 16. detsembrist 2003, välja arvatud selle artikli 4 lõige 2, millega keelatakse viia turule suitsutuspreparaati või toitu, milles või mille pinnal on kasutatud suitsutuspreparaati, mis ei ole lubatud, mida kohaldati alates 16. juunist 2005.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Esmane suitsutuskondensaat – puhastatud veepõhine osa kondenseeritud suitsust, on hõlmatud mõistega „suitsutuspreparaadid“.
Esmane tõrvafraktsioon – kondenseeritud suitsu vees lahustumatu suure tihedusega tõrvafaasi puhastatud fraktsioon, on hõlmatud mõistega „suitsutuspreparaadid“.
Esmatoodetest saadud suitsutuspreparaadid – lõhna- ja maitseained, mis on saadud esmatoodete edasise töötlemise tulemusel ja mida kasutatakse toidus või toidu pinnal toidule suitsu lõhna ja maitse andmiseks.
Esmatooted – esmased suitsutuskondensaadid ja esmased tõrvafraktsioonid.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2065/2003, toidus või toidu pinnal kasutatavate või kasutamiseks mõeldud suitsutuspreparaatide kohta (ELT L 309, 26.11.2003, lk 1–8)

Määruse (EÜ) nr 2065/2003 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 10. detsembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1321/2013, millega kehtestatakse loetelu lubatud suitsutuspreparaatidest-esmatoodetest, mida kasutatakse sellisel kujul toidus või selle pinnal ja/või esmatoodetest saadud suitsutuspreparaatide valmistamiseks (ELT L 333, 12.12.2013, lk. 54–67)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. Aasta määrus (EÜ) nr 1334/2008, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ (ELT L 354, 31.12.2008, lk 34–50)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 21. aprilli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 627/2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2065/2003 seoses suitsutuse esmatoodete proovivõtu, identifitseerimise ja kirjeldamise valideeritud analüüsimeetodite kvaliteedinõuetega (ELT L 109, 22.4.2006, lk 3–6)

Viimati muudetud: 11.04.2018

Top