EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ELi toidutarneahela eeskirjade jõustamine

ELi toidutarneahela eeskirjade jõustamine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2017/625 – ametlikud kontrollid toidutarneahelas

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

 • Määrusega kehtestatakse ELi ametike kontrollide ühised eeskirjad, et tagada toidutarneahelat käsitlevate õigusaktide korralik rakendamine ja jõustamine inimeste, loomade ja taimede tervise ning loomade heaolu kaitsmiseks.
 • Määrusega nähakse ette paremini ühtlustatud ja sidus lähenemisviis toidutarneahela ametlikele kontrollidele ja sunnimeetmetele ning tugevdatakse riskipõhiste kontrollide põhimõtet.

PÕHIPUNKTID

Toidutarneahel

Määrus sisaldab ametlike kontrollide läbiviimise eeskirju. Need kontrollid puudutavad kõiki toidu- ja söödakäitlejaid esmatootjatest kuni jaemüüjate ja toitlustajateni, aga ka taime-/loomaaretajaid, -kasvatajaid ja nendega kauplejaid.

Kohaldamisala

 • Määrus hõlmab ametlikke kontrolle, mille viivad läbi riiklikud õiguskaitseasutused, et kontrollida toidutarneahela eeskirjade täitmist järgmistes valdkondades:
  • toit ja toiduohutus, terviklikkus ja tervislikkus tootmise, töötlemise ja turustamise kõikides etappides;
  • geneetiliselt muundatud organismide tahtlik keskkonda viimine toidu ja sööda tootmise eesmärgil;
  • sööt ja söödaohutus tootmise, töötlemise, turustamise ja kasutamise kõikides etappides;
  • loomade tervis ja heaolu;
  • mahepõllumajanduslik tootmine ja märgistamine.
 • Määrus hõlmab ka teatud loomade ja kaupade sissevedu:
  • väljastpoolt ELi imporditud kaubad ja loomad, mis peavad läbima kontrolli ELi piiripunktis;
  • interneti teel müüdavad kaubad.

Riskipõhine süsteem

 • Sätestatakse riskipõhine kontrollisüsteem, et riikide õiguskaitseasutused teostaksid ametlikke kontrolle seal, kus neid on kõige enam vaja.
 • Tõhususe tagamiseks peavad need kontrollid üldiselt toimuma ette teatamata.

Loomade heaolu

 • Ametlikke kontrolle kohaldatakse eeskirjadele, mis käsitlevad loomade heaolu, sh loomade vedamisel, hukkamisel ja kasvatamisel.
 • Euroopa Komisjon saab vastu võtta õigusakte, et kohandada ametlike kontrollide eeskirju nii, et need arvestaksid loomade heaolu erivajadustega.
 • Määratakse loomade heaolu ELi referentkeskused, mille ülesandeks on
  • ELi riikide abistamine ametlike kontrollide teostamisel,
   • viies läbi teaduslikke ja tehnilisi uuringuid,
   • korraldades koolituskursusi ja
   • levitades teadustulemusi ja teavet tehniliste uuenduste kohta;
  • loomade heaolu hindamise ja parandamise meetodeid puudutava teadusliku ja tehnilise ekspertabi osutamine.

ELi riikide vaheline koostöö

 • Selgitab ja tõhustab ELi riikide vahelise koostöö ja haldusabi eeskirju.
 • Nõuab, et ELi riigid tagaksid riiklikele ametiasutustele ja muudele õiguskaitseasutustele, prokuröridele ja õigusasutustele teabe edastamise võimalike rikkumiste kohta.
 • Ametliku kontrolli integreeritud teabehaldussüsteem koondab kõik praegused (ja tulevased) komisjoni hallatavad arvutisüsteemid.

Läbipaistvus

Riiklikud asutused peavad avaldama aastaaruanded.

Rahastamine

Ametlike kontrollide tasude arvutamise eeskirjadega tagatakse, et ELi riigid rahastaksid piisavalt oma kontrollisüsteeme ning et tasud ei ületaks ametlike kontrollide teostamise kulusid.

COVID-19 ajutised meetmed

 • Pärast COVID-19 puhkemist kehtestasid paljud ELi riigid oma elanikkonnale märkimisväärsed liikumispiirangud, et kaitsta inimeste tervist. Seetõttu võttis komisjon vastu rakendusakti, määruse (EL) 2020/466, millega kehtestatakse ajutised meetmed, mis on vajalikud inimeste, loomade ja taimede tervist ning loomade heaolu mõjutavate ulatuslike riskide ohjamiseks, mis tulenevad riikide ebapiisavast suutlikkusest lähetada ametlikuks kontrolliks ja muuks ametlikuks tegevuseks sobivaid töötajaid. Sellised tegevused hõlmavad loomade kliinilisi läbivaatusi, proovide analüüsimist ning paberkandjal ametlike originaalsertifikaatide ja ametlike tõendite allkirjastamist ja väljastamist.
 • ELi riigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed, et võimalikult kiiresti parandada tõsised häired oma kontrollisüsteemides. Määrust kohaldatakse kuni 1. juunini 2020.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019 määruse enamiku artiklite osas, nagu kohaldamisala, mõisteid, pädevate asutuste eeskirju, ametlike kontrollide rahastamist ja pädevate asutuste sunnimeetmeid puudutavad artiklid.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1–142)

Määruse (EL) 2017/625 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 30. märtsi 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/466 ajutiste meetmete kohta, mida rakendatakse inimeste, loomade ja taimede tervist ning loomade heaolu mõjutavate riskide ohjamiseks ajal, kui liikmesriikide kontrollisüsteemides esineb teatavaid tõsiseid koroonaviirushaigusega (COVID-19) seotud häireid (ELT L 98, 31.3.2020, lk 30–33)

Komisjoni 12. juuni 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1014, millega kehtestatakse piiripunktide, sealhulgas kontrollikeskuste miinimumnõudeid käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad ning piiripunktide ja kontrollipunktide loetlemise vorm, kategooriad ja lühendid (ELT L 165, 21.6.2019, lk 10–22)

Komisjoni 12. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/1012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 ja sätestatakse erandid kontrollpunktide määramise eeskirjadest ja piiripunktide miinimumnõuetest (ELT L 165, 21.6.2019, lk 4–7)

Komisjoni 8. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/1081, millega kehtestatakse eeskirjad, mis käsitlevad piiripunktides teatavaid füüsilisi kontrolle tegevatele töötajatele esitatavaid konkreetseid koolitusnõudeid (ELT L 171, 26.6.2019, lk 1–4)

Komisjoni 5. märtsi 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/626, milles käsitletakse nende kolmandate riikide või nende piirkondade loetelusid, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomi ja kaupu, ning millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/759 kõnealuste loetelude osas (ELT L 131, 17.5.2019, lk 31–50)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 8. veebruari 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/624, milles käsitletakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/625 erieeskirju liha tootmise suhtes tehtava ametliku kontrolli ning elusate kahepoolmeliste karploomade tootmis- ja ülekandealade kohta (ELT L 131, 17.5.2019, lk 1–17)

Komisjoni 7. veebruari 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/631, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625, asutades ELi referentlaborid taimekahjustajate jaoks (ELT L 105, 25.4.2018, lk 1–2)

Komisjoni 5. märtsi 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/329, millega määratakse Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus (ELT L 63, 6.3.2018, lk 13–14)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks („loomatervise määrus“) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/128/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ (ELT L 189, 27.6.2014, lk 1–32)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1–29)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1–50)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (loomsete kõrvalsaaduste määrus) (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 24. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel (ELT L 303, 18.11.2009, lk 1–30)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/120/EÜ, millega sätestatakse sigade kaitse miinimumnõuded (kodifitseeritud versioon) (ELT L 47, 18.2.2009, lk 5–13)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/119/EÜ, millega sätestatakse vasikate kaitse miinimumnõuded (kodifitseeritud versioon) (ELT L 10, 15.1.2009, lk 7–13)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 28. juuni 2007. aasta direktiiv 2007/43/EÜ, millega sätestatakse lihakanade kaitse miinimumeeskirjad (ELT L 182, 12.7.2007, lk 19–28)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1–16)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1–44)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiv 1999/74/EÜ, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded (EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53–57)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/58/EÜ, mis käsitleb põllumajandusloomade kaitset (EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23–27)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 05.05.2020

Top